0:00
0:00

0:00

W liście do min. Anny Zalewskiej z 16 listopada 2016 rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przedstawił obawy rodziców, nauczycieli, uczniów i samorządowców, jakie dotarły do jego biura. Wielu z nich min. Zalewska i jej reforma śnią się zapewne po nocach i nie są to miłe sny.

Wracając do listu - zdaniem RPO skutki zmian dotkną nie tylko dzieci kończące szkołę podstawową, które zamiast iść do gimnazjum zostaną w podstawówce i mają się uczyć według nowego programu, ale także dzieci z zerówek, pierwszoklasistów, gimnazjalistów a nawet uczniów liceów i techników.

"Do RPO napływają skargi indywidualne oraz wystąpienia organów samorządu terytorialnego z zastrzeżeniami i prośbami o podjęcie tematu" – pisze Bodnar.

Powtarzają się pretensje, że wciąż nie ma projektów aktów wykonawczych i że nieznana jest podstawa programowa.

Sa też kwestie szczegółowe. Problemy przed szkołami i władzami gminnymi a zarazem obawy rodziców i samych dzieci.

Przeczytaj także:

Zmiany granic obwodów szkolnych (rejonizacji)

Samorządy gminne muszą dostosować sieć szkół podstawowych i gimnazjów na czas wygaszania gimnazjów - od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. - i zdążyć z tym do 31 marca 2017 r.

Termin jest tak krótki, że może uniemożliwić właściwą realizację.

Organy administracji, zgodnie z zasadą priorytetu dobra dziecka, w pierwszej kolejności powinny wziąć pod uwagę oczekiwania rodziców. Należałoby zadbać o wsparcie nauczycieli i dyrektorów szkół oraz samorządów we wprowadzaniu w życie nowych regulacji tak, aby nie zdezorganizować systemu oświaty oraz zapewnić odpowiednie gwarancje dzieciom.

Takiego wsparcia brakuje.

Przepełnienie szkół

1 września 2017 r. rząd likwiduje się klasę I, a w następnych latach kolejne klasy gimnazjum. Oznacza to, że dzieci kończące w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej zamiast iść do gimnazjum staną się uczniami VII, a następnie VIII klasy szkoły podstawowej. Ostatni rocznik gimnazjum skończy III klasę w roku szkolnym 2018/2019.

Wraz z ubywaniem dzieci w gimnazjum, będzie ich przybywać w szkołach podstawowych w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019. Z kolei od roku 2019/2020 zwiększy się liczba uczniów/uczennic w szkołach średnich.

Dołączenie klas VII i VIII do dotychczasowych sześcioklasowych szkół podstawowych, może doprowadzić do przepełnienia budynków szkół i pogorszenia warunków nauczania. Zwłaszcza, że w szkołach podstawowych już teraz jest więcej uczniów niż poprzednio.

Na skutek obniżenia wieku szkolnego do sześciu lat w 2009 r. w roku szkolnym 2014/2015 do I klasy szkoły podstawowej poszło o 150 801 więcej (41 proc.) dzieci niż w roku 2013/2014. W następnym roku 2015/2016 naukę rozpoczęło 318 225 dzieci sześcioletnich. To sprawia, iż obecnie w II i III klasach uczy się znacznie więcej dzieci.

Filie, czyli przenoszenie dzieci

Aby uniknąć organizacji zajęć w systemie zmianowym, gminy będą przenosić część dzieci do innych szkół, a także tworzyć filie.

Aż do roku szkolnego 2021/2022 samorządy terytorialne będą mogły wskazać uczniom niektórych klas I-VI (jeżeli są co najmniej dwie klasy a, b ... w danej szkole) oraz uczniom klas VII i VIII miejsce w innej szkole podstawowej.

Utworzenie filii wiązać się będzie z obciążeniem dla dyrektora szkoły, który będzie sprawował nadzór nad uczniami i nauczycielami w szkołach niejednokrotnie oddalonych od siebie.

Szczególnie dla nastolatków takie przenoszenie na naukę w VII i VIII klasy do innej szkoły może wiązać się z obawami i napięciami.

Kłopoty dotkną też dzieci, które dopiero pójdą do szkoły.

Z zerówki prosto do gimnazjum?

Minister edukacji zapowiada, że samodzielne gimnazja mogą - już w trakcie "wygaszania" - przekształcać się w szkoły podstawowe. To także budzi obawy.

Najmłodsze dzieci będą czasem zaczynać naukę w budynku nieprzystosowanym dla dzieci najmłodszych, gdzie w dodatku jeszcze uczy się młodzież w wieku gimnazjalnym.

Rodzice, których dzieci chodziły do zerówek w szkołach, które po reformie nie będą już ich szkołami obwodowymi, obawiają się z kolei, że reforma doprowadzi do rozbicia już ukształtowanych grup klasowych.

Z zerówki do przepełnionej I klasy?

Inny problem wynika z tego, że nauka w zerówce – jako element nauki przedszkolnej – nie podlega rejonizacji. Po wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków w wielu przedszkolach zlikwidowano zerówki – i dzieci poszły do zerówek w szkołach.

To znaczy, że w szkolnej zerówce są dzieci z obecnego obwodu i spoza tego obwodu. Co będzie, gdy zmienią się granice tych obwodów?

Otóż reforma zakłada, że dzieci, które w latach 2015/2016–2018/2019 chodzą do zerówki w szkole podstawowej innej niż ich "szkoła obwodowa" mają prawo do miejsca w klasie I tej szkoły.

W efekcie przepełnione podstawówki będą zobowiązane do przyjmowania po pierwsze – dzieci z nowego obwodu szkolnego i po drugie - dzieci, które nie mieszkają w obwodzie, ale tu się uczyły w zerówce bądź też z niego „wypadły” na skutek zmiany obwodów.

Dwa roczniki na raz do liceum i technikum

We wrześniu 2019 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół pierwszego stopnia edukację rozpoczną jednocześnie dwa roczniki: dzieci kończących klasę III gimnazjum (po dziewięciu latach edukacji ogólnej) i dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej (po ośmiu latach).

Młodzież kończąca gimnazjum będzie kształciła się w trzyletnich liceach ogólnokształcących i czteroletnich technikach, a młodzież po VIII klasie podstawówki - w czteroletnim liceum lub pięcioletnim technikum. Tyle, że w tych samych budynkach, z tą samą kadrą nauczycielską.

Konieczne będzie zapewnienie porównywalnej liczby miejsc dla uczniów i uczennic z dwóch różnych systemów oświaty.

Rodzi to obawy wśród dzieci i rodziców o równy dostęp do I klas liceów i I klas technikum. Czy szkoły średnie podołają obowiązkowi przyjęcia dzieci z dwóch roczników, które w tej samej szkole mają się uczyć według dwóch systemów?

Powtarzanie roku szkolnego, czyli z III klasy gimnazjum do podstawówki

Powtarzanie III klasy gimnazjum, III liceum oraz IV technikum przez uczniów uczących się w starym systemie spowoduje dwuletnie opóźnienie w podjęciu nauki w liceum oraz dwuletnie opóźnienie w ukończeniu nauki w liceum i technikum.

Uczniowie kończący dotychczasowe gimnazjum, trzyletnie liceum ogólnokształcącego oraz czteroletnie technikum, którzy nie dostaną promocji, trafią bowiem do szkoły lub cyklu nauczania niższego szczebla, gdzie natkną sią na inny program. Co to dla nich znaczy?

  • Uczeń klasy III gimnazjum, który nie zaliczy roku szkolnego 2018/2019, 1 września 2019 r. stanie się uczniem VIII klasy szkoły podstawowej. Osoba, która powinna już być w liceum, wróci do podstawówki, gdzie będzie zdawała egzamin ośmioklasisty. A potem będzie się uczyć dalej w szkole ponadpodstawowej, ale w oparciu o nową dla siebie podstawę programową.
  • Uczeń klasy III trzyletniego liceum, który w roku 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, w roku 2022/2023 stanie się uczniem - uwaga! - znowu klasy III, ale liceum czteroletniego.
  • Uczeń klasy IV czteroletniego technikum, który w roku 2022/2023 nie ukończył tej szkoły, 1 września 2023 r. stanie się uczniem - znowu - klasy IV, ale już pięcioletniego technikum.

Zwiększanie różnic edukacyjnych między miastem, a wsią

Obywatele/lki obawiają się także, że zamknięcie gimnazjów będzie miało niekorzystny wpływ na los uczniów z terenów wiejskich i słabiej zurbanizowanych.

Gimnazja były szansą dla tych dzieci, które w przeciwieństwie do miast, nie mają dostępu do gęstej sieci placówek kulturalnych. Gimnazjum stawało się często ośrodkiem życia społecznego.

Proponowane zmiany mogą niestety przyczynić się do pogłębienia obecnej nierówności szans.

"Będę wdzięczny pani minister za wzięcie powyższych kwestii i wątpliwości pod uwagę w trakcie dalszych prac legislacyjnych nad reformą systemu oświaty. Uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o zajętym stanowisku" – napisał Adam Bodnar.

W dniu 16 września 2016 r. skierowała Pani Minister do konsultacji społecznych dwa projekty ustaw: ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, zwracając się jednocześnie z prośbą o przedstawienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich uwag do projektów (nr pisma DPPI-DPPI.400.14.2016.JS).

W związku z przedstawieniem tych projektów do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, do Rzecznika zaczęły napływać skargi indywidualne oraz wystąpienia organów samorządu terytorialnego, w tym związków gmin, w których przedstawiono zastrzeżenia i wyrażono prośbę o podjęcie tego tematu przez Rzecznika oraz o skierowanie tych wątpliwości do wiadomości Pani Minister, z prośbą o ich dogłębne rozważenie w trakcie dalszych prac nad reformą systemu oświaty.

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, z uwagą i troską śledzę sytuację związaną ze zmianami w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu oświaty, które mogą wpływać na realizację prawa do nauki, wyrażonego w art. 70 Konstytucji RP. Przedstawiony przez Panią Minister projekt ustawy Prawo oświatowe (numer z wykazu UA24, dalej jako: Prawo oświatowe) oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (numer z wykazu UA25, dalej jako: przepisy Warszawa, Pani Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej - 2 - wprowadzające), przyjęte w dniu 8 listopada 2016 r. przez Radę Ministrów, wprowadzają istotną zmianę w ustroju szkolnym oraz związane z tym modyfikacje w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

Swobodne kształtowanie systemu oświaty jest elementem polityki państwa, ale każdej uzasadnionej i przeanalizowanej zmianie towarzyszyć powinno podejmowanie środków, które zapobiegną bądź zamortyzują ewentualne negatywne efekty uboczne jej towarzyszące. Z punktu widzenia ochrony praw obywatelskich jest to troska, którą kierować się powinny wszystkie organy władzy publicznej. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), uprzejmie przedstawiam Pani Minister wątpliwości, jakie pojawiły się we wnioskach kierowanych do RPO.

Propozycja wprowadzenia zmian w docelowej strukturze szkolnictwa, polegających na stworzeniu systemu 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum, 3-letniej branżowej szkoły pierwszego stopnia, 3-letniej szkoły specjalistycznej przysposabiającej do pracy, 2-letniej branżowej szkoły drugiego stopnia oraz szkoły policealnej, budzi niepokój rodziców i uczniów, nauczycieli, a także organów samorządu terytorialnego, dotyczący potencjalnych skutków tych zmian dla poziomu edukacji.

Wśród kwestii o charakterze ogólnym, podnoszonych w wystąpieniach kierowanych do RPO, wskazuje się m.in. na brak projektów aktów wykonawczych. Podkreśla się też, że nieznana jest podstawa programowa. Obywatele nie mają wiedzy co do sposobu wdrożenia tych przepisów przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań oświatowych oraz ich wpływu na jakość realizacji obowiązku szkolnego.

Planowane zmiany wywołują też obawy uczniów i rodziców związane z reorganizacją systemu szkolnego przez jednostki samorządu terytorialnego, które będą podejmowały działania w celu dostosowania infrastruktury sieci szkolnej do nowych przepisów w celu zagwarantowania realizacji obowiązku szkolnego i prawa do nauki.

Wiele problemów przedstawianych we wnioskach do Rzecznika dotyczy jednak kwestii szczegółowych, wśród których do najważniejszych należą te, które przedstawiam w dalszej części wystąpienia. -

1. Dostosowanie sieci szkół jako zadanie gminy

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego będą zobowiązane do podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz przekazania jej właściwemu kuratorowi oświaty celem zaopiniowania. Organy stanowiące będą następnie zobowiązane do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora w terminie do dnia 31 marca 2017 r 1 .

Ponieważ to głównie od działań jednostek samorządu terytorialnego będzie zależało przeprowadzenie stosownych zmian w zakresie reorganizacji systemu szkolnictwa należy podkreślić, że zaproponowany termin jest bardzo krótki, co może uniemożliwić właściwą realizację procesu. Organy administracji, zgodnie z zasadą priorytetu dobra dziecka, w pierwszej kolejności powinny wziąć pod uwagę opinie oraz oczekiwania rodziców. Dlatego też, wprowadzając powyższe zmiany, należy zadbać o zapewnienie działań wspierających wdrożenie nowych regulacji skierowanych do nauczycieli i dyrektorów szkół oraz samorządów tak, aby nie zdezorganizować systemu oświaty oraz zapewnić odpowiednie gwarancje dzieciom, których powyższa zmiana obejmie.

2. Przepełnienie szkół

Zgodnie z przedstawionym projektem, z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum

Oznacza to, że dzieci kończące w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII, a następnie VIII klasy szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum. Głównym efektem zmian w liczbie uczniów w poszczególnych typach szkół, wynikającym z wprowadzanych zmian, będzie zwiększenie się liczby dzieci w szkołach

1 Art. 208 ust.1, art. 210 ust. 1 i art. 212 ust. 1 przepisów wprowadzających. 2 Art. 129 ust. 1 przepisów wprowadzających. - 4 - podstawowych w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019.

Zmniejszy się ilość dzieci w gimnazjach oraz zwiększy się liczba dzieci w szkołach ponadpodstawowych (obecnie ponadgimnazjalnych) w roku szkolnym 2019/2020. Dołączenie klas VII i VIII do dotychczasowych sześcioklasowych szkół podstawowych, przy jednoczesnym przeprowadzaniu naboru do klas I, może doprowadzić do przepełnienia budynków szkół i pogorszenia warunków nauczania.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż na skutek zmian ustawowych z 2009 r. w roku szkolnym 2014/20153 do I klas szkoły podstawowej poszło o 150 801 więcej dzieci niż w roku 2013/2014. Oznacza to, że około 41 % dzieci więcej rozpoczęło naukę w I klasie szkoły podstawowej w 2014/2015. W roku szkolnym 2015/2016, 318 225 dzieci 6-letnich rozpoczęło naukę w I klasie szkoły podstawowej. Powyższe sprawia, iż obecnie w II i III klasach uczy się znacznie więcej dzieci z uwagi na kumulację dzieci z różnych roczników, spowodowaną powyższą reformą.

W efekcie, w celu uniknięcia konieczności przeprowadzania zajęć dla uczniów w systemie zmianowym może powstać konieczność przeniesienia części dzieci do innych szkół, np. poprzez utworzenie filii lub skorzystanie z uprawnień przyznanych ustawą wprowadzającą jednostkom samorządu terytorialnego do wskazania uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego w innej szkole podstawowej.

W latach szkolnych 2017/2018–2021/2022 jednostka samorządu terytorialnego prowadząca daną szkołę podstawową będzie mogła wskazać uczniom niektórych oddziałów danej klasy I-VI (jeżeli są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klas w danej szkole) oraz uczniom oddziałów odpowiednio klas VII i VIII miejsce realizacji obowiązku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez tę jednostkę, położonej na terenie tej jednostki samorządu terytorialnego, niż szkoła podstawowa, w obwodzie której ci uczniowie mieszkają lub innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę prawną niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jeżeli zawarli porozumienie

5 . 3 W roku szkolnym 2014/2015 było 514 157 dzieci w I klasach szkoły podstawowej, z czego 193 802 dzieci 6- letnich i 320 355 dzieci 7-letnich. Dane z Systemu Informacji Oświatowej, stan na 30 września 2014 r. Dla porównania w roku szkolnym 2013/2014 było 363 356 dzieci w I klasach szkoły podstawowej, dane z Systemu Informacji Oświatowej, stan na 30 września 2013 r. 4 Art. 95 ust. 2 Prawa oświatowego. 5 Art. 207 ust. 1-3 przepisów wprowadzających - 5 - Utworzenie filii podporządkowanej organizacyjnie danej szkole w konsekwencji wiązać się będzie z obciążeniem dla dyrektora szkoły, który będzie sprawował nadzór nad uczniami i nauczycielami w szkołach niejednokrotnie oddalonych od siebie.

Natomiast wskazanie przez jednostki samorządu terytorialnego realizacji obowiązku szkolnego niektórym oddziałom klas VII i VIII w innej szkole może wiązać się z trudnościami i brakiem akceptacji związanej z obawami przed zmianą kadry oraz lokalizacji realizacji obowiązku szkolnego.

3. Rekrutacja do I klas szkoły podstawowej

Od roku szkolnego 2017/2018 dzieci, które obecnie realizują roczne przygotowanie przedszkolne, rozpoczną naukę w szkołach według nowo ustalonych obwodów szkolnych. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, która powstała w wyniku przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, przeprowadzone będzie na rok szkolny 2019/2020. Jeżeli organ prowadzący szkołę podstawową oraz osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca szkołę podstawową tak postanowi, można przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne do klasy I tej szkoły odpowiednio na rok szkolny 2017/2018 lub 2018/20196 . Obawy obywateli w tym zakresie dotyczą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci najmłodsze w wygaszanych gimnazjach, w których uczy się młodzież w wieku gimnazjalnym.

Ponadto rodzice, których dzieci realizowały roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach, które w wyniku reformy nie będą już ich szkołami obwodowymi obawiają się, że doprowadzi to rozbicia grup klasowych już utworzonych oraz przeniesienie ich dzieci do szkół nieprzystosowanych do dzieci najmłodszych. Pragnę wskazać, że w wyniku zmiany wieku, od którego dziecko jest obowiązane rozpocząć realizację obowiązku szkolnego, doszło do likwidacji zerówek w przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.

Duża część dzieci zobowiązana była do wzięcia udziału 6 art. 132 ust. 1 i 2 przepisów wprowadzających - 6 - w rekrutacji do zerówek utworzonych w szkołach podstawowych. Z uwagi na powyższe zmiany dokonane ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35 ze zm.) ustawodawca zapewnił dzieciom, które w latach szkolnych 2015/2016–2018/2019 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, możliwość przyjęcia do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, na wniosek rodziców. Z uwagi na stosowanie kryteriów rekrutacji do zerówek utworzonych w szkołach podstawowych takich jak do przedszkola, w oddziałach przedszkolnych w szkołach, rozpoczęły roczne przygotowanie przedszkolne również dzieci, które nie podlegają rejonizacji, bowiem rejonizacja nie ma zastosowania podczas rekrutacji do oddziałów przedszkolnych. Powyższe stwarza trudną sytuację dla szkół podstawowych, które staną się szkołami ośmioklasowymi i będą zobowiązane do przyjęcia dzieci, które w obwodzie tej szkoły mieszkają oraz pozostawienia dzieci, które nie mieszkają w obwodzie bądź też z niego „wypadły” na skutek zmiany obwodów, z uwagi na konieczność dostosowania sieci szkół do nowego systemu oświaty.

4. Rekrutacja do I klas liceum ogólnokształcącego po szkole ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej

W roku szkolnym 2019/2020 w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół pierwszego stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej. Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5- letnim technikum. Powyższa zmiana rodzi obawy wśród dzieci i rodziców o równy dostępność m.in. do I klas liceów i I klas technikum dla dzieci, które ukończą III klasę gimnazjum oraz VIII - 7 - klasę szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz sposób organizacji szkoły, ponieważ szkoły ponadpodstawowe będą zobowiązane do przyjęcia dzieci z dwóch roczników, które w tej samej szkole będą uczyły się według dwóch różnych systemów. W celu zapewnienia równego dostępu do edukacji po szkole ponadgimnazjalnej oraz ponadpodstawowej konieczne będzie zapewnienie porównywalnej liczby miejsc dla uczniów realizujących obowiązek nauki w różnych systemach oświaty.

5. Powtarzanie roku szkolnego

Uczniowie dotychczasowego gimnazjum, trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz czteroletniego technikum, w sytuacji nieotrzymania promocji do klasy programowo wyższej, staną się uczniami ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. Oznacza, to że osoby, które powinny być wiekowo zgodne z nowym systemem w I klasie liceum, będą musiały powtarzać VIII klasę szkoły podstawowej. Natomiast uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończy tej szkoły, w roku szkolnym 2022/2023 stanie się uczniem klasy III czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Z kolei uczeń klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, który w roku szkolnym 2022/2023 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2023 r. staje się uczniem klasy IV pięcioletniego technikum prowadzącego kształcenie w zawodzie, w którym kształcił się ten uczeń. W sytuacji nieotrzymania promocji do klasy programowo wyższej przez uczniów, którzy będą ostatnim rocznikiem uczącym się w systemie gimnazjalnym, zaistnieje konieczność powrotu takich uczniów z gimnazjum do podstawówki w celu zdania egzaminu ośmioklasisty i kontynuacji realizacji obowiązku nauki w szkole ponadpodstawowej w oparciu o nową podstawę programową. 7 Art. 130 ust. 3,art. 152 ust. 3 i art. 158 ust. 4 przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe. - 8 - Ponadto, powtarzanie klasy III gimnazjum,III liceum oraz IV technikum przez uczniów uczących się w starym systemie oświaty spowoduje 2 letnie opóźnienie w podjęciu nauki w liceum oraz 2 letnie opóźnienie w ukończeniu nauki w liceum i technikum

6. Dostępność szkół w mniejszych aglomeracjach

Zmiany struktury szkolnictwa polegające na odejściu od gimnazjów wywołują również obawę obywateli co do niekorzystnego wpływu tych zmian dla uczniów z terenów wiejskich i słabiej zurbanizowanych. Wskazuje się bowiem, że wprowadzenie gimnazjów było w największym stopniu właśnie dla tych środowisk.

Natomiast na terenach miejskich, z uwagi na kumulacje dzieci z rodzin o wysokim statusie społecznym i tradycjach edukacyjnych, dochodzi często do koncentracji tych dzieci w pewnej liczbie placówek cieszących się dobrą i bardzo dobrą opinią.

Proponowane zmiany mogą przyczynić się zatem niestety do pogłębienia obecnie już istniejących problemów społecznych.

Mając powyższe na względzie i uwzględniając fakt, że projekty ustaw, o których mowa w niniejszym wystąpieniu zostały już przyjęte przez Radę Ministrów, będę wdzięczny Pani Minister za wzięcie powyższych kwestii i wątpliwości pod uwagę w trakcie dalszych prac legislacyjnych nad reformą systemu oświaty. Uprzejmie proszę o poinformowanie mnie o zajętym w tej sprawie stanowisku.

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze