0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Sławomir Kamiński / Agencja GazetaSławomir Kamiński / ...

Motto: Proszę pana, niech pan słucha! / Po południu na zabawie / Utonęła kaczka w stawie. / Pan nie wierzy? Daję słowo! / Sprowadzono straż ogniową, / Przecedzono wodę sitem, / A co ryb złowiono przy tym!" / "Fe, nieładnie! Któż tak kłamie?/ Zaraz się poskarżę mamie!" (Jan Brzechwa, Kłamczucha)

Nie mam jednak obaw, bo poparcie dla tej reformy jest bardzo duże.
Fałsz. Jest długa lista krytyków, zwolenników nie znamy
"Do rzeczy" nr 49/192,10 października 2016

Z całą pewnością reforma min. Anny Zalewskiej cieszy się bardzo dużym poparciem prezesa Kaczyńskiego czy premier Szydło, być może także innych osób czy instytucji. "Oko" szukało, szukało, nie znalazło. Natknęliśmy się za to na głosy krytyki i żądania rezygnacji z reformy.

Przeczytaj także:

Związek Nauczycielstwa Polskiego

"Projektowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reforma ustroju szkolnego ma charakter rewolucyjny, ponieważ:

 • zburzy wszystkie struktury systemu tworzone przez wiele lat i w krótkim czasie dotknie wszystkich poziomów edukacyjnych,
będzie niezwykle kosztowna, a koszty te w głównej mierze poniosą jednostki samorządu terytorialnego,
 • stworzy więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji,
 • jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości edukacji i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć,
 • spowoduje zwolnienia w oświacie: nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej administracji i obsługi, przede wszystkim z gimnazjów,
 • niszczy autonomię nauczyciela."

ZNP apeluje o zatrzymanie reformy i rozpoczęcie poważnych negocjacji o prawdziwej naprawie edukacji.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)

"W całości negatywnie oceniamy i odrzucamy projekty obu ustaw – ustawę “Prawo oświatowe” oraz ustawę „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe”. Czynimy tak, z pełną odpowiedzialnością za słowa, ponieważ m.in.:

 • Protestujemy przeciw likwidacji ok. 7,5 tysiąca gimnazjów, kształcących na poziomie ponadpodstawowym ok. 1 mln uczniów. Lokalny dostęp do edukacji, wyższego niż podstawowy poziomu, jest dla dzieci z terenów wiejskich, dzieci z małych miast przepustką do lepszego życia.
Wyrównuje ich szanse na przygotowanie do osiągania dalszych szczebli wykształcenia. Likwidacja gimnazjum w pobliżu oznacza degradację małych miejscowości. Po wykształcenie ponadpodstawowe będzie trzeba wysłać dzieci do większych miast. (...)
 • Zwracamy uwagę na nieprzygotowanie nauczycieli do zmian. Nie zbudowano najpierw systemu doskonalenia nauczycieli przygotowanego na informowanie nauczycieli o zmianach. Pracownicy ośrodków doskonalenia, edukatorzy nic realnie użytecznego o zmianach nie wiedzą, bo resort edukacji nie jest w stanie ich o niczym pewnym powiadomić.
 • Nie ma podstaw programowych dla uczniów nowych szkół. To zadanie na lata. Najważniejsze dla kształcenia uczniów i niezwykle wymagające. Przestrzegamy przed traktowaniem tego zadania w pośpiechu i bez dostatecznych konsultacji.

Koalicja "Nie dla chaosu w szkole"

"Jesteśmy przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń, działających na rzecz polskiej edukacji. Różnimy się, mamy odmienne poglądy, ale wszyscy mówimy NIE zmianom, wprowadzanym przez obecne władze oświatowe. Zmiany struktury systemu szkolnictwa, prowadzące do likwidacji gimnazjów, przekreślają 17 lat doświadczeń edukacyjnych i wychowawczych. Skuteczność sposobu pracy dydaktycznej i wychowawczej gimnazjów potwierdzają obiektywne badania międzynarodowe, w których wyraźnie widać znaczną poprawę kompetencji ogółu polskich nastolatków. Znajdują się oni obecnie w ścisłej europejskiej czołówce.

Likwidacja gimnazjów skróci o rok proces kształcenia ogólnego wszystkich młodych Polaków i doprowadzi do utraty miejsc pracy przez wiele tysięcy nauczycieli.

Przebudowa systemu szkolnego spowoduje ogromne i całkowicie niepotrzebne koszty. Stworzy także zbędny i szkodliwy chaos organizacyjny."

List przedstawicieli środowisk uniwersyteckich zajmujący się dydaktyką polonistyczną

"My, niżej podpisani przedstawiciele różnych środowisk uniwersyteckich zajmujący się dydaktyką polonistyczną, wyrażamy głębokie zaniepokojenie zmianami zapowiedzianymi przez minister edukacji narodowej – Annę Zalewską. Nasze obawy budzą przede wszystkim:brak przedstawienia szerokiej opinii publicznej merytorycznego uzasadnienia proponowanych przekształceń strukturalnych w szkolnictwie powszechnym, a w szczególności – likwidacji gimnazjum i powrotu do systemu edukacyjnego funkcjonującego w okresie PRL;

 1. brak pomyślanych długofalowo konsultacji z gronem eksperckim w sprawie samego zamysłu zmiany polonistycznej podstawy programowej oraz kształcenia przyszłych nauczycieli polonistów;
 2. niepokojące głosy dochodzące z mediów o pomyśle napisania podstawy programowej w sposób fragmentaryczny (tylko do klasy IV i VII), co jest niezgodne nie tylko z zasadami tworzenia tego typu dokumentu, ale i samymi zapisami prawa oświatowego;
 3. utajniony sposób doboru ekspertów, którzy mają pracować nad reorganizacją całego systemu polskiej edukacji".

Komisja edukacji Unii Metropolii Polskich

"Najważniejsze wady tej propozycji są następujące:

brak diagnozy uzasadniającej celowość wprowadzenia zmian w ustroju szkolnym,
 • niemożliwe do zachowania terminy wdrożenia nowego ustroju,
 • brak czasu na kampanię informacyjną dla uczniów i rodziców,
 • brak projektów aktów wykonawczych niezbędnych do wprowadzenia w życie zmian,
 • brak projektu ustawy o finansowaniu oświaty uniemożliwiający samorządom odniesienie się do zapisów Prawa oświatowego,
 • wyłączenie organu stanowiącego gminy z opracowania projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 • obniżenie poziomu kształcenia i w konsekwencji jakości pracy szkoły,
 • niezabezpieczenie w budżecie państwa pieniędzy na wprowadzenie zmian."

Przewodniczący Komisji Edukacji Związku Miast Polskich

"Jesteśmy przeciwni likwidacji gimnazjów, gdyż wiąże się to m.in. z nieuchronnymi zwolnieniami nauczycieli i dyrektorów, przeładowaniem nowych szkół powszechnych, przekreśleniem dotychczasowego dorobku gimnazjów wraz z najważniejszymi osiągnięciami tego typu szkół potwierdzonych w badaniach PISA, kumulacją roczników w 2019 roku".

Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP

Rzecznik Praw Dziecka

Rządowe Centrum Legislacji

"Tym samym projekt powiela przede wszystkim wadliwe ukształtowanie większości upoważnień ustawowych,

przekazując szereg kwestii do uregulowania wyłącznie w aktach wykonawczych, bez zawarcia w ustawie podstawowych rozwiązań merytorycznych w danym zakresie.

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać na blankietowy charakter oraz brak lub niewystarczającą treść wytycznych w odniesieniu do upoważnień do wydania aktów wykonawczych. (...)

W zależności od rodzaju organu prowadzącego gimnazjum, nauczyciel taki zostanie przeniesiony w stan nieczynny z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do innej szkoły albo zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy z końcem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym następuje przekształcenie albo włączenie gimnazjum do innej szkoły (w przypadku publicznego gimnazjum prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną oraz gimnazjum niepublicznego), co w odniesieniu do 2017 r. oznacza odpowiednio przeniesienie w stan nieczynny z dniem 1 września 2017 r. albo rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2017 r. W projekcie nie przewiduje się innych możliwości rozwiązań, w tym ewentualnie uzupełnienia przez nauczyciela kwalifikacji pozwalających na znalezienie zatrudnienia w nowej szkole."

Ministrowie Henryk Kowalczyk i Jarosław Gowin

Konkretne uwagi zgłosili też dwaj ministrowie.

Jarosław Gowin: „Wprowadzenie do systemu oświaty matury branżowej dla uczniów kończących szkołę branżową drugiego stopnia, w ramach której uczeń zdawałby tylko przedmioty obligatoryjne na poziomie podstawowym,

rodzi obawy tworzenia nie tyle innego, ile gorszego rodzaju matury,

zarówno w kontekście wykształcenia (jedynie poziom podstawowy), jak i w kontekście uprawnień (brak możliwości podjęcia studiów drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich)"

Henryk Kowalczyk: „Ocena skutków regulacji w zakresie wpływu na sektor finansów publicznych wymaga wskazania wszystkich bezpośrednich skutków wprowadzanej regulacji”.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze