0:000:00

0:00

Prawa autorskie: zrzut ekranuzrzut ekranu

Rada Programowa TVP odrzuciła projekt uchwały zgłoszony przez Krzysztofa Lufta w imieniu także Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, Joanny Scheuring-Wielgus oraz Janusza Daszczyńskiego, czyli czworga członków 15-osobowej Rady powołanych przez opozycję.

Proponowali, by wyrazić współczucie Magdalenie Filiks, której syn, niespełna 16-letni Mikołaj, popełnił samobójstwo 17 lutego 2023 roku. "Łączymy się w bólu z Panią Posłanką i składamy wyrazy głębokiego współczucia dla całej rodziny zmarłego chłopca".

Samobójstwo mogło być spowodowane falą hejtu skierowaną przeciwko rodzinie i samemu Mikołajowi, jaką wywołały jednoczesne publikacje TVP Info i publicznego Radia Szczecin 29 grudnia 2022. Oba media "przypomniały" historię działacza PO, pedofila, który w sierpniu 2020 skrzywdził dzieci, za co został skazany i odsiaduje długi wyrok w więzieniu. Proces pedofila z grudnia 2021 roku był utajniony ze względu na dobro ofiar, co jest właściwą procedurą w takim przypadku.

Sposób podania informacji przez media publiczne pozwalał na zidentyfikowanie dzieci Magdaleny Filiks jako ofiar pedofila. Poszła za tym cała fala hejtu. Dla mediów i polityków PiS sprawa stała się okazją do ataku na opozycję pod hasłem „Pedofilii Obywatelskiej”.

Uchwała Lufta (i innych) stwierdzała, że "podanie na portalu i antenie TVP Info danych, umożliwiających identyfikację dzieci, ofiar przemocy seksualnej, było przejawem skrajnej nieodpowiedzialności, która nie powinna była mieć miejsca. Redaktorzy TVP są ustawowo zobowiązani do odpowiedzialności za słowo, a materiały i audycje dotyczące dzieci, które już raz zostały skrzywdzone, wymagają szczególnej troski i wrażliwości, których w tych audycjach zabrakło".

Uchwała "zwracała się do Zarządu TVP S.A. o przeprowadzenie rzetelnej analizy sposobu przedstawiania w audycjach TVP wyżej wymienionej sprawy i o podjęcie skutecznych działań, które będą zapobiegać podobnym niebezpiecznym sytuacjom w przyszłości".

Była to już druga próba uchwalenia takiego stanowiska. Poprzednia uchwała przepadła w głosowaniu na posiedzeniu 23 lutego, jeszcze przed informacją o śmierci Mikołaja Feliksa.

Przeczytaj także:

Tym razem prorządowi członkowie Rady poszli o krok, czy nawet kilka kroków dalej i przyjęli kontruchwałę zaproponowaną przez przewodniczącego Rady Wojciecha Skurkiewicza, polityka PiS.

Tekst jest niezbyt jasny. Z jednej strony stwierdza, że "w medialnym szumie zupełnie na dalszy plan zeszła kwestia faktycznego przestępcy i ofiary", ale z drugiej - bez wymieniania nazw - staje w obronie mediów publicznych. Pojawia się kuriozalne zdanie, że "agresja z pedofila - złoczyńcy została skierowana przeciw dziennikarzom i pracownikom stacji i mediów, którzy o sprawie informowali".

Dalej tekst wzywa też do "wypracowania takich standardów, które przyczynią się do

eliminacji znamion medialnej nagonki przy publikowaniu najważniejszych i najświeższych informacji".

Trudno to odczytać inaczej niż tak, że Radio Szczecin i TVP Info podały najświeższe informacje (choć spóźnione o rok od wyroku sądu), a media niezależne urządziły na nie nagonkę.

"Większość członków Rady, nawet w obliczu tragedii, do której doszło, nie znalazła w sobie minimum odwagi i przyzwoitości, żeby, krytycznie ocenić to, co zrobiło TVP Info. Choćby w tak skromnej formie, jak ta uchwała, podobna zresztą do przyjętej przez Radę Programową Radia Szczecin. To przygnębiające" - powiedział OKO.press Krzysztof Luft.

Dodał, że jest wstrząśnięty takim przebiegiem posiedzenia.

Oto pełen zapis audio posiedzenia Rady Programowej TVP (56 minut)

[audio m4a="https://oko.press/images/2023/03/Rada-programowa-29.03-1.m4a"][/audio]

Podczas obrad Janusz Daszczyński proponował, by choćby odłożyć głosowania nad uchwałą Skurkiewicza, która nie została rozesłana przed spotkaniem, a tylko odczytana przez jej autora. Podkreślał, że "jest mętna, trzeba się wczytać, żeby zrozumieć, o co chodzi".

Joanna Scheuring-Wielgus komentowała, że uchwała jest "ucieczką przed tym, co się wydarzyło", co wywołało śmiech u części osób na sali.

Głosowanie było zresztą z góry przesądzone. W 15-osobowej Radzie Programowej partia rządząca ma zdecydowaną przewagę: 10 osób wyłania Sejm, a pięć Rada Mediów Narodowych (w jej pięcioosobowym składzie jest troje wybranych przez Sejm kandydatów zgłoszonych przez PiS: Krzysztof Czabański, Piotr Babinetz oraz Joanna Lichocka).

Za przyjęciem uchwały, poza Luftem, głosowały tylko posłanki Iwona Śledzińska-Katarasińska (KO) i Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) oraz Janusz Daszczyński (prezes TVP 2015-2016).

Rada TVP wykracza poza swoje kompetencje

Rada Programowa przyjmując uchwałę Skurkiewicza wykroczyła poza swoje kompetencje, bo odwołując się do "widzów, czytelników, słuchaczy" wyraziła opinię na temat gazet i portali, a także stacji radiowych i telewizyjnych. Tymczasem jej kompetencje są ograniczone do oceniania TVP.

Skurkiewicz powołuje się tu na art. 28a p. 3 Ustawy o radiofonii i telewizji: "Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych", ale ten zapis dotyczy przecież wyłącznie programu TVP, a nie pouczania innych mediów.

Art. 28a. Ustawa o radiofonii i telewizji:

  1. Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji

Rady programowe publicznej radiofonii i telewizji liczą 15 członków, których powołuje Rada Mediów Narodowych; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.

2. Kadencja rady programowej trwa 4 lata, a jej członkowie reprezentują społeczne interesy i oczekiwania związane z działalnością programową spółki.

3. Rada programowa podejmuje uchwały zawierające oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych. Uchwały w sprawach programowych, podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, są przedmiotem obrad i postanowień rady nadzorczej.

4. Członkom rady programowej przysługuje dieta wypłacana przez spółkę w wysokości ustalonej przez Radę Mediów Narodowych.

5. Zarząd spółki zapewnia członkom rady programowej organizacyjne i finansowe warunki dokonywania ocen poziomu i jakości wyemitowanego programu, badania jego odbioru oraz zlecania niezależnych badań dotyczących percepcji programu i jego społecznych skutków.

Także w regulaminie Rady Programowej TVP w żadnym miejscu nie ma mowy o innych mediach. W szczególności par. 2 wymienia cztery kompetencje Rady:

  • przedstawienie uchwał, opinii i oświadczeń w sprawach dotyczących działalności programowej Spółki,
  • podejmowanie uchwał zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych, o czym mowa w art. 28a ust. 3 ustawy.

Obie te kompetencje dotyczą działalności Spółki (TVP S.A.) i nie ma tu mowy o innych mediach. Dwie pozostałe kompetencje Rady to już czysto sprawy wewnętrzne:

  • uchwalanie planów pracy Rady,
  • rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,

Par. 16 stanowi, że "Rada może zwracać się do Zarządu o wyjaśnienia i szczegółowe informacje we wszystkich sprawach programowych", ale - oczywiście - dotyczy to znowu wyłącznie TVP.

REGULAMIN RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 roku Nr 7, poz. 34 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 8 Statutu Spółki Telewizja Polska S.A. z 31 grudnia 1993 roku uchwala się Regulamin Rady Programowej TVP S.A., zwany dalej „Regulaminem”.

§ 1.

Rada Programowa Spółki TVP S.A. jest ustawowym i statutowym organem opiniodawczo-doradczym Spółki TVP S.A. w sprawach programowych.

§ 2.

Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

1. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Programową TVP S.A.,

2. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Rady Programowej TVP S.A.,

3. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd TVP S.A., 4

. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 grudnia 199 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 z późn. zmianami),

5. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki TVP S.A.,

6. Spółce - należy przez to rozumieć TVP S.A.

§ 3.

1. Rada składa się z 15 członków których powołuje Rada Mediów Narodowych; 10 członków rady programowej reprezentuje ugrupowania parlamentarne. Pozostałych 5 członków powołuje z grona osób legitymujących się dorobkiem i doświadczeniem w sferze kultury i mediów.

2. Członkowie Rady realizują swoje zadania osobiście.

§ 4.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

§ 5.

1. Rada sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach programowych.

2. Przewodniczący w porozumieniu z Radą Programową TVP S.A. może wystąpić do Przewodniczącego RMN o odwołanie ze składu rady członka, który nie uczestniczy w jej pracach.

2. Do kompetencji Rady należy:

1/ przedstawienie uchwał, opinii i oświadczeń w sprawach dotyczących działalności programowej Spółki,

2/ uchwalanie planów pracy Rady,

3/ rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,

4/ podejmowanie uchwał zawierających oceny poziomu i jakości programu bieżącego oraz programów ramowych, o czym mowa w art. 28a ust. 3 ustawy.

3. Rada, w szczególności wyraża opinię w sprawie realizacji w programach telewizji publicznej, zasad określonych w art. 21 ust. 1a ustawy.

4. Rada Programowa przedkłada Zarządowi, Radzie Nadzorczej i Narodowych Radzie Mediów oceny roczne w sprawozdaniu ze swojej działalności zawierającym wnioski w sprawach dotyczących działalności programowej Spółki.

6. Rada Programowa może korzystać z opinii i ekspertyz odpowiednich specjalistów spoza spółki. Z wnioskiem do Zarządu o realizację zlecenia opinii lub ekspertyzy na potrzeby Rady występuje Przewodniczący Rady.

7. Rada podejmuje inicjatywy dotyczące działalności programowej Spółki TVP S.A. w porozumieniu z Zarządem.

8. Opinie i oceny Rada przyjmuje w formie uchwały.

§ 6.

1. Rada wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i dwóch jego Zastępców.

2. Kadencja Przewodniczącego i jego Zastępców trwa 1 rok.

3. Przewodniczący Rady i jego Zastępcy mogą być przez nią odwołani z funkcji przed upływem kadencji.

4. Do wyboru Przewodniczącego i jego Zastępców wymagana jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

5. Przewodniczącego i postanowi inaczej.

1. jego zastępców wybiera się w głosowaniu tajnym, chyba że Rada

§ 7.

Prezes Zarządu TVP S.A. zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

2. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.

3. Zarząd Spółki umożliwia członkom Rady prezentacje stanowiska w sprawach będących przedmiotem prac Rady.

§ 8.

1. Członkowie Rady powinni być powiadomieni, listem poleconym za poświadczeniem odbioru, o planowanym posiedzeniu i porządku obrad co najmniej 7 dni przez jego terminem. Wraz z zawiadomieniem należy doręczyć materiały niezbędne do podejmowania uchwał Rady. Jeżeli członkowie Rady wyrażą zgodę, zaproszenia wraz z materiałami mogą być doręczone drogą elektroniczną.

§ 9.

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, zgodnie z przyjętym planem lub na wniosek Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. W szczególnych przypadkach, wynikających z przepisów prawa, Przewodniczący w trybie określonym w punkcie 1 może zarządzić odbycie posiedzenia: a) za pomocą narzędzi komunikacji internetowej; b) drogą mailową; w tym wypadku potwierdzeniem udziału w posiedzeniu jest przekazanie stanowiska członka Rady w formie poczty elektronicznej.

§ 10.

1. Dla odbycia ważnego posiedzenia wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 1 Regulaminu.

2. Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z Zastępców Przewodniczącego lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.

§ 11.

W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu oraz na zaproszenie Przewodniczącego inne osoby właściwe ze względu na omawianą sprawę.

§ 12.

1. Rady wyraża swoje stanowisko w formie uchwał, opinii i oświadczeń.

2. Uchwały, opinie i oświadczenia Rady podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Uchwały Rady przekazywane są do Rady Nadzorczej oraz innych właściwych organów Spółki.

4. Uchwały Rady są przedmiotem obrad i postanowień Rady Nadzorczej. Rada wyznacza osobę właściwą do reprezentowania stanowiska podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.

5. Opinie i oświadczenia Rady kierowane są do właściwych organów Spółki.

6. Rada wykonuje swe czynności kolegialnie.

7. Rada podejmuje uchwały w trybie głosowania jawnego.

8. Rada podejmuje decyzje o zarządzeniu głosowania tajnego na wniosek chociażby jednego członka.

9. Uchwały, opinie i oświadczenia podpisuje Przewodniczący Rady.

10. Uchwały, opinie i oświadczenia Rady doręcza się właściwym organom nie później niż w ciągu 7 dni.

11. Opinie mniejszości powinny być załączone do uchwały przyjętej przez Radę.

§ 13.

1. Rada może ze swego składu powoływać zespoły do opracowania określonych spraw.

2. Opinie zespołów są przedmiotem zatwierdzenia przez Radę.

§ 14.

1. Z przebiegu posiedzeń Rady sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności: porządek obrad, listę osób obecnych na posiedzeniu, uchwały podjęte przez Radę wraz z liczbą głosów oddanych „za” oraz zdania odrębne.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący obrad.

§ 15.

Zarząd przedstawia Radzie informacje i dokumenty o zamierzeniach programowych oraz niezbędne informacje o wyemitowanych programach, szczególnie oceny, recenzje, analizy i wyniki badań opinii publicznej, a także inne materiały dotyczące społecznego odbioru programów.

§ 16.

1. Rada może zwracać się do Zarządu o wyjaśnienia i szczegółowe informacje we wszystkich sprawach programowych.

2. Radzie przysługuje prawo wystąpienia do Zarządu z prośbą o pisemną odpowiedź w sprawie poruszanej przez Radę lub członka Rady.

3. Członek Rady występujący do Zarządu informuje o swym wystąpieniu Przewodniczącego Rady.

4. Pisemna odpowiedź powinna być udzielona przez Zarząd w terminie 21-dniowym.

§ 17.

1. Członkom Rady przysługuje dieta wypłacana przez Spółkę w wysokości ustalonej przez Radę Mediów Narodowych oraz zwrot należności określonych w pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w rozporządzeniu ministra sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz.1990 z późn. zm.).

2. Koszty działalności Rady, pokrywa Spółka, a w szczególności: 1/ koszty posiedzeń,2/ koszty opinii i ekspertyz, 3/ koszty diet, przejazdów i delegacji.

3. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.

4. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.

§ 18.

Zmiany Regulaminu mogą być dokonane na podstawie § 29 pkt 8 Statutu.

§ 19.

Zmiany Regulaminu mogą być podejmowane większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady.

§ 20.

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Radę.

Uchwała Lufta, Scheuring-Wielgus, Katarasińskiej i Daszczyńskiego

Publikujemy pełny tekst uchwały zaproponowanej przez te cztery osoby.

Uchwała Rady Programowej TVP S.A.

Rada Programowa TVP z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci syna szczecińskiej parlamentarzystki Magdaleny Filiks. Łączymy się w bólu z Panią Posłanką i składamy wyrazy głębokiego współczucia dla całej rodziny zmarłego chłopca.

Rada Programowa krytycznie ocenia sposób relacjonowania na antenie TVP Info wydarzeń, związanych ze sprawą skazanego w 2021 roku pedofila ze Szczecina. Podanie na portalu i antenie TVP Info danych, umożliwiających identyfikację dzieci, ofiar przemocy seksualnej, było przejawem skrajnej nieodpowiedzialności, która nie powinna była mieć miejsca. Redaktorzy TVP są ustawowo zobowiązani do odpowiedzialności za słowo, a materiały i audycje dotyczące dzieci, które już raz zostały skrzywdzone, wymagają szczególnej troski i wrażliwości, których w tych audycjach zabrakło.

W związku z tym Rada Programowa TVP zwraca się do Zarządu TVP S.A. o przeprowadzenie rzetelnej analizy sposobu przedstawiania w audycjach TVP wyżej wymienionej sprawy i o podjęcie skutecznych działań, które będą zapobiegać podobnym niebezpiecznym sytuacjom w przyszłości.

Sprawa jest też przedmiotem postępowania prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji - Rada Programowa TVP oczekuje na zajęcie oficjalnego stanowiska przez ten organ regulacyjny.

Warszawa, 29.03.2023

Uchwała Skurkiewicza

UCHWAŁA NR 2/VIII/2023 RADY PROGRAMOWEJ TVP S.A.

Na podstawie art. 28a ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji Rada Programowa na 3 (23) posiedzeniu w dniu 29 marca 2023 roku przyjęła uchwałę następującej treści:

W ostatnich tygodniach byliśmy świadkami swoistej wojny, jaka przetoczyła się przez media w sprawie informowania widzów, czytelników oraz słuchaczy o sprawie pedofila. Śledziliśmy wymianę opinii i newsów o tym, kto pierwszy i w jakich słowach sprawę upublicznił. W tym medialnym szumie zupełnie na dalszy plan zeszła kwestia faktycznego przestępcy i ofiary.

Widzowie zostali zaangażowani w konflikt, agresja z pedofila - złoczyńcy została skierowana przeciw dziennikarzom i pracownikom stacji i mediów, którzy o sprawie informowali.

W związku z powyższym, w imieniu reprezentowanych przez nas widzów, apelujemy do wszystkich dziennikarzy, wszystkich mediów, mających przecież tak ogromny wpływ na kształtowanie postaw i opinii społecznych, by to bolesne doświadczenie stało się motywem do wypracowania takich standardów, które przyczynią się do eliminacji znamion medialnej nagonki przy publikowaniu najważniejszych i najświeższych informacji.

Przewodniczący

Rady Programowej TVP S.A.

/-/ Wojciech Skurkiewicz

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze