0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot . Krzysztof Cwik / Agencja Wyborcza.plFot . Krzysztof Cwik...

„Chcielibyśmy, żeby za rok Ministerstwo Edukacji objęło Tęczowy Piątek patronatem i wzięło na siebie ciężar wspierania młodzieży LGBT+ w szkołach” – mówi OKO.press Dominik Kuc z Fundacji GrowSPACE.

Przeczytaj także:

W tym roku w wydarzeniu wzięło udział ponad 100 placówek w Polsce. Uczniowie świętowali w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, ale także w mniejszych miejscowościach Elblągu, Goleniowie, Chojnicach i Nowej Wsi.

Jak mówi Kuc, cała akcja przebiegła bardzo spokojnie, bo po przegranych przez PiS wyborach czas zastraszania równościowych inicjatyw się kończy. „To smutne, że na pożegnanie uczniowie znów dostali od kuratorium reprymendę” – komentuje Kuc.

Pomorska kurator oświaty żąda wyjaśnień

Kontrolę w placówkach, które zorganizowały Tęczowy Piątek podjęła Pomorska Kurator Oświaty. W piśmie przesłanym 30 października do wszystkich gdańskich szkół Małgorzata Bielang żąda złożenia pilnych wyjaśnień w terminie nieprzekraczającym 3 listopada 2023.

Od dyrektorów wymaga szczegółowego raportu na temat organizatorów akcji, harmonogramu, treści prezentowanych w szkołach, kolidowania akcji z zajęciami lekcyjnymi, liczby zaangażowanych uczniów, a nawet klas, do których uczęszczają. Szkoły są też zobowiązane, by przedstawić całą dokumentację związaną z procesem wyrażania zgody na udział w dodatkowych aktywnościach.

"W związku ze zorganizowaną w dniu 27 października 2023 roku akcją »Tęczowy piątek«, działając na podstawie § 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551 t.j. oraz z 2021 r. poz. 1618) proszę o udzielenie następujących informacji:

 1. Czy w szkole była zorganizowana akcja „Tęczowy piątek"?
 2. Kto był organizatorem „akcji"?
 3. Czy Dyrektor Szkoły wyraził zgodę na przeprowadzenie w Szkole akcji „Tęczowy piątek"?
 4. Jeśli Dyrektor wyraził zgodę na przeprowadzenie akcji „Tęczowy piątek", proszę o przedstawienie wymaganej przepisami prawa dokumentacji, na podstawie której zgoda została wydana, tj.:
  • w przypadku organizacji „akcji„ przez stowarzyszenie lub inną organizację, o której mowa w art. 86 ust. 1 oraz ust.2 ustawy Prawo Oświatowe – dokumentów potwierdzających uzgodnienia warunków działalności – pozytywnej opinii Rady Szkoły/Rady Rodziców, oraz zgód rodziców poszczególnych uczniów biorących udział w akcji „Tęczowy Piątek”;
  • w przypadku oddolnej inicjatywy np. Samorządu Uczniowskiego – zgód rodziców poszczególnych uczniów biorących udział w „akcji".
 5. Proszę o przedstawienie opisu działań przeprowadzonych w Szkole podczas akcji „Tęczowy piątek" wraz z podaniem harmonogramu tych działań w tym:
  • W jakich godzinach w dniu 27 października br. trwała „akcja" w szkole?,
  • Podczas jakich zajęć/godzin lekcyjnych/pozalekcyjnych miała miejsce „akcja"?,
  • liczby uczniów uczestniczących w wydarzeniu z podaniem klasy, do której dany uczeń uczęszcza".

Żelazna kuratorka z Pomorza

Kurator Bielang jest siostrą Jarosława Zielińskiego, byłego ministra spraw wewnętrznych w rządzie PiS. Karierę polityczną zaczynała jako radna powiatu augustowskiego. Działała też w Społecznym Komitecie Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Po objęciu urzędu kuratora w Gdańsku doprowadziła do kadrowych czystek. „Najlepsi specjaliści i pracownicy pomorskiego kuratorium zaczęli być szykanowani i poniżani. Ponadto pracownicy uskarżają się na łamanie przez panią kurator praw pracowniczych, zastraszanie i mobbing” – pisała w interpelacji posłanka KO Agnieszka Pomaska.

Bielang interweniowała także podczas strajków kobiet, zastraszając nauczycielki, które wyraziły aprobatę dla protestów lub zezwalały uczennicom na udział w manifestacjach.

Działanie bezprawne czy obowiązek?

Według Fundacji GrowSPACE pismo pomorskiej kurator oświaty to forma represji. „Mam nadzieję, że ostatni raz musimy odpowiadać na działania, których celem jest zastraszenie nauczycieli, szkół i uczniów. Młodzież znów dostaje sygnał, że jest problemem dla swojej szkoły, a nie ma narzędzi, by samodzielnie się bronić” – mówi Dominik Kuc.

Jak tłumaczy, szkoły są zmuszane, by odpowiadać na pytania, które sugerują nieprawidłowości i bezprawne działania. „A przecież akcje takie jest Tęczowy Piątek stoją w zgodzie z polskim prawem. Są w zasadzie wypełnieniem obowiązku poprawnego wychowania młodzieży w duchu tolerancji i otwartości” – dodaje aktywista.

Szkołom, które znalazły się na celowniku kurator Bielang ma pomóc Tarcza Prawną 2.0. Dyrektorzy i uczniowie znajdą w niej sprostowania podstawowych manipulacji, a także przypomnienie szeregu przepisów, które uprawomocniają organizację Tęczowego Piątku w szkołach, w tym:

 • art. 32 Konstytucji: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają dostęp do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.
 • Preambuła ustawy prawo oświatowe: „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.
 • Karta Nauczyciela: „Nauczyciel obowiązany jest: Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; kształcić i wychowywać młodzież (...) w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”.

Kurator Nowak gani, ale nie interweniuje

Wyprzedzająco próbowała interweniować także Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak. Dzień przed Tęczowym Piątkiem opublikowała pismo do dyrektorów i nauczycieli, w którym przekonywała, że "twierdzenie, że można już organizować tzw. tęczowe piątki i stygmatyzować uczniów jest oczywistą pomyłką i niezrozumieniem roli pedagoga, czyli osoby odgrywającej istotną rolę w kształtowaniu młodych ludzi”.

Nowak stwierdziła wprost, że nauczyciele zaangażowani w akcję przeczą godności zawodu. „Tylko ludzie złej woli, cynicznie nastawieni na niszczenie Polski i Polaków są zdolni do insynuowania, że Nauczyciele działają wbrew uczniom, z zamiarem ich deprawowania, ideologizowania z równoczesnym zaprzeczeniem osiągnięć nauki” – pisała Nowak. Ale interwencji wobec konkretnych szkół nie podjęła.

Krucjata Rzecznika Praw Dziecka

Głos zabrał także Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. W felietonie opublikowanym na łamach katolickiego portalu niedziela.pl pisze o granicach bezpieczeństwa dzieci. W karkołomnej metaforze kręgów dobra i zła opisuje, co czeka najmłodsze pokolenie bez strażników „prawdziwych wartości”.

"Dopóki plaż pilnowali ratownicy świadomi takiej roli wychowywania, młodzi mieli w dorosłych oparcie – rodzice i nauczyciele byli dla nich autorytetami, niekiedy srogimi, ale wyznaczającymi mapy bezpiecznych życiowych ścieżek. Każdy błąd, każdy przypadek zejścia ze spokojnej drogi można było próbować naprawić, bo wiadomo było, którędy prowadzi droga dobra.

Wokół plaż od lat krążyli jednak kolorowi przebierańcy, którzy chcieli jedne boje zrywać, inne usuwać, a jeszcze inne przesuwać na głębiny, głosząc przy tym fałszywe i zwodnicze idee wolności.

Młodzi słyszeli od nich, że mogą robić to, co chcą, że cały świat należy do nich, że nikt nie może ich ograniczać, że każda granica to zniewolenie, że prawdziwe wolne i radosne życie to życie rozpusty, bez żadnych granic, bez wartości i zasad" – pisze RPD.

Felieton można rozumieć jako komentarz do Tęczowego Piątku oraz pożegnanie z kadencją. Pawlak, znany z ideologicznych interwencji, przestanie pełnić funkcję Rzecznika Praw Dziecka 14 grudnia 2023.

;

Udostępnij:

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze