0:000:00

0:00

Cierpliwość i wyrozumiałość europejskich sędziów z rad sądownictwa i ich stowarzyszenia wobec neo-KRS się wyczerpuje.

21 lutego sędzia Kees Sterk, prezes Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), w której neo-KRS została zawieszona w sierpniu 2018 roku, wystosował list do przewodniczącego neo-KRS sędziego Leszka Mazura. "Zarząd ENCJ rozważa, czy powinien zaproponować Walnemu Zgromadzeniu usunięcie KRS z członkostwa w ENCJ" - pisze prezes Sterk. Przed podjęciem tej decyzji, dopytuje Mazura o postawę neo-KRS wobec zmian podważających niezależność sądownictwa w Polsce. Na odpowiedź czeka do 13 marca.

Publikujemu pytania Keesa Sterka do przewodniczącego neo-KRS. Kursywą dopisaliśmy poprawne odpowiedzi.

9 pytań Prezesa ENCJ do Przewodniczącego neo-KRS

1. Czy to prawda, że na listach poparcia sędziów do KRS podpisało się 50 sędziów blisko związanych z Ministrem Sprawiedliwości?

Na to wskazują ujawnione listy poparcia do KRS.

Przeczytaj także:

2. Czy to prawda, że ​​członek KRS sędzia Maciej Nawacki został powołany mimo nie uzyskania wymaganych 25 podpisów sędziów pod swoją kandydaturą?

Na to wskazują ujawnione listy poparcia do KRS.

3. Czy to prawda, że ​​Minister Sprawiedliwości powiedział w parlamencie, że zaproponował powołanie sędziów w KRS, którzy, jego zdaniem, byli gotowi współpracować przy zmianach w sądownictwie? Jeśli tak, to w jakim stopniu obecny skład KRS reprezentuje polskich sędziów?

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział w Senacie, że "myśmy zgłosili" kandydatów do KRS, co sugeruje, że zgłosiły ich osoby blisko związane z ministerstwem.

Według prof. Ewy Łętowskiej, ujawnione listy poparcia do KRS pokazują, że sędziów wybranych do neo-KRS poparła "spółdzielnia" sędziów połączonych związkami z ministerstwem sprawiedliwości i faktem czerpania korzyści ze zmian w sądownictwie. Prof. Łętowska podkreśla, że nie można mówić o reprezentowaniu polskich sędziów przez tak wybraną neo-KRS.

4. Czy to prawda, że ​​KRS w pełni popiera reformy rządu, zwłaszcza ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r.?

KRS nie protestowała przeciwko ustawie dyscyplinującej.

Sędzia Jarosław Dudzicz, zastępca rzecznika prasowego neo-KRS, w wywiadzie w "Do rzeczy" mówił, że nie nazwałby tej ustawy "dyscyplinującą" i twierdził, że "ustawa reformuje sposób działania kolegiów i zgromadzeń sędziowskich i prowadzi wprost do usprawnienia zarządzania sądami", a także, że "definiuje ona, kto jest sędzią w Polsce, a tym samym ostatecznie przecina niepotrzebny i pozorny spór prawny. Nie ma wątpliwości, że sędzią jest osoba powołana przez pana prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i nikt, także inni sędziowie nie mogą kontrolować, podważać czy kwestionować statusu tak powołanego sędziego."

5. Czy to prawda, że ​​KRS nigdy nie broniła sędziów, którzy byli krytyczni wobec reform rządu?

Najbliżej obrony niezawisłości sędziów było odwołanie się przez neo-KRS od pierwszego orzeczenia Izby Dyscyplinarnej SN w sprawie sędzi Aliny Czubieniak, która została dyscyplinarnie skazana za wydanie orzeczenia zgodnego z międzynarodowym standardem ochrony praw człowieka. Neo-KRS w odwołaniu wskazała na "znikomy stopień szkodliwości działania" sędzi Czubieniak, a nie na to, że ta sądziła zgodnie z prawem międzynarodowym.

6. Czy to prawda, że ​​KRS publicznie popiera postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom, którzy: publicznie wypowiadali się przeciwko reformom rządu? W swoich orzeczeniach występowali z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE? Kierowali się w swoich orzeczeniach rekomendacjami zawartymi w wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r.?

Sędzia Dudzicz, rzecznik prasowy neo-KRS, w cytowanym już wywiadzie w "Do rzeczy" bronił prawa Izby Dyscyplinarnej do zawieszenia sędziego Juszczyszyna, który w swoich orzeczeniach kierował się rekomendacjami z wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku.

7. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania 4, 5 i (częściowo) pytanie 6, w jaki sposób wsparcie dla opisanych w tych pytaniach działań wpisuje się w główne zadanie KRS-u jako członka ENCJ w zakresie obrony niezależności sądownictwa jako całości oraz niezawisłości poszczególnych sędziów ?

Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Leszkowi Mazurowi.

8.W przypadku pozytywnej odpowiedzi na (część) pytania 6, w jaki sposób przekłada się to na inny z celów ENCJ, jakim jest działanie w ramach europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, oraz z zasadami i wartościami, które za tym stoją?

Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Leszkowi Mazurowi.

9.Dodatkowo kwestie, które chciałby Pan poruszyć, które według Pana są interesujące dla Zarządu w tej sprawie?

Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Leszkowi Mazurowi.

Europejska Sieć

Rad Sądownictwa (ENCJ)

Do: Sędziego Mazura, Przewodniczącego KRS

Od: Sędziego Sterka, Prezesa ENCJ

Przedmiot: Członkostwo KRS w ENCJ

Bruksela, 21 lutego 2020 r

Panie Prezesie Mazur,

Piszę do Pana w ważnej sprawie.

Na początku tego miesiąca Zarząd ENCJ omawiał ostatnie wydarzenia w polskim sądownictwie, w tym zwłaszcza rolę KRS w tych wydarzeniach.

Zmiany te oraz przypuszczalnie aktywna w nich rola KRS stanowią powód, dla którego Zarząd ENCJ rozważa, czy powinien zaproponować Walnemu Zgromadzeniu, usunięcie KRS z członkostwa ENCJ.

Aby móc podjąć w pełni trafną decyzję w tak ważnej sprawie, zarząd chciałby zadać kilka pytań.

1. Czy prawdziwe jest twierdzenie, że listy sędziów wspierających w procedurze powoływania członków KRS zawierają 50 sędziów ściśle związanych z Ministrem Sprawiedliwości?

2.Czy to prawda, że ​​członek KRS Nawacki został powołany bez wymaganej prawem liczby 25 podpisów sędziów?

3.Czy to prawda, że ​​Minister Sprawiedliwości powiedział w parlamencie (Senacie), że zaproponował powołanie sędziów w KRS, którzy, jego zdaniem, byli gotowi współpracować przy reformie sądownictwa. Jeśli tak, to w jakim stopniu obecny skład KRS reprezentuje polskich sędziów?

4.Czy to prawda, że ​​KRS w pełni popiera reformy rządu, zwłaszcza ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r.?

5.Czy to prawda, że ​​KRS nigdy nie broniła sędziów, którzy byli krytyczni wobec reform rządu?

6.Czy to prawda, że ​​KRS (publicznie) popiera postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom, którzy:

– publicznie wypowiadali się przeciwko reformom rządu?

– w swoich orzeczeniach występowali z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE?

– kierowali się w swoich orzeczeniach rekomendacjami zawarte w wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r.?

7.W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania 4, 5 i (częściowo) pytanie 6, w jaki sposób wsparcie dla opisanych w tych pytaniach działań wpisuje się w główne zadanie KRS-u jako członka ENCJ w zakresie obrony niezależności sądownictwa jako całości oraz niezawisłości poszczególnych sędziów ?

8.W przypadku pozytywnej odpowiedzi na (część) pytania 6, w jaki sposób przekłada się to na inny z celów ENCJ, jakim jest działanie w ramach europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, oraz z zasadami i wartościami, które za tym stoją?

9.Dodatkowo kwestie, które chciałby Pan poruszyć, które według Pana są interesujące dla Zarządu w tej sprawie?

Zarząd zwraca się o udzielenie przez KRS uzasadnionych odpowiedzi na zadane pytania w terminie do piątku, 13 marca 2020 r.

Z poważaniem

(odręczny podpis)

Kees Sterk

Prezes ENCJ

Tłumaczenie: Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Apel 3 prezesów stowarzyszeń sędziowskich do Przewodniczącej Komisji Europejskiej

Tego samego dnia Sterk wystosował też list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, pod którym podpisali się również Jean-Claude Wiwinius, prezes Europejskiej Sieci Prezesów Sądów Najwyższych (i Prezes Sądu Najwyższego Wielkiego Księstwa Luksemburga) oraz José Igreja Matos, Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ).

Przypominają von der Leyen, że bez przestrzegania podstawowej zasady niezależności sądownictwa w państwach członkowskich, Unia w końcu przestanie istnieć jako wspólna przestrzeń demokracji i praworządności, a ten proces wstrząśnie wspólnym rynkiem.

Sterk, Wiwinius i Matos pisali do komisarzy UE uż wcześniej. Skutkiem ich pierwszego listu było spotkanie z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Věrą Jourovą oraz komisarzem Didierem Reynerdsem 30 stycznia.

Prezesi wyjaśniają von der Leyen, że cieszy ich, że komisarze Jourová i Reynerds kontynuują prace nad przestrzeganiem rządów prawa w Unii. Wskazali, że dobrym przykładem takiego działania był wniosek o zastosowanie środków tymczasowych w skardze przeciwko polskiemu rządowi do TSUE za nowy system dyscyplinarny dla sędziów.

Zaznaczyli, że w czasie spotkania z Jourovą i Reynerdsem dyskutowano też kwestię ustawy dyscyplinującej, która weszła w życie 14 lutego.

„Wszyscy zgodziliśmy się, że ta ustawa w jawny sposób narusza prawo unijne i bez żadnych wątpliwości narusza samo sedno niezawisłości sędziowskiej. Zawiera przepisy, które zakładają, że sędziowie będą odpowiadać dyscyplinarnie za treść swoich orzeczeń, za stosowanie prawa unijnego i za zadawanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE”.

Zwracają też von der Leyen uwagę na sytuację olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna, którego 4 lutego Izba Dyscyplinarna w SN zawiesiła i obniżyła na ten czas wynagrodzenie. „Ponieważ stosował prawo unijne”, podkreślają Sterk, Wiwinius i Matos.

„Dlatego zdecydowanie domagamy się natychmiastowego uruchomienia procedury przeciwnaruszeniowej (skierowania do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi za naruszenie prawa unijnego przez polski rząd - przyp. red.) w związku z ustawą dyscyplinującą oraz wniosku o zastosowanie środków tymczasowych.”

Wyjaśniają von der Leyen, że Jourová i Reynerds wyrazili poparcie dla takich działań, ale też, że komisarze nie byli pewni, czy mają wystarczające poparcie w samej Komisji. „Już te odpowiedzi (Jourovej i Reynerdsa - przyp. red) uzasadniają nasz kolejny list do Pani. Tą sprawą musi się zająć najważniejsza osoba.”

Proszą Przewodniczącą KE o spotkanie.

Prezesi najważniejszych europejskich stowarzyszeń sędziowskich podkreślają, że UE całkowicie myli się, jeśli chce poświęcić sprawę niezawisłości sądownictwa w zamian za kwestie dotyczące polityki zagranicznej czy klimatycznej. Tak samo jak mylą się politycy, którzy uważają, że zniszczenie rządów prawa nie wpłynie na wspólny rynek czy nawet na dalsze istnienie UE w obecnym kształcie.

To: The president of the European Commission, Frau Dr. U. von der Leyen

From: The president of the European network of presidents of Supreme Courts, Jean-Claude Wiwinius The president of the European Association of Judges, Jose Igreja Matos The president of the European network of Councils for the Judiciary, Kees Sterk

Brussels, 21 February 2020

Dear Madam,

On 20 September 2019, we, the presidents of the judicial organizations in the European Union, wrote you a letter to express our deep concern about the fact that several Member States are systematically undermining the core values on which the Union is based.

We reiterated our believe that without the core value of an independent judiciary in all Member States, the Union will eventually cease to exist as a common space for Democracy and Rule of Law, and in the process, will affect its internal market to the core.

The letter resulted in separate meetings with Vice-president Jourova and Commissioner Reynders on 30 January last. We were very pleased to hear that both members of the Commission are consistently working to uphold and to strengthen the Rule of Law in the Union. Allow us to mention as a good example the interim measures asked by the European Commission to the ECJ in the case of the Disciplinary Chamber of the Supreme Court of Poland.

At some point the Polish law “the Muzzle” (Law of 20 December 2019) was discussed in both meetings. This law has been enacted as from 14 February last. We all agreed that this law is in clear violation of European Law and undoubtedly affects the judicial independence to the core. It has provisions where judges must be disciplined because of the content of their

judgements, for applying European Law and for asking preliminary questions to the ECJ. On 4 February a first Polish judge has been suspended for life and his salary was reduced by 40%, because he applied European Law.

Therefore, we strongly demanded for the immediate start of an infringement procedure and interim measures as to this law. Both members of the Commission vigorously supported our appeal, but also mentioned that they were not totally confident about a sufficient support within the Commission.

Just these unsettling answers justify that we write to you again. This matter has evidently become Chefsache.

Therefore, we kindly request you, Madam President, for a personal meeting expressing our views that any strategy which considers judicial independence a bargaining chip against geopolitical issues or other policies, like climate ones, are completely mistaken. The same goes for politicians who think that the destruction of the Rule of Law will not undermine the internal market or, eventually, the preexistence of the European Union in its present form. Please, Madam President, give us, as soon as possible, the welcomed opportunity to provide you with our arguments to combat these opinions.

We will send a copy of this letter to the President of the European Council, Charles Michel, to Vice-president Vera Jourova and to Commissioner Didier Reynders.

Yours sincerely,

Jean-Claude Wiwinius President of the Network of Presidents of Supreme Courts

Jose Igreja Matos, President of the European Association of Judges

Kees Sterk President of the European network of Councils for the Judiciary

European Network of Councils for the Judiciary i.n.p.a, ENCJ Office Rue de la Croix de Fer 67, B-1000 [email protected] , 0032 2 535 16 05, www.encj.eu

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze