0:000:00

0:00

"Dziennikarstwo w Telewizji Polskiej S.A. realizuje idee służby publicznej oparte na rzetelności, uczciwości, bezstronności i obywatelskiej wrażliwości, a także na najlepszych wzorcach i standardach warsztatowych. Wartości te wyznaczają dziennikarzom telewizji publicznej sposób postępowania zawodowego, w szczególności:

1. Dziennikarz telewizji publicznej służy społeczności widzów, szanując prawdę, dobro wspólne i wolność słowa, dokłada wszelkich starań, by zachować niezależność i bezstronność. 2. Zadaniem dziennikarza jest realizacja prawa dostępu każdego obywatela do informacji oraz tworzenie form debaty publicznej. 3. Dziennikarz jest świadom odpowiedzialności za słowo i treści zawarte w tworzonej lub współtworzonej audycji. 4. Powinnością i nieodłącznym elementem pracy dziennikarza jest przedstawianie zróżnicowanych poglądów i opinii, szczególnie w sprawach kontrowersyjnych, budzących społeczne emocje".

To fragment "Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej S.A.", który znajdziemy w zakładce Komisja Etyki.

Dziennikarstwo w Telewizji Polskiej S.A. realizuje idee służby publicznej oparte na rzetelności, uczciwości, bezstronności i obywatelskiej wrażliwości, a także na najlepszych wzorcach i standardach warsztatowych. Wartości te wyznaczają dziennikarzom telewizji publicznej sposób postępowania zawodowego, w szczególności:

I. Dziennikarz wobec telewidzów

1. Dziennikarz telewizji publicznej służy społeczności widzów, szanując prawdę, dobro wspólne i wolność słowa, dokłada wszelkich starań, by zachować niezależność i bezstronność. 2. Zadaniem dziennikarza jest realizacja prawa dostępu każdego obywatela do informacji oraz tworzenie form debaty publicznej. 3. Dziennikarz jest świadom odpowiedzialności za słowo i treści zawarte w tworzonej lub współtworzonej audycji. 4. Powinnością i nieodłącznym elementem pracy dziennikarza jest przedstawianie zróżnicowanych poglądów i opinii, szczególnie w sprawach kontrowersyjnych, budzących społeczne emocje. 5. Racją realizowanej przez dziennikarza audycji jest domniemane zainteresowanie telewidzów lub dobro publiczne, a nie interes dziennikarza lub nadawcy. 6. Dziennikarze, którzy byli pracownikami tajnych służb PRL lub z nimi współpracowali, nie mają moralnego prawa do pracy w telewizji publicznej. 7. Dziennikarz dba o poprawność języka polskiego. 8. Dziennikarz wykazuje szczególną dbałość, aby audycje przeznaczone dla dzieci pomagały w rozumieniu otaczającego je świata oraz wspomagały ich rozwój.

II. Informacje i opinie

1. Dziennikarz wykazuje należytą dbałość o wyraźne oddzielenie informacji od komentarza i opinii. 2. Informacje przekazywane przez dziennikarza powinny być zrównoważone i dokładne, tak aby telewidz mógł odróżnić fakty od przypuszczeń i plotek oraz być przedstawiane we właściwym kontekście, opierać się na wiarygodnych i możliwie wielostronnych źródłach. Żadne okoliczności, motywy, naciski czy inspiracje nie usprawiedliwiają podania fałszywych czy niesprawdzonych informacji ani zatajania informacji. 3. W sytuacjach konfliktowych dziennikarz obowiązany jest dołożyć wszelkich starań, by dotrzeć do źródeł informacji wszystkich stron sporu. Jeśli jest to niemożliwe informuje, że są to dane częściowe. 4. Opinie i komentarze nie mogą przeinaczać faktów ani być wynikiem nacisków instytucji, firm czy osób prywatnych.

III. Sprostowania

1. Omyłki i błędy należy prostować możliwie szybko, nawet jeśli nie były zawinione przez dziennikarza czy redakcję, i bez względu na to, czy ktokolwiek wystąpi o sprostowanie. 2. Osobom lub instytucjom, wobec których popełniono błąd lub omyłkę, należy zapewnić opublikowanie sprostowania na antenie.

IV. Zbieranie i opracowywanie materiałów

1. Przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów dziennikarz nie może posługiwać się metodami nagannymi moralnie i sprzecznymi z prawem. Zachowuje przy tym szczególną staranności i rzetelność, zwłaszcza sprawdza wiarygodność uzyskanych wiadomości lub podaje ich źródło. 2. Dziennikarz nie może rozpowszechniać informacji, jeżeli osoba ich udzielająca zastrzegła to ze względu na tajemnicę służbową lub zawodową. 3. Opracowanie, skrót lub montaż materiałów dokonany przez dziennikarza nie może zniekształcać informacji, komentarzy lub opinii. 4. Materiały archiwalne dziennikarz oznacza jako takie. 5. W przypadku materiału stanowiącego rekonstrukcję zdarzeń, dziennikarz obowiązany jest uprzedzić o tym telewidzów.

V. Tajemnica zawodowa

1. Dziennikarz nie może ujawniać źródła informacji, osoby ani wizerunku informatora, jeżeli zastrzeże on sobie anonimowość. 2. Dziennikarz nie może ujawniać źródła informacji, które uzyskał jako poufne. 3. Dziennikarz obowiązany jest chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazały mu zaufanie.

VI. Dziennikarz wobec uczestników audycji

1. Rozmówców i gości audycji dziennikarz zapoznaje z jej założeniem i celem oraz informuje kiedy i w jaki sposób zostaną wykorzystane ich wypowiedzi: w audycji na żywo czy nagrywanej, w dyskusji, jako wywiad, czy indywidualna wypowiedź lub inne. Autoryzacja wypowiedzi obowiązuje, jeżeli rozmówca to zastrzeże. 2. W przypadku nagrywania wypowiedzi dzieci, dziennikarz obowiązany jest uzyskać zgodę ich rodziców lub opiekunów. 3. Dziennikarz zachowuje równy dystans wobec polityków różnych orientacji. Niedopuszczalny jest lekceważący lub stronniczy stosunek do kandydatów w wyborach parlamentarnych, prezydenckich lub samorządowych. 4. Dziennikarz nie może dyskryminować któregokolwiek ze swoich rozmówców ani zachowywać bierności wobec obraźliwych zachowań zaproszonych gości utrudniających wypowiedzi ich oponentom.

VII. Ochrona prywatności i intymności

1. Każdy ma prawo do ochrony swej prywatności i intymności. Dziennikarz nie może bez zgody osoby zainteresowanej rozpowszechniać informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery jej życia. Naruszenie tej zasady może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawa. 2. Dopuszczalne jest rozpowszechnianie informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia osób pełniących funkcje publiczne, jeżeli wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby.

VIII. Przestępstwa i sądy

1. Relacje dziennikarza o czynach przestępczych i zachowaniach antyspołecznych nie powinny ułatwiać ich naśladowania. 2. Dziennikarzowi nie wolno ujawniać danych osobowych i wizerunku ani innych danych umożliwiających identyfikację osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, chyba że właściwy prokurator lub sąd na to zezwoli. 3. Dziennikarz nie może wypowiadać opinii co do winy ani co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem orzeczenia w I instancji.

IX. Pokazywanie scen przemocy i nieszczęścia

1. Pokazywanie scen przemocy i okrucieństwa wymaga w każdym przypadku zachowania przez dziennikarza koniecznej równowagi między dokładnością relacji, a osłabieniem wrażliwości odbiorców. 2. W relacjach z wojen, zamieszek lub demonstracji dziennikarz powinien zachować postawę niezaangażowanego obserwatora, tak by nie stać się przedmiotem manipulacji. 3. W audycjach przeznaczonych dla dzieci, problemy przemocy fizycznej i psychicznej dziennikarz podejmuje tylko ze szczególną ostrożnością, taktem i umiarem oraz wyłącznie w przypadku, gdy nie zagrażają fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi dziecka. 4. Dziennikarzowi nie wolno pokazywać na zbliżeniu scen śmierci, osób przeżywających fizyczne lub psychiczne cierpienia, drastycznych skutków katastrof, przestępstw i wojen.

X. Rozbudzanie nadmiernych obaw lub nadziei

1. W relacjach o zdarzeniach sensacyjnych lub tragicznych dziennikarz przedstawia informacje w sposób możliwie ścisły oraz unika wywoływania dodatkowych napięć i obaw u telewidzów. 2. Informacje, w szczególności o nowych metodach leczniczych lub lekach, dziennikarz opiera na wiarygodnych danych, tak by nie budzić przedwczesnych nadziei i nie powodować rozczarowań. 3. W audycjach przedstawiających horoskopy, wróżby lub podobne tematy dziennikarz nie może sugerować, że zawierają one godne zaufania wskazówki postępowania.

XI. Szacunek dla osób

1. Dziennikarz powinien okazywać szacunek wszystkim osobom, bez względu na ich stosunek do religii lub odmienność ideową, kulturową czy obyczajową, co nie oznacza wyrażania zgodności z ich poglądami. 2. Dziennikarzowi nie wolno nikogo dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość lub pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, przekonania polityczne, przynależność organizacyjną, odrębność kulturową czy obyczajową, orientację seksualną. 3. Dziennikarz zachowuje szczególną wrażliwość w kontakcie z osobami niepełnosprawnymi, dotkniętymi inną chorobą, a także pozostającymi w ubóstwie. 4. Język wypowiedzi dziennikarza powinien być wolny od słów, wyrażeń i scen wulgarnych, obscenicznych i obraźliwych, a w bezpośrednim przekazie informacji nie powinien zawierać określeń wartościujących i stronniczych.

XII. Rzeczywiste autorstwo

1. Niedopuszczalny jest plagiat jawny lub ukryty, wewnętrzny lub zewnętrzny. Dziennikarzowi nie wolno dokonywać przeróbek tekstów ani korzystać bez zgody autorów z materiałów, utworów i tytułów audycji, ani też z cudzego pomysłu dziennikarskiego. 2. Rzeczywiste autorstwo materiałów filmowych i tekstów dziennikarz obowiązany jest podać do wiadomości telewidzów.

XIII. Konflikt interesów

1. Dziennikarz nie może czynić niczego, co mogłoby zagrażać interesom, dobremu imieniu, wiarygodności, niezależności i bezstronności telewizji publicznej. 2. Dziennikarz nie może występować w roli rzecznika prasowego instytucji lub firm, ani współpracować w jakiejkolwiek formie z agencjami reklamowymi lub public relations. 3. Dziennikarz kandydujący do organów przedstawicielskich musi zawiesić swoją działalność dziennikarską na czas kampanii wyborczej, a w przypadku uzyskania mandatu – na okres zasiadania w parlamencie czy samorządzie. 4. Dziennikarz nie może wspierać wyborczych kampanii parlamentarnych, prezydenckich lub samorządowych, brać udziału w pracach komitetów wyborczych ani uczestniczyć przy realizacji ich audycji wyborczych. 5. Dziennikarz nie może prowadzić agitacji na rzecz partii politycznych i innych organizacji o charakterze politycznym, uprawiać propagandy politycznej ani publicznie manifestować własnych preferencji politycznych lub ideologicznych. 6. Dziennikarz nie może angażować się bezpośrednio ani pośrednio w działalność gospodarczą lub podejmować takiej pracy, która mogłaby podważać jego niezależność jako dziennikarza TVP S.A. albo szkodzić wizerunkowi TVP S.A. jako nadawcy publicznego. 7. Dziennikarz nie może przyjmować prezentów ani korzyści majątkowych z wyjątkiem drobnych upominków. Dziennikarz nie może przyjmować przedmiotów do testowania, z wyjątkiem przypadków, gdy wymaga tego realizacja audycji. Przyjęcie przez dziennikarza takich przedmiotów do testowania nie może wpłynąć na obiektywizm ocen. 8. Dziennikarz nie może wykorzystywać swego wizerunku w celach komercyjnych bez wiedzy i zgody pracodawcy. 9. Dziennikarzowi nie wolno wykorzystywać uzyskanych informacji dziennikarskich zanim nie zostaną one przekazane do publicznej wiadomości. 10.Naganny jest nepotyzm tj. wykorzystywanie swego stanowiska służbowego do protegowania – w zakresie umów o pracę, dzieło lub zlecenie, awansów i nagród – członków najbliższej rodziny, a także osób pozostających z dziennikarzem w związkach nieformalnych. 11. Dziennikarzowi nie wolno wykorzystywać pracy w TVP S.A. do załatwiania prywatnych interesów. 12. Dziennikarz powinien dbać o to, by jego prywatne kontakty z politykami lub ludźmi biznesu nie wpływały negatywnie na rzetelność i bezstronność informacji i opinii.

XIV. Reklama i reklama ukryta (kryptoreklama)

1. Dziennikarzowi nie wolno występować w reklamie i zajmować się akwizycją reklam ani uczestniczyć w przedsięwzięciach promocyjnych i wypowiadać się w publikacjach promocyjnych z wyjątkiem akcji charytatywnych. 2. Dziennikarz nie może czerpać jakichkolwiek korzyści z reklamy, reklamy ukrytej (kryptoreklamy) .

XV. Lojalność i klauzula sumienia

1. Dziennikarza obowiązuje lojalność wobec TVP S.A. i dbałość o jej dobre imię. 2. Dziennikarzowi nie wolno pracować dla wojskowych lub cywilnych służb specjalnych ani przyjmować od nich jakichkolwiek zleceń. Dziennikarz może natomiast dobrowolnie podzielić się z tymi służbami ważnymi informacjami, o ile nie narusza to zasad etyki dziennikarskiej. 3. Niedopuszczalne są działania wyrządzające szkodę zawodową współpracownikom i wszelkie formy nieuczciwej konkurencji zawodowej. 4. Dziennikarz ma prawo do odmowy wykonania polecenia służbowego sprzecznego z prawem, zasadami etyki dziennikarskiej, standardami profesjonalnymi lub jego ugruntowanymi przekonaniami. Jeśli z tego powodu nastąpi rozwiązanie umowy o pracę, nie może ono mieć charakteru zwolnienia dyscyplinarnego.

Dowiadujemy się także, co jest celem Komisji etyki TVP: "Nad przestrzeganiem zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej czuwa siedmioosobowa Komisja Etyki TVP. Orzeka ona o zgodności postępowania dziennikarzy z Zasadami etyki dziennikarskiej w TVP S.A".

Nowina-Konopka, Wenerski, Holecka, Ziemiec

30 czerwca 2020 Zarząd TVP wybrał siedmioosobowy skład Komisji etyki na kolejną, dwuletnią kadencję:

Danuty Holeckiej i Krzysztofa Ziemca przedstawiać nikomu nie trzeba, w OKO.press regularnie piszemy o prezentowanych przez nich w "Wiadomościach" TVP materiałach propagandowych przebranych za informacyjne.

Przeczytaj także:

A kim są pozostali członkowie Komisji Etyki?

Anna Duda to dziennikarka TVP 3 Lublin. Mariusz Jarosiewicz pracuje przy "Wiadomościach" TVP, Stanisław Królak to kierownik Redakcji Dokumentu i Reportażu Historycznego TVP Historia. Przemysław Wenerski jest szefem magazynu "Alarm!" i autorem homofobicznej "Inwazji" oraz programu o sędzim Gąciarku.

Krzysztof Nowina-Konopka, niegdyś dziennikarz Radia Maryja, dzisiaj autor materiałów z Głównego Wydania "Wiadomości" TVP.

Przedstawiamy trzy najbardziej zdumiewające materiały nowego członka Komisji Etyki.

Hitler, Stalin i Tusk

„Nagroda im. Waltera Rathenaua raczej nie jest powodem do chluby. Jej patron był zwolennikiem tezy o polskim państwie jako sezonowym, a także architektem sowiecko-niemieckiego traktatu z Rapallo, który stał się pierwowzorem paktu Robbentrop-Mołotow. Historyczne konotacje z tamtej epoki pobrzmiewają w wypowiedziach Donalda Tuska regularnie”, mówił Nowina-Konopka w materiale o Donaldzie Tusku z 3 maja 2019 roku.

Tłem do słów o "tamtej epoce" były fragmenty filmów z Adolfem Hitlerem i Józefem Stalinem. Tusk zostaje więc skojarzony z dyktatorami odpowiedzialnymi za ludobójstwa w XX w.

Materiał szczegółowo opisaliśmy w tekście:

Co ciekawe, absurdalny materiał Nowiny-Konopki został ocenzurowany przez samą TVP. Widzowie Głównego Wydania "Wiadomości" o 19:30 mogli obejrzeć go w całości, ale do internetu trafiała wersja bez Hitlera. Stalin pozostał z Tuskiem na zawsze.

Usunięcie Hitlera musiało być bolesne, bo cały materiał miał konkretną tezę: Donald Tusk jest w zasadzie Niemcem, służy Angeli Merkel i ma obowiązki niemieckie. Na potwierdzenie tezy, że "historyczne konotacje z tamtej epoki pobrzmiewają w wypowiedziach Donalda Tuska regularnie" znaleziono jednak tylko jeden argument:

Nowina-Konopka tłumaczy: "Tusk jako historyk wie, czym było Wolne Miasto Gdańsk i o co grają władze Niemiec". Warto dodać, że twitt Tuska, opublikowany po tym, jak Lechia Gdańsk wygrała Puchar Polski, to słowa przyśpiewki kibiców Lechii Gdańsk, której Donald Tusk jest znanym kibicem.

Na marginesie: Nowina-Konopka jako pracownik TVP musi wiedzieć, że zagorzałym kibicem Lechii jest też były (i zapewne przyszły) prezes zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Nowina-Konopka zapewne wyobraża sobie, że Kurski zatyka uszy podczas przyśpiewki o Wolnym Mieście Gdańsku i śpiewa tylko kolejne wersy: alleluja, alleluja, alleluja BKS!

Kłamstwa przedwyborcze

Całe "Wiadomości" TVP w ostatnim tygodniu przed wyborami były wielkim popisem możliwości machiny propagandowej. Udział miał w tym także Krzysztof Nowina-Konopka. W materiale "Głosowanie w niedzielę będzie bezpieczne" z ostatniego przed wyborami wydania "Wiadomości" TVP (10 lipca) nie tylko namawiał do głosowania na Andrzeja Dudę, ale także podał nieprawdziwe informacje o jego kontrkandydacie Rafale Trzaskowskim.

Nowina-Konopka: "Pomoc rodzinie w wymiarze ekonomicznym i jej obrona przed ideologicznymi zapędami lewicy - to program mijającej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. I zapowiedź kontynuacji w następnej"

Fragment filmu z wiecu Andrzeja Dudy: "Jeżeli zostanę wybrany ponownie na urząd prezydenta, to wszystkie programy, które zostały ustanowione dla rodziny, dla człowieka, będą utrzymane".

Nowina-Konopka: "Po drugiej stronie - atak"

Fragment filmu z wiecu Rafała Trzaskowskiego: "Jest to grupa nieprawdopodobnych hipokrytów, którzy próbują nas uczyć, czym jest rodzina, czym jest patriotyzm".

Nowina-Konopka:

"Czym jest patriotyzm Rafał Trzaskowski pokazał, gdy zamiast uroczystości państwowych Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia, wybrał wizytę na bazarze. A jego pojęcie rodziny bliższe jest skrajnej lewicy niż konstytucyjnej definicji.

Jedną z pierwszych decyzji Trzaskowskiego jako prezydenta Warszawy było podpisanie deklaracji LGBT. Stanął na czele tzw. Marszu Równości, a obyczajową rewolucję stawia sobie jako cel działalności publicznej"

Fragment "Kropki nad i" z udziałem Rafała Trzaskowskiego: "Bardzo chciałbym być pierwszym prezydentem Warszawy, który takiego ślubu mógłby udzielić. To są moje osobiste przekonania".

Nowina-Konopka: "O swoich przekonaniach w dziedzinie obyczajowej Trzaskowski w kampanii nie miał odwagi mówić otwarcie, a takim deklaracjom: Ja jestem przeciw adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, przeczy jego własny program, a w nim zapowiedź legalizacji tzw małżeństw homoseksualnych wraz z prawem do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe".

Na dowód tych słów pojawiają się fragmenty programu prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego:

To kłamstwo - w przytoczonym programie nie ma mowy o małżeństwach jednopłciowych. Jest za to zapowiedź związków partnerskich. To dwie zupełnie różne formy - różnią się m.in. prawem do adopcji. Dla Polaków te formy także nie są tym samym, co widać w badaniach opinii publicznej. W sondażu IPSOS dla OKO.press z września 2019 r. poparcie dla związków partnerskich wzrosło do 60 proc., a poparcie dla małżeństw jednopłciowych dopiero przekroczyło 40 proc.

Jak rozumiemy, właśnie ta różnica w poparciu dla obydwu form sprawiła, że autor materiału zdecydował się podać nieprawdziwą informację.

Dalej było jeszcze gorzej. Zdaniem Nowiny- Konopki w programie Trzaskowskiego jest także adopcja dzieci przez pary jednopłciowe:

W programie kandydata PO wyraźnie podkreślono, że projekt będzie zgodny z projektem Artura Dunina z kadencji 2011-2015 (która nie jest jednak "poprzednią" kadencją"). Czy ktoś jeszcze pamięta projekt Artura Dunina z kadencji 2011-2015 roku? Można go przeczytać tutaj. Był to jeden z najbardziej konserwatywnych projektów dotyczących związków partnerskich, a właściwie umowy związku partnerskiego. Regulował głównie kwestie majątkowe.

Poseł Dunin mówił wówczas: "Przede wszystkim nie zrównuje związków partnerskich z małżeństwem. Nie dotyka nawet kwestii zmiany nazwiska, nie mówiąc już o adopcji". Regulował kwestie dziedziczenia, wspólnego majątku, określania partnera jako osoby bliskiej.

Na pewno zaś nie wprowadzał możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.

Projekt Dunina był zresztą ostro krytykowany przez aktywistów działających na rzecz równouprawnienia osób LGBT+. Fakt, że Trzaskowski sięgnął w kampanii wyborczej po tak absurdalnie zachowawczy projekt było - najdelikatniej mówiąc - dużym rozczarowaniem.

Być może autora materiału w TVP zmyliło określenie "poprzednia kadencja" (wówczas złożono też dużo lepszy projekt Nowoczesnej, która jest dziś częścią KO), ale nawias doprecyzowuje, o który projekt chodzi.

Nowina-Konopka: "Głosowanie na Trzaskowskiego to głosowanie za całym pakietem postulatów lewicy, włącznie z legalizacją eutanazji, ostrzega prezes PiS Jarosław Kaczyński" (tu cytat z Kaczyńskiego, który ostrzega, że jego przeciwnicy nie szanują ludzkiego życia, także życia ludzi starszych i chcą eutanazji, która na Zachodzie jest w zasadzie przymusowa). Program Rafała Trzaskowskiego to z jednej strony promocja LGBT, z drugiej nieskrywana niechęć do Kościoła katolickiego i wartości chrześcijańskich (tu cytat z Małgorzaty Trzaskowskiej, która mówi, że nie posłała syna na lekcje religii)"

I dalej: "Wiele o kandydatach mówi poparcie tych, którzy publicznie oddanie na nich głosu". Na Dudę głos odda niezależna senator Lidia Staroń, "której zawdzięczają wiele osoby pokrzywdzone przez komorników" i powstańczyni warszawska. A na Trzaskowskiego? Jerzy Urban, "Goebbels stanu wojennego".

Tak wyglądał ostatni przed wyborami materiał red. Krzysztofa Nowiny-Konopki.

Esbecy i pedofile na marszach LGBT

PiS rozpoczął nagonkę na osoby LGBT jeszcze przed wyborami do PE w maju 2019. Te właśnie sprawy "obyczajowe" dostał w przydziale Nowina-Konopka. "Na marszach LGBT pojawili się dawni funkcjonariusze komunistycznej bezpieki", informuje autor materiału "Esbecy na marszach LGBT" z 31 lipca 2019 roku.

Nowina-Konopka: "W Polsce esbecy, w Holandii pedofile garną się w szeregi aktywistów LGBT. Media w Holandii informują, że działający tam klub pedofilów o nazwie Front Wyzwolenia Dziecka zamierza wziąć udział w paradzie kończącej Pride Week w Amsterdamie. Członkowie klubu uważają się za orientację seksualną i czują się częścią społeczności LGBT".

Robert Tekieli z Polskiego Radia: "Od 1968 r.oku pedofile próbowali sprawić, by ich skrzywienie nazywano orientacją seksualną. Nawet pedofilię wobec niemowlaków. To niewyobrażalne".

Tuż po tej wypowiedzi Nowina-Konopka podsumowuje: "Polacy zdecydowanie odrzucają postulaty ruchów LGBT". Jednoznaczne powiązano osoby LGBT z pedofilami wykorzystującymi niemowlęta.

W skrócie LGBT to esbecja i pedofilia.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze