0:000:00

0:00

Prawa autorskie: AFPAFP

Bartosz Arłukowicz, Danuta Hübner, Ewa Kopacz, Janina Ochojska, Róża Thun, Marek Belka, Marek Balt, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kohut, Bogusław Liberadzki, Robert Biedroń, Leszek Miller, Sylwia Spurek - to europosłowie i europosłanki z Polski, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie aborcji.

Przeciw był PiS i Krzysztof Hetman z PSL. Reszta ludowców - Adam Jarubas i Jarosław Kalinowski - wstrzymała się od głosu. Od głosu wstrzymał się także Jerzy Buzek i Radosław Sikorski. Pozostali nie głosowali w ogóle.

W sumie: za rezolucją głosowało 324 posłów i posłanek, 155 było przeciw, wstrzymało się 38 osób.

Rezolucja powstała w odpowiedzi na decyzję Sądu Najwyższego w USA uchylającą wyrok Roe vs. Wade, która pozwala na całkowity zakaz aborcji. Pisaliśmy o tym tutaj:

Przeczytaj także:

Co jest w rezolucji?

Przyjęty tekst po angielsku można znaleźć tutaj (po polsku przytaczamy go w całości poniżej). Najważniejszy i najbardziej doniosły jest pkt drugi rezolucji - postulat zmiany w Karcie Praw Podstawowych UE* (dalej piszemy, czym jest KPP), a konkretnie w art. 7. Proponuje dodać art. 7a o brzmieniu: "Każdy ma prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji".

Art. 7 obecnie brzmi: Poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego: Każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się.

Propozycja zmiany w Karcie to kluczowa zmiana, o której piszemy niżej.

Ponadto Parlament Europejski:

  • "Jest głęboko zaniepokojony faktem, że zakazy i inne ograniczenia dotyczące aborcji nieproporcjonalnie dotykają kobiet w ubóstwie, w tym kobiet czarnych, latynoskich i rdzennych, a także kobiety z obszarów wiejskich, osoby LGBTIQ, kobiet z grup etnicznych osób LGBTIQ, kobiet niepełnosprawnych, nastolatek, migrantek, w tym migrantek o nieuregulowanym statusie, oraz gospodarstw domowych prowadzonych przez kobiety samotnie wychowujące dzieci";
  • "Wzywa UE i jej państwa członkowskie do prawnego uznania aborcji oraz do obrony poszanowania prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz innych SRHR [praw reprodukcyjnych i zdrowia reprodukcyjnego]";
  • "Wzywa państwa członkowskie do dekryminalizacji aborcji oraz do usunięcia i zwalczania przeszkód dla bezpiecznej i legalnej aborcji oraz dostępu do SRHR".

Co istotne, PE zwraca uwagę na finansowanie organizacji anty-genderowych:

"PE jest zaniepokojony możliwym wzrostem przepływu środków pieniężnych na świecie, w tym w Europie, przeznaczonych na finansowanie grup antygenderowych i sprzeciwiających się prawu do aborcji".

O naszym rodzimym finansowaniu agendy anty-choice i anty-gender pisaliśmy tutaj:

Rewolucja

Do tej pory prawo do aborcji (bez żadnych zastrzeżeń lub ograniczeń) nie było zapisane stricte jako prawo człowieka w dokumentach międzynarodowych. Rok temu, w czerwcu 2021, PE przyjął już rezolucję wzywająca do legalizacji aborcji (rezolucja powstała na podstawie tzw. raportu Maticia, chorwackiego europarlamentarzysty). Nie ma w niej jednak mowy o zmianach w Karcie Praw Podstawowych. O rezolucji Maticia pisaliśmy tutaj:

Zobacz tutaj analizę dokumentów międzynarodowych:

Prawo do legalnej aborcji uznawano za część innych praw. Amnesty International tak interpretuje dokumenty międzynarodowe: "Zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka, każdy ma prawo do życia (począwszy od urodzenia), prawo do prywatności, prawo do zdrowia, prawo do równości i niedyskryminacji oraz jednakową ochronę na mocy prawa, a także prawo do bycia wolnym od przemocy i tortur lub innych form znęcania się.

Amnesty International uznaje dostęp do bezpiecznej aborcji za niezbędny element zapewniający ochronę każdego z tych praw.

Prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne i wzajemnie powiązane. Oznacza to, że prawa seksualne i reprodukcyjne, w tym prawo do aborcji, mają fundamentalne znaczenie dla pełnej realizacji wszystkich innych praw człowieka".

W dokumentach m.in. komentarzach ekspertów ONZ pojawia się natomiast konieczność zapewnienia prawa do aborcji w określonych przypadkach: "Chociaż Państwa-Strony mogą przyjąć środki mające na celu uregulowanie kwestii dobrowolnego przerywania ciąży, nie mogą one prowadzić do naruszenia prawa do życia ciężarnej kobiety lub dziewczynki ani innych praw wynikających z Paktu. Tak więc ograniczenia w zakresie możliwości uzyskania aborcji przez kobiety lub dziewczęta nie mogą, między innymi, zagrażać ich życiu, narażać ich na fizyczny lub psychiczny ból lub cierpienie, co narusza artykuł 7, dyskryminować ich lub arbitralnie ingerować w ich prywatność".

Gdyby faktycznie zapis o legalnej i bezpiecznej aborcji znalazł się w KPP, byłaby to faktyczna rewolucja w przestrzeganiu praw kobiet i praw reprodukcyjnych w Europie.

*Karta Praw Podstawowych to zbiór fundamentalnych praw człowieka i obowiązków obywatelskich podpisany 7 grudnia 2000 roku w Nicei w imieniu Parlamentu Europejskiego, Rady UE oraz Komisji Europejskiej, powtórnie, z pewnymi poprawkami, podpisany przez przewodniczących tych organów podczas szczytu w Lizbonie 12 grudnia 2007 roku. Moc wiążąca dokumentu została mu nadana przez Traktat Lizboński 13 grudnia 2007 roku, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku.

Decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych o uchyleniu prawa do aborcji w Stanach Zjednoczonych oraz konieczność ochrony prawa do aborcji i zdrowia kobiet w UE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych o uchyleniu prawa do aborcji w Stanach Zjednoczonych oraz konieczności ochrony prawa do aborcji i zdrowia kobiet w UE (2022/2742(RSP))

Parlament Europejski,

  • uwzględniając europejską konwencję praw człowieka z 1950 r.,
  • uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.,
  • uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej z 2000 r. (zwaną dalej ,,Kartąˮ,
  • uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie sytuacji w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie w UE w kontekście zdrowia kobiet1,
  • uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie globalnych zagrożeń dla prawa do aborcji: możliwość zniesienia prawa do aborcji w USA przez amerykański Sąd Najwyższy2,
  • uwzględniając decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z dnia 24 czerwca 2022 r., która – pięcioma głosami za i przy czterech głosach przeciw – uchyliła orzeczenie w sprawie Roe przeciwko Wade, kładąc tym samym kres federalnemu prawu konstytucyjnemu do aborcji,
  • uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ustanowił precedens w przełomowej sprawie Roe przeciwko Wade (1973 r.), następnie potwierdzonej w wyroku Planned Parenthood przeciwko Casey (1992 r.) i Whole Woman’s Health przeciwko Hellerstedt (2016 r.), gwarantując w USA konstytucyjne prawo do legalnej aborcji, którą można wykonywać do czasu osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego przeżycia poza organizmem matki (pre-viability abortion); mając na uwadze, że 24 czerwca 2022 r. Sąd Najwyższy postanowił uchylić – pięcioma głosami za i przy czterech głosach przeciw – orzeczenie w sprawie Roe przeciwko Wade, kładąc kres federalnemu prawu konstytucyjnemu do aborcji, umożliwiając stanom zakaz aborcji w dowolnym momencie ciąży i otwierając możliwość całkowitego zakazu aborcji;

B. mając na uwadze, że po przyjęciu tej decyzji przez Sąd aborcji zakazało już osiem stanów; mając na uwadze, że oczekuje się, iż 26 stanów może ostatecznie uchwalić przepisy, które niemal całkowicie zakazują aborcji; mając na uwadze, że w 13 stanach obowiązują akty prawne znoszące prawo do aborcji, które weszły w życie natychmiast po unieważnieniu orzeczenia w sprawie Roe przeciwko Wade; mając na uwadze, że od tego czasu zarówno w USA, jak i na całym świecie, nasiliły się demonstracje w obronie prawa do aborcji; mając na uwadze, że w międzyczasie rośnie opór wobec decyzji Sądu, w szczególności wraz z opublikowaniem 24 czerwca „wielostanowego zobowiązania” gubernatorów Kalifornii, Oregonu i Waszyngtonu do „obrony dostępu do opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, w tym do aborcji i środków antykoncepcyjnych, oraz zobowiązania do ochrony pacjentów i lekarzy przed wysiłkami innych stanów na rzecz eksportu zakazu aborcji do naszych stanów”

C. mając na uwadze, że decyzja Sądu Najwyższego będzie mieć wpływ na życie kobiet i dziewcząt w Stanach Zjednoczonych, a jej negatywne konsekwencje najbardziej odczują osoby znajdujące się w trudnej sytuacji; mając na uwadze, że może to również negatywnie wpłynąć na inne prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne; mając na uwadze, że ograniczenia lub zakaz prawa do aborcji w Stanach Zjednoczonych, UE i na świecie będzie miał nieproporcjonalny wpływ na kobiety żyjące w ubóstwie, w szczególności na kobiety będące ofiarami uprzedzeń rasowych, w tym kobiety czarnoskóre, latynoskie i wywodzące się z rdzennej ludności, a także na kobiety z obszarów wiejskich, osoby LGBTIQ, kobiety z niepełnosprawnościami, nastolatki, migrantki, w tym migrantki o nieuregulowanym statusie, oraz kobiety samodzielnie wychowujące dzieci; mając na uwadze, że publiczne usługi aborcyjne mogą zapewnić powszechny dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji dla wszystkich kobiet, w tym kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej;

D. mając na uwadze, że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne, w tym bezpieczna i legalna opieka aborcyjna, stanowią prawo podstawowe; mając na uwadze, że penalizacja praw i zdrowia reprodukcyjnych i seksualnych, ich opóźnianie i odmawianie dostępu do nich stanowi formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt; mając na uwadze, że te ograniczenia i zakazy nie prowadzą do zmniejszenia liczby aborcji, a jedynie zmuszają ludzi do podróżowania na duże odległości lub do uciekania się do niebezpiecznych aborcji, co sprawia, że są oni również podatni na dochodzenia i ściganie karne, oraz że dotyczą osób, którym najbardziej brakuje zasobów i informacji; mając na uwadze, że do niemal wszystkich przypadków śmierci wynikających z niebezpiecznych aborcji dochodzi w krajach, w których aborcja jest poważnie ograniczona; mając na uwadze, że szacuje się, iż roczna liczba zgonów w USA z powodu niebezpiecznych aborcji wzrosłaby o 21 %1 w drugim roku po wejściu w życie zakazu; mając na uwadze, że takim zgonom można całkowicie zapobiec; mając na uwadze, że zakazy aborcji doprowadzą również do wzrostu liczby zgonów związanych z wymuszoną ciążą;

E. mając na uwadze, że powikłania w trakcie ciąży i porodu są główną przyczyną zgonów wśród nastolatek w wieku od 15 do 19 lat na całym świecie; mając na uwadze, że nastoletnie matki znacznie częściej zaprzestają nauki i doświadczają bezrobocia, co potęguje cykl ubóstwa;

F. mając na uwadze, że w kontekście uchylenia orzeczenia w sprawie Roe przeciwko Wade coraz większe zaniepokojenie budzi kwestia ochrony danych; mając na uwadze, że za pomocą aplikacji pozwalających śledzić cykl miesiączkowy lub narzędzi geolokalizacji i wyszukiwarek można gromadzić dane dotyczące osób, które zwróciły się do kliniki aborcyjnej, zakupiły tabletki aborcyjne lub szukały informacji na ten temat; mając na uwadze, że na tej podstawie można kierować działania przeciwko konkretnym osobom lub wykorzystywać zebrane informacje przeciwko nim; mając na uwadze, że w państwach, które zakazały aborcji lub zamierzają to uczynić, organy sądowe mogą wykorzystywać dane cyfrowe osób ubiegających się o aborcję oraz przeprowadzających lub ułatwiających aborcję;

G. mając na uwadze, że pomimo ogólnych postępów w zakresie ochrony zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych na całym świecie, w tym w Europie, poważne zaniepokojenie budzi regres prawa dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji; mając na uwadze, że uchylenie orzeczenia w sprawie Roe przeciwko Wade mogłoby wzmocnić ruch antyaborcyjny w Unii Europejskiej; mając na uwadze, że Polska jest jedynym państwem członkowskim UE, które usunęło ze swojego prawodawstwa podstawę do aborcji, ponieważ nielegalny Trybunał Konstytucyjny orzekł 22 października 2020 r. o odebraniu polskim kobietom przysługujących im od dawna praw, a tym samym wprowadził de facto zakaz aborcji; mając na uwadze, że aborcja jest zakazana na Malcie; mając na uwadze, że aborcja medyczna we wczesnym okresie ciąży nie jest legalna na Słowacji i nie jest dostępna na Węgrzech; mając na uwadze, że we Włoszech zmniejsza się również dostęp do aborcji2; mając na uwadze, że w innych państwach członkowskich UE, na przykład od niedawna w Chorwacji, odmawia się dostępu do opieki aborcyjnej3;; mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie muszą bronić zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz podkreślać, że prawa kobiet są niezbywalne i że nie można ich odebrać ani osłabić; mając na uwadze, że dla UE i jej państw członkowskich kluczowe znaczenie mają dalsze postępy w zapewnianiu dostępu do bezpiecznej, legalnej i świadczonej na czas opieki aborcyjnej zgodnie z zaleceniami i dowodami przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia;

D. mając na uwadze, że SRHR, w tym bezpieczna i legalna aborcja, stanowią prawo podstawowe; mając na uwadze, że kryminalizacja, opóźnianie i odmawianie dostępu do SRHR stanowi formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt; mając na uwadze, że te ograniczenia i zakazy nie zmniejszają liczby aborcji, a jedynie zmuszają ludzi do pokonywania dużych odległości lub uciekania się do niebezpiecznych aborcji, narażając je również na dochodzenia i postępowania karne, a także dotyka osób, którym najbardziej brakuje środków i informacji; mając na uwadze, że prawie wszystkie zgony spowodowane niebezpiecznymi aborcjami zdarzają się w krajach, w których aborcja jest surowo zakazana; mając na uwadze, że szacuje się, iż roczna liczba zgonów matek w USA z powodu niebezpiecznych aborcji wzrosłaby o 21 proc. w drugim roku po wprowadzeniu zakazu; mając na uwadze, że takim zgonom można całkowicie zapobiec; mając na uwadze, że zakazy aborcji doprowadzą również do wzrostu liczby zgonów związanych z wymuszoną ciążą;

E. mając na uwadze, że wśród dorastających dziewcząt w wieku 15-19 lat powikłania ciąży i porodu są główną przyczyną zgonów na świecie; mając na uwadze, że nastoletnie matki są znacznie bardziej narażone na przerwanie nauki i zagrożenie bezrobociem, co pogłębia cykl ubóstwa;

F. mając na uwadze rosnące obawy dotyczące ochrony danych w kontekście obalenia wyroku w sprawie Roe przeciwko Wade; mając na uwadze, że dzięki aplikacjom do śledzenia miesiączki lub narzędziom geolokalizacyjnym i wyszukiwarki można gromadzić dane o osobach, które zbliżyły się do kliniki aborcyjnej aborcji, kupiły tabletkę aborcyjną lub szukały informacji; mając na uwadze, że zebrane informacje o tych osobach mogą zostać wykorzystane przeciwko nim; mając na uwadze, że w państwach, które zakazały aborcji lub zamierzają to zrobić, dane cyfrowe dotyczące osób poszukujących, oferujących aborcję lub ją ułatwiające, mogą być wykorzystywane przez organy sądowe;

G. mając na uwadze, że pomimo ogólnego postępu w zakresie ochrony SRHR na świecie, w tym w Europie, poważnym problemem jest cofanie się w zakresie prawa do dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji; mając na uwadze, że obalenie orzeczenia w sprawie Roe przeciwko Wade mogłoby ośmielić ruch antyaborcyjny w Unii Europejskiej; mając na uwadze, że Polska jest jedynym państwem członkowskim UE, które usunęło z prawa podstawę do aborcji ze swoich przepisów, ponieważ nielegalny Trybunał Konstytucyjny orzekł w dniu 22 października 2020 r., aby odwrócić długoletnie prawa polskich kobiet, co pociąga za sobą de de facto zakaz aborcji; mając na uwadze, że aborcja jest zakazana na Malcie; mając na uwadze, że aborcja medyczna we wczesnej ciąży nie jest legalna na Słowacji i nie jest dostępna na Węgrzech; mając na uwadze, że dostęp do aborcji jest również ograniczany we Włoszech; mając na uwadze, że dostęp do opieki aborcyjnej jest w innych państwach członkowskich UE, jak np. ostatnio w Chorwacji; mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie muszą bronić SRHR i podkreślać, że prawa kobiet są niezbywalne i że nie można ich zlikwidować ani osłabić; mając na uwadze, że kluczowe znaczenie dla UE i jej państw członkowskich do dalszych postępów w gwarantowaniu dostępu do bezpiecznej, legalnej i terminowej aborcji zgodnie z zaleceniami i dowodami Światowej Organizacji Zdrowia zaleceniami i dowodami;

H. mając na uwadze, że kobiety w Europie nadal napotykają przeszkody uniemożliwiające im korzystanie z przysługujących im praw i wolności ze względu na ograniczenia prawne, które naruszają prawa kobiet i niepotrzebnie narażają ich życie; mając na uwadze niedawną sprawę, w której amerykańskiej turystce Andrei Prudente zakazano aborcji na Malcie mimo zagrożenia jej życia; mając na uwadze, że obrończyni praw kobiet, Justyna Wydrzyńska, została oskarżona na mocy drakońskiej polskiej ustawy antyaborcyjnej o dostarczenie innej kobiecie pigułek do aborcji farmakologicznej;

I. mając na uwadze, że w Karcie zapisano podstawowe prawa i wolności osób mieszkających w UE; mając na uwadze, że ochrona bezpiecznej i legalnej aborcji ma bezpośredni wpływ na skuteczne korzystanie z praw uznanych w Karcie, takich jak godność ludzka, autonomia osobista, równość i integralność cielesna;

J. mając na uwadze, że 9 czerwca 2022 r. Parlament przyjął zdecydowaną w tonie rezolucję w sprawie globalnych zagrożeń dla prawa do aborcji – możliwość zniesienia prawa do aborcji w USA przez amerykański Sąd Najwyższy; mając na uwadze, że zalecenia zawarte w tej rezolucji wciąż są aktualne i należy je wdrożyć.

1. Ponownie zdecydowanie potępia regres w odniesieniu do praw kobiet oraz zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i w niektórych państwach członkowskich UE; przypomina, że zdrowie i prawa reprodukcyjne i seksualne są podstawowymi prawami człowieka, które należy chronić i umacniać i których nie wolno w żaden sposób osłabiać czy uchylać; wzywa rządy stanów, które przyjęły ustawy i inne środki zmierzające do zakazu i ograniczenia aborcji, do ich uchylenia oraz do dopilnowania, by ustawodawstwo w tych stanach było zgodne z prawami człowieka kobiet chronionymi na szczeblu międzynarodowym i z międzynarodowymi standardami praw człowieka;

2. Proponuje uwzględnienie prawa do aborcji w Karcie; uważa, że należy przedłożyć Radzie wniosek w sprawie wprowadzenia następującej zmiany do karty praw podstawowych:

Artykuł 7a (nowy):

„Artykuł 7a Prawo do aborcji Każdy ma prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji”;

3. przypomina w tym kontekście o swojej rezolucji z 9 czerwca 2022 r. w sprawie apelu o zwołanie konwentu w celu zmiany traktatów; oczekuje, że Rada Europejska zbierze się w tym celu; proponuje, aby w ramach tego procesu uwzględnić w karcie prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji; wzywa do zaangażowania Parlamentu Europejskiego na każdym etapie tego procesu;

4. wyraża zdecydowaną solidarność z kobietami i dziewczętami w USA i poparcie dla nich, a także dla osób zaangażowanych w zapewnianie i obronę prawa i dostępu do legalnej i bezpiecznej opieki aborcyjnej w tak trudnych okolicznościach; popiera również apele do Kongresu USA o uchwalenie ustawy chroniącej aborcję na szczeblu federalnym.

5. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że zakazy i inne ograniczenia aborcji w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotykają kobiety żyjące w ubóstwie, zwłaszcza kobiety o odmiennej rasie, w tym kobiety czarnoskóre, latynoskie i rdzenne, a także kobiety z obszarów wiejskich, osoby LGBTIQ, kobiety z niepełnosprawnościami, nastolatki, migrantki, w tym migrantki o nieuregulowanym statusie, oraz kobiety samotnie prowadzące gospodarstwa domowe; podkreśla, że kobiety, które z powodu przeszkód finansowych lub logistycznych nie mogą sobie pozwolić na podróż do klinik zajmujących się zdrowiem reprodukcyjnym w sąsiednich stanach lub krajach, są bardziej narażone na poddanie się niebezpiecznym i zagrażającym życiu zabiegom oraz mogą być zmuszane do donoszenia ciąży wbrew ich woli, co stanowi naruszenie ich praw człowieka i jest formą przemocy ze względu na płeć.

6. wzywa rząd USA do zapewnienia powszechnej ochrony danych, zwłaszcza w przypadku osób starających się o aborcję, przeprowadzających aborcje i ułatwiających je, a to poprzez umożliwienie prywatnego i bezpiecznego dostępu, zaprzestanie śledzenia zachowań, wzmocnienie polityki usuwania danych, szyfrowanie przesyłanych danych, umożliwienie domyślnego szyfrowania wiadomości na całej drodze komunikacji, zapobieganie śledzeniu lokalizacji i zadbanie o to, by użytkownicy byli informowani o fakcie poszukiwania ich danych

7. podkreśla brak dostępu do antykoncepcji i istniejące niezaspokojone potrzeby w tym zakresie3 ; podkreśla, że należy nadać priorytet zwalczaniu przemocy seksualnej oraz kompleksowej, dostosowanej do wieku i opartej na dowodach naukowych edukacji seksualnej i edukacji o relacjach międzyludzkich dla wszystkich, szeregowi wysokiej jakości, dostępnych, bezpiecznych, przystępnych cenowo i w stosownych przypadkach bezpłatnych metod i środków antykoncepcyjnych oraz doradztwu w zakresie planowania rodziny, a także usługom zdrowotnym; uznaje rolę, jaką odgrywają organizacje pozarządowe jako usługodawcy oraz rzecznicy zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych, a także zachęca je do kontynuowania swojej pracy;

8. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia wsparcia politycznego dla obrońców praw człowieka i świadczeniodawców opieki zdrowotnej działających na rzecz postępów w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, a także dla społeczeństwa obywatelskiego i organizacji lokalnych zajmujących się prawami i zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym, które są kluczowymi podmiotami w społeczeństwach uwzględniających równość płci oraz ważnymi dostawcami usług i informacji w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w szczególności dla tych, którzy pracują w trudnych warunkach w Europie; wzywa Komisję do ochrony i wspierania tych obrońców przed wszelkimi prześladowaniami;

9. jest zaniepokojony możliwym wzrostem przepływu środków pieniężnych na świecie, w tym w Europie, przeznaczonych na finansowanie grup antygenderowych i sprzeciwiających się prawu do aborcji;

10. wzywa UE i jej państwa członkowskie do prawnego uznania aborcji oraz do obrony poszanowania prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz innych praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego; ponadto wzywa UE do działań na rzecz uznania tego prawa za kluczowy priorytet w negocjacjach prowadzonych w instytucjach międzynarodowych i na innych forach wielostronnych, takich jak Rada Europy, a także do poparcia włączenia tego prawa do Powszechnej deklaracji praw człowieka;

11. potępia fakt, że wiele kobiet w UE nadal nie ma dostępu do usług aborcyjnych z powodu utrzymujących się w niektórych państwach członkowskich ograniczeń prawnych, finansowych, społecznych i praktycznych;

12. wzywa państwa członkowskie do depenalizacji aborcji oraz usunięcia i zwalczania przeszkód utrudniających bezpieczną i legalną aborcję oraz dostęp do opieki zdrowotnej i usług w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego; wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania dostępu do bezpiecznych, legalnych i bezpłatnych usług aborcyjnych, do usług i zaopatrzenia w zakresie opieki zdrowotnej nad kobietami w okresie prenatalnym i matkami, dobrowolnego planowania rodziny, antykoncepcji, usług przyjaznych młodzieży, a także do zapobiegania HIV, leczenia, opieki i wsparcia bez dyskryminacji;

13. zaleca jak najszybsze zorganizowanie delegacji do Stanów Zjednoczonych w celu oceny skutków decyzji Sądu Najwyższego oraz wsparcia organizacji pozarządowych zajmujących się prawami kobiet i ruchów opowiadających się za prawem wyboru w tym kraju; domaga się, aby przyszłe delegacje Parlamentu Europejskiego udające się do Waszyngtonu konsekwentnie poruszały kwestię prawa do aborcji i spotykały się z organizacjami broniącymi praw kobiet;

14. wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, delegaturę UE w Stanach Zjednoczonych, Komisję i wszystkie państwa członkowskie UE, by wykorzystały wszystkie dostępne im instrumenty w celu skuteczniejszego przeciwdziałania uwstecznianiu praw kobiet i praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w tym poprzez zrekompensowanie ewentualnego zmniejszenia funduszy USA przeznaczonych na prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne na świecie, a także poprzez zdecydowane opowiadanie się za powszechnym dostępem do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz innych praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz nadanie im priorytetowego znaczenia w stosunkach zewnętrznych;

15. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Specjalnemu Przedstawicielowi UE ds. Praw Człowieka, prezydentowi Stanów Zjednoczonych Ameryki i jego administracji, Kongresowi USA oraz Sądowi Najwyższemu USA.

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze