0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.plFot. Maciek Jaźwieck...

Zapowiedź przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego z 30 grudnia 2022 o "wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ukarania nadawcy TVN S.A" z uzasadnieniem, że stacja mogła "propagować działania sprzeczne z prawem, z polską racją stanu oraz postawy i poglądy sprzeczne z moralnością i dobrem społecznym" to zemsta władzy za reportaż śledczy "Siła prawdy" i próba zastraszenia niezależnych mediów.

Prawo pozwala KRRiT ukarać nadawcę "karą pieniężną w wysokości do 50 proc. rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością".

Świrski, rekomendowany przez PiS do KRRiT specjalista od prawicowej polityki historycznej (w 2012 założyciel Reduty Dobrego Imienia, rzecznik prasowy "kandydata na premiera" Piotra Glińskiego, 2013-2015 i wiceprezes Polskiej Fundacji Narodowej, 2017-2018), bez żenady stwierdza, że "sprawa ma związek ze skargą Przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego Antoniego Macierewicza". I grozi, że

"będzie również badać, w jakim stopniu ewentualne rozpowszechnianie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji narusza warunki koncesji TVN S.A".

Religia smoleńska kontra niezależne media

Kłamstwo smoleńskie o zamachu bombowym na lądujący w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim i 95 innymi osobami na pokładzie, to jeden z mitów założycielskich PiS. Pomógł partii Kaczyńskiego wygrać wybory 2015 roku i przez lata stanowił paliwo ideologiczne wpisując się w heroiczno-martyrologiczny rys narodowo-katolickiej prawicy. OKO.press w dziesiątkach artykułów demaskowało manipulacje Macierewicza i jego podkomisji, analizując także polityczną narrację towarzyszącą "dochodzeniu do prawdy", czyli tworzeniu coraz bardziej karkołomnych wersji "smoleńskiego zamachu".

Przeczytaj także:

Wojna w Ukrainie i wywołana przez nią fala strachu i nienawiści do rosyjskiego agresora, dała PiS sposobność odgrzania gasnącej smoleńskiej narracji. Śmialiście się z nas - podpowiadali Kaczyński z Macierewiczem - ale już widzicie, że Putin to morderca. Czy nie jest oczywiste, że zabił także polskiego prezydenta?

Jak pokazał majowy [2022] sondaż Ipsos dla OKO.press, wiara w zamach smoleński faktycznie rozszerzyła się; już 36 proc. Polek i Polaków, niemal półtora raza więcej niż w poprzednich latach, wierzyło w smoleński zamach, a tylko 52 proc. trzymało się wersji wypadku.

Reportaż Piotra Świerczka w TVN24 wyemitowany 12 września 2022 odsłonił zabiegi, jakie towarzyszyły opracowaniu ostatecznego (o ile takim będzie) raportu podkomisji Macierewicza. Autor udowodnił, że ukrywano nawet ekspertyzy zlecone przez podkomisję, w tym amerykański raport NIAR, lub cytowano je wybiórczo z przekłamaniem sensu. Tego było za wiele nawet dla ekspertów podkomisji, którzy opowiedzieli o tym reporterowi. Co było nową jakością, bo krytyka smoleńskiej teorii spiskowej przyszła "od wewnątrz".

OKO.press szczegółowo analizowało raport Macierewicza i znaczenie reportażu Świerczka.

Dlaczego publikujemy dokument "Siła kłamstwa"?

Poniżej cały reportaż Piotra Świerczka. Zachęcamy do obejrzenia.

Demaskowanie spiskowej teorii zamachu smoleńskiego ma według OKO.press głębszy sens.

Nie chodzi tylko o to, że obraża ona rozum i zdrowy rozsądek Polek i Polaków i stanowi paliwo polityczne do nieuczciwej rywalizacji wyborczej.

Chodzi także o moralny aspekt rozmiaru tamtej tragedii. Prawda należy się szczególnie rodzinom ofiar i pamięci tych, którzy zginęli w katastrofie.

To dodatkowy powód, by wziąć udział w solidarnościowej akcji mediów z TVN24. Publikując na naszych łamach dokument "Siła kłamstwa" - nagrodzony nagrodą Grand Press 2022 w kategorii "dziennikarstwo śledcze" - robimy to tym chętniej, że to dobry film.

Polityczki i politycy PiS, w tym osobiście Jarosław Kaczyński od lat wyrażają się o TVN z nieskrywaną nienawiścią. Irytuje ich krytyka, a zwłaszcza materiały śledcze, które ujawniają ciemne strony rządów prawicy. TVN na rynku telewizyjnym odbiera monopol prorządowej TVP.

W lecie 2021 OKO.press było jednym z inicjatorów akcji protestacyjnej mediów przeciwko tzw. Lex TVN, czyli próbie odebrania koncesji TVN24.

Poniżej wybór dokumentów, które dotyczą "Siły kłamstwa".

Macierewicz się poskarżył, KRRiT zapowiada ukaranie TVN24

Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 30 grudnia 2022

Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski, działając z urzędu, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ukarania nadawcy TVN S.A. w trybie określonym w art. 53 ust. 1 u.r.t.

§ 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. § 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć. § 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. § 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wystawienia dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41 warunki wystawiania dowodów otrzymania ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. § 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. § 5. Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie.

Jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. 14a dostęp do informacji umożliwiających identyfikację programu i nadawcy ust. 1–2, art. 15 udział w programach określonych audycji i utworów ust. 1, 2 i 3, art. 15a udział w programach telewizyjnych audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych ust. 1, art. 16 przekazy handlowe ust. 1–6, art. 16a nadawanie reklam lub telesprzedaży, art. 16b zakaz nadawania niektórych przekazów handlowych ust. 1–3, art. 16c zakaz ukrytych przekazów handlowych, lokowania produktów i tematów, art. 17 sponsorowanie audycji i innych przekazów ust. 1–7, art. 17a lokowanie produktu ust. 1–7, art. 18 wymogi wobec audycji i innych przekazów ust. 1–5b i 7, art. 18a dostępność programów telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych ust. 1 i 1a, art. 20 utrwalanie i przechowywanie audycji, reklam lub innych przekazów oraz udostępnianie ich zapisów ust. 1, art. 20b bezpośrednia transmisja z ważnego wydarzenia ust. 1 i 6, art. 20c realizacja prawa do krótkiego sprawozdania z ważnego wydarzenia ust. 1–5, art. 37c informacja o państwach, w których ma być rozpowszechniany lub rozprowadzany program telewizyjny poza terytorium RP ust. 1 i 2, art. 43 obowiązki operatora rozprowadzającego program w zakresie wprowadzenia określonych programów telewizyjnych ust. 2 lub art. 43a obowiązek nieodpłatnego udostępnienia programu telewizyjnego przez nadawcę ust. 1 lub z przepisów wydanych na podstawie art. 14a dostęp do informacji umożliwiających identyfikację programu i nadawcy ust. 3, art. 15 udział w programach określonych audycji i utworów ust. 4, art. 15a udział w programach telewizyjnych audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych ust. 6 i 7, art. 16 przekazy handlowe ust. 7, art. 16b zakaz nadawania niektórych przekazów handlowych ust. 3b, art. 17 sponsorowanie audycji i innych przekazów ust. 8, art. 17a lokowanie produktu ust. 9, art. 18 wymogi wobec audycji i innych przekazów ust. 6, art. 18a dostępność programów telewizyjnych dla osób niepełnosprawnych ust. 2 lub art. 37c informacja o państwach, w których ma być rozpowszechniany lub rozprowadzany program telewizyjny poza terytorium RP ust. 3 lub nie zastosował się do wezwania, o którym mowa w art. 43a obowiązek nieodpłatnego udostępnienia programu telewizyjnego przez nadawcę ust. 2,

Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50% rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przeznaczoną do rozpowszechniania programu drogą rozsiewczą naziemną, a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za prawo do dysponowania taką częstotliwością, karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu nadawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, uwzględniając zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność nadawcy oraz jego możliwości finansowe.

2. Przewodniczący Krajowej Rady może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, także w decyzji wydanej na podstawie art. 10 kompetencje Przewodniczącego Krajowej Rady ust. 4.

3. Kara pieniężna jest płatna z dochodu po opodatkowaniu lub z innej formy nadwyżki przychodów nad wydatkami, zmniejszonej o podatki.

4. Kary pieniężnej nie można nałożyć, jeżeli od naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, upłynął jeden rok.

Postępowanie dotyczyć będzie w szczególności ustalenia, czy audycja pt. „Czarno na białym: siła kłamstwa” wyemitowana w programie TVN24 i TVN zawiera treści naruszające art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, poprzez propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

Art. 18. 1. Audycje lub inne przekazy nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, w szczególności nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, niepełnosprawność, płeć, wyznanie lub narodowość.

2. Audycje lub inne przekazy powinny szanować przekonania religijne odbiorców, a zwłaszcza chrześcijański system wartości.

3. Audycje lub inne przekazy nie mogą sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu oraz zachowaniom zagrażającym środowisku naturalnemu.

Przewodniczący KRRiT będzie również badać w jakim stopniu ewentualne rozpowszechnianie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji narusza warunki koncesji udzielonej TVN S.A. na nadawanie programu pn. TVN.

Sprawa ma związek ze skargą Przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego Antoniego Macierewicza.

Obecnie przedstawiciele nadawcy zapoznają się z materiałami zgromadzonymi w toku dotychczasowych czynności.

"Widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawniać"

Oświadczenie redakcji "Faktów" TVN i TVN24, 2 stycznia 2023

W TVN24 w materiale "Siła kłamstwa" podaliśmy w wątpliwość rzetelność prac tak zwanej podkomisji Macierewicza. Ujawniliśmy przemilczane fakty z amerykańskiego raportu NIAR oraz relacje osób, które uczestniczyły w pracach podkomisji smoleńskiej. Na wniosek Antoniego Macierewicza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zamiast stać na straży wolności słowa, chce nas za to ukarać. Celem takiej kary jest wyłącznie próba ograniczenia krytyki dziennikarskiej związanej z działalnością podkomisji. Jest to niedopuszczalne w świetle konstytucyjnych zadań prasy, która jest zobowiązana do kontroli instytucji publicznych. W TVN będziemy publikować fakty niezależnie od tego, dla kogo są one niewygodne. Nasi widzowie mają prawo wiedzieć, czego władza nie chce ujawniać. Na tym polega wolność słowa. "Siła kłamstwa" to materiał nagrodzony wieloma nagrodami, jego autor jest zdobywcą m.in. Grand Press.

"Kolejna już próba zamykania ust dziennikarzom wolnych mediów"

Oświadczenie fundacji Grand Press, 2 stycznia 2023

Stojąc na straży wolności słowa w Polsce, a także jakości i rzetelności polskiego dziennikarstwa, fundacja Grand Press wyraża głębokie zaniepokojenie wszczęciem z urzędu przez przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego postępowania w sprawie wyemitowanego w "Czarno na Białym" TVN 24 reportażu "Siła kłamstwa" autorstwa Piotra Świerczka. Wyróżniony nagrodą Grand Press materiał jest wynikiem wielomiesięcznej pracy dziennikarza, który swoją determinacją i nieustępliwością w dochodzeniu do prawdy świadczy o tym, czym powinno być rzetelne dziennikarstwo.

Niedopuszczalna jest kolejna już próba zamykania ust dziennikarzom wolnych mediów przez polskie instytucje państwowe oraz zastraszanie redakcji, by te nie poruszały tematów niewygodnych dla władzy. Powinnością dziennikarzy i mediów jest rzetelne informowanie opinii publicznej, badanie nadużyć władz i ujawnianie zatajanych przed społeczeństwem informacji. Żadna władza nie ma prawa wpływać na treść materiałów dziennikarskich, ani oczekiwać publikacji materiałów jej przychylnych. Przeciwstawiając się partyjnej propagandzie, jaką od siedmiu lat realizują polskie władze, stanowczo wzywam KRRIT do wypełniania swojego zadania, jakim jest m.in. "sprzyjanie swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej", niezależnie od osobistych preferencji politycznych jej przewodniczącego i większości członków rady. Wzywam polskie wolne media oraz międzynarodowe organizacje dziennikarskie do solidarnej obrony niezależności dziennikarzy, a od KRRIT żądam natychmiastowego zaprzestania represjonowania redakcji TVN i TVN 24.

Weronika Mirowska, prezeska Fundacji Grand Press

;
Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze