0:000:00

0:00

OKO.press publikuje niezwykły dokument chwili - trzy uchwały Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 roku, w których sędziowie żądają od swego przełożonego, prezesa Macieja Nawackiego natychmiastowego zaprzestania represji, jakie stosuje wobec sędziego Pawła Juszczyszyna i kategorycznie domagają się od Sejmu i rządu respektowania uchwały SN z 23 stycznia 2020. Od członków neo-KRS oczekują natychmiastowej rezygnacji.

Zebranie Sędziów ogromną większością odrzuciło w piątek 7 lutego po południu sprawozdanie z pracy prezesa Nawackiego: 33 głosy za odrzuceniem wobec 2 przeciw i 4 wstrzymujących się.

Maciej Nawacki zareagował: "To znaczy, że negatywnie oceniliście swoją pracę".

I następnie - rzecz bez precedensu - podarł kartkę z uchwałami nie dopuszczając do ich głosowania.

Zanim do tego doszło sędziowie, adwokaci i pracownicy olsztyńskiego sądu zebrali się przed gmachem w manifestacji solidarnościowej z sędzią Juszczyszynem, który także był obecny (zdjęcie niżej). Przyszedł do pracy, ale nie mógł jej podjąć.

Sędzia Juszczyszyn stoi za literą "E".

Poniżej pełen tekst trzech uchwał, które podarł Nawacki. Wieczorem w OKO.press analiza Mariusza Jałoszewskiego.

Przypomnijmy, że olsztyński sędzia Paweł Juszczyszyn wystąpił 20 listopada 2019 do Kancelarii Sejmu o wydanie list poparcia dla członków nowej KRS, bo - zgodnie z zaleceniami wyroku TSUE z 19 listopada - chciał sprawdzić legalność jej funkcjonowania i status powołanych przez nią sędziów. Interesował go przypadek sędziego rekomendowanego przez neo-KRS, który wydał wyrok w I instancji; Juszczyszyn jest w składzie sądu odwoławczego od tego wyroku. OKO.press poinformowało o tej inicjatywie jako pierwsze.

25.02.2019 Olsztyn , Sad Rejonowy . Sedzia Maciej Nawacki , prezes Sadu Rejonowego w Olsztynie - kandydat do Krajowej Rady Sadownictwa .
Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta
25.02.2019 Olsztyn , Sad Rejonowy . Sedzia Maciej Nawacki , prezes Sadu Rejonowego w Olsztynie - kandydat do Krajowej Rady Sadownictwa . Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

Maciej Nawacki (na zdjęciu obok) został powołany na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie przez Zbigniewa Ziobrę. Awansował też do nowej KRS. Jako przełożony Juszczyszyna próbował zablokować wyjazd sędziego do Sejmu, gdzie Juszczyszyn miał nadzieję uzyskać listy z podpisami kandydatów do KRS, a obecnie próbuje uniemożliwić Juszczyszynowi pracę w sądzie.

Rzecz w tym, że Nawacki broni nie tylko polityki władz, które próbują przy pomocy "ustawy kagańcowej" zdyscyplinować niepokornych sędziów, ale także swego własnego powołania do neo-KRS.

Legalność jego członkostwa w KRS - nawet na gruncie ustawy o KRS przyjętej przez większość PiS - jest wysoce wątpliwa, gdyż najprawdopodobniej nie miał wymaganych 25 podpisów sędziów popierających jego kandydaturę. Wiadomo, że przedstawił 28 podpisów, ale czworo sędziów wycofało swoje podpisy. Nawacki broni się twierdząc, że raz udzielonego poparcia wycofać nie można. Przyznał też publicznie, że sam się podpisał pod swoją kandydaturą.

Bezkompromisowy sędzia Juszczyszyn stał się - według władz PiS i prorządowych mediów - wrogiem publicznym numer 1. Juszczyszyna spotkał grad represji. Minister Zbigniew Ziobro odwołał go z delegacji w sądzie okręgowym, rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab zrobił mu dyscyplinarkę, a Nawacki zawiesił go w obowiązkach sędziego.

We wtorek 4 lutego 2020 Izba Dyscyplinarna SN postanowiła bezterminowo zawiesić go w obowiązkach i obciąć mu wynagrodzenie o 40 proc. Tymczasem Sąd Najwyższy uznaje - w ślad za wyrokiem TSUE - że utworzona przez PiS Izba Dyscyplinarna nie jest legalna.

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 r.

"wzywamy prezesa Nawackiego do natychmiastowego zaprzestania działań utrudniających sędziemu Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków służbowych"

„My sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie

wzywamy Prezesa Macieja Nawackiego do natychmiastowego zaniechania wszelkich działań utrudniających sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi wykonywanie obowiązków służbowych, w tym do uchylenia zarządzenia wstrzymującego przydział spraw oraz zniesienia wszelkich nałożonych na niego ograniczeń, związanych z dostępem do systemu informatycznego i sali rozpraw. Tego rodzaju działania Prezesa Macieja Nawackiego uznajemy za bezprawne.

Podzielamy stanowisko wyrażone w uchwale trzech połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest niezawisłym sądem w rozumieniu przepisów Konstytucji, Karty Praw Podstawowych i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności”.

Uchwała nr 2 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 r.

Wzywamy przedstawicieli władzy do zaprzestania podważania uchwały SN (...) a sędziów KRS do natychmiastowej rezygnacji

„My, sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie wyrażamy krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 20 grudnia 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Narusza ona traktatowe zobowiązania Polski, marginalizuje znaczenie samorządu sędziowskiego i podporządkowuje wymiar sprawiedliwości władzy politycznej. Wprowadza ostre sankcje dla sędziów stających w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, włącznie z ich usunięciem z urzędu. Sędziowie, którzy takie prawo będą stosować, staną się narzędziem polityków ze szkodą dla obywateli.

Wzywamy przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania podważania uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. podjętej w trosce o zachowanie porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Wzywamy ich również do wprowadzenia rozwiązań prawnych mających na celu przywrócenie porządku prawnego, w tym wyłonienie członków – sędziów Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z Konstytucją.

Wzywamy również przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do zaprzestania podważania w przestrzeni publicznej dobrego imienia sędziów i ich godności osobistej oraz zaprzestania stosowania kłamliwej retoryki. Takie działania, w naszej ocenie, godzą w dobro wymiaru sprawiedliwości.

Domagamy się od władzy ustawodawczej i wykonawczej prawdziwej reformy sądownictwa, zmierzającej do wprowadzenia rozwiązań mających na celu przyspieszenie postępowań sądowych, uproszczenie procedur oraz uczynienie sądów przyjaznymi dla obywateli. Dotychczasowy sposób procedowania nad ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości świadczy o lekceważeniu głosu praktyków i środowisk naukowych, a tym samym o braku troski o obywateli i jakość sądownictwa w Polsce.

Mając na względzie treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r.

wzywamy sędziów - członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa do natychmiastowej rezygnacji z zajmowanych funkcji.

Dotychczasowa postawa podejmowana podczas prac Krajowej Rady Sądownictwa przez członków tego gremium wskazuje na to, że nie realizują oni podstawowego konstytucyjnego obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Sędziowie zabierający głos w debacie publicznej na temat kondycji polskiego wymiaru sprawiedliwości i zagrożeń dla porządku prawnego zgodnego z fundamentalnymi prawami człowieka realizują w ten sposób rotę przyrzeczenia sędziowskiego, stojąc na straży prawa i wiernie służąc Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedynymi przywilejami, jakich bronią sędziowie, jest przywilej sprawowania wymiaru sprawiedliwości zgodnie z zasadami niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów.

Solidaryzujemy się z sędziami dotkniętymi postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi w związku z ich działalnością w obronie praworządności i niezawisłości sędziowskiej, respektowaniem prawa krajowego i unijnego”.

Dziękujemy obywatelom, którzy w trosce o dobro Ojczyzny występują w obronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Uchwała nr 3 Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie z 7 lutego 2020 r.

Upoważniamy do rozpowszechniania

„Jako sędziowie Sądu Rejonowego w Olsztynie wzywamy Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie do niezwłocznego przesłania treści uchwał zapadłych w dniu 7 lutego 2020 r. Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Prezesowi Sądu Okręgowego w Olsztynie, Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa oraz zamieszczenia ich treści na internetowej stronie tutejszego Sądu. Jednocześnie

upoważniamy każdego sędziego wchodzącego w skład zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie do publicznego rozpowszechniania treści uchwał podjętych w dniu 7 lutego 2020 r.”.
;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze