0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja GazetaSlawomir Kaminski / ...

Korespondencja ujawniona przez portal poufnarozmowa.com jest dowodem na to, że szef kancelarii premiera Michał Dworczyk i szef Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia z premedytacją łamali przepisy dotyczące udzielania mediom informacji.

O tzw. aferze mailowej, czy #DworczykLeaks, OKO.press pisało wielokrotnie. Nie wiadomo, kto stoi za portalem poufnarozmowa, na którym pojawia się treść maili z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka. Ostatnio Anna Mierzyńska pisała w OKO.press o swoich nowych ustaleniach:

Przeczytaj także:

Prawdziwość ujawnionych maili potwierdził dziennikarz TVN Krzysztof Skórzyński, z którym w 2019 roku Dworczyk chciał konsultować odpowiedź na pytania OKO.press. Wraz z projektem odpowiedzi minister wysłał mu wówczas korespondencję, którą prowadził w tej sprawie z Matynią.

Redakcja OKO.press składa więc zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Dworczyka i Matynię przestępstw polegających na:

 • utrudnianiu i tłumieniu krytyki prasowej (art. 44 ust. 1 Prawa prasowego) - za co grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności
 • oraz nieudzieleniu informacji (art. 3a Prawa prasowego i art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej) - co zagrożone jest karą do roku pozbawienia wolności.

A w odniesieniu do Dworczyka także o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 • ujawnienia osobie nieuprawnionej informacji, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes (art. 266 par. 2 Kodeksu karnego) – za co sąd może wymierzyć karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Prawo prasowe

Art. 3a. W zakresie prawa dostępu prasy do informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669).

Art. 44. 1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

2. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kodeks karny

Art. 266. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Funkcjonariusz publiczny, który ujawnia osobie nieuprawnionej informację stanowiącą tajemnicę służbową lub informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Z wiadomości ujawnionych przez portal poufnarozmowa.com w czwartek, 23 września 2021, wynika, że o celowym "odraczaniu" odpowiedzi na pytania dziennikarzy, wiedział premier Mateusz Morawiecki. A nawet akceptował to, że w uzasadnieniach decyzji o "odroczeniach" kancelaria pisała kłamstwa. Autentyczność tych maili nie została jeszcze potwierdzona.

To, że premier wiedział o nieprawidłowościach w działaniu CIR jest jednak pewne - bo sami kierowaliśmy do niego skargi w tej sprawie. Bez skutku.

Wnioskujemy więc do prokuratury również o zbadanie, czy korespondencja ujawniona 23 września 2021 jest prawdziwa i o analizę tego materiału oraz skarg, które pisaliśmy do premiera, pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej za współudział w ograniczaniu krytyki prasowej.

„Powiemy jej, że liczymy to wszystko”

W ubiegły piątek - 17 września 2021 - portal poufnarozmowa.com opublikował korespondencję Michała Dworczyka, dotyczącą naszej redakcji.

A dokładnie - pytań, które w sierpniu 2019 roku wysłaliśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były one częścią naszej wielomiesięcznej batalii z KPRM o informacje dotyczące samego Dworczyka. Wcześniej – w maju i czerwcu 2019 roku – OKO.press ujawniło, że minister:

Zgodnie z prawem, podanie nieprawdy w oświadczeniu „powoduje odpowiedzialność służbową”. Przepis mówi jasno: konsekwencje muszą zostać wyciągnięte. W zależności od tego, jakiej wagi jest przewinienie, może być to: upomnienie, nagana, obniżenie wynagrodzenia lub zwolnienie z pracy.

Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

Art. 10. 1. Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1–2a, 3–5, 6d i 7–11 są obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub związku metropolitalnego mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub spółdzielniach, o których mowa w art. 4. (...)

Art. 13. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub w art. 10 ust. 1, albo podanie w nim nieprawdy powoduje odpowiedzialność służbową.

Od maja 2019 roku pytaliśmy więc kancelarię premiera, jakie konsekwencje służbowe wyciągnął wobec Dworczyka premier Mateusz Morawiecki. Mimo upływu terminów określonych w Prawie prasowym, urząd nie odpowiadał na nasze pytanie (naszą korespondencję z KPRM w tej i innych sprawach, znajdziecie na końcu tekstu).

Choć po publikacjach OKO.press Dworczyk przyznał się do wielokrotnych błędów w oświadczeniach, a sprawę badało CBA, w czerwcu 2019 roku premier awansował go z funkcji sekretarza stanu na ministra – członka Rady Ministrów.

13 sierpnia 2019 roku znów zapytaliśmy kancelarię premiera o konsekwencje, jakie poniósł Dworczyk za złożenie nieprawdziwych oświadczeń. Pytaliśmy wówczas również o apanaże, które przysługują mu jako ministrowi, wydatki z jego służbowej karty kredytowej oraz koszty podróży służbowych (prowadził wówczas intensywną kampanię wyborczą na Dolnym Śląsku).

Zgodnie z Prawem prasowym, kancelaria powinna odpowiedzieć nam w ciągu dwóch tygodni. Dokładnie po dwóch tygodniach – 27 sierpnia 2019 – Centrum Informacyjne Rządu (działające w KPRM) napisało jednak: „Uprzejmie informujemy, że ze względu na szeroki zakres przygotowanie odpowiedzi na poniższe pytania ulegnie wydłużeniu”.

Jeśli odpowiedź na pytania wymaga zebrania szczegółowych danych, termin na jej udzielenie może zostać przedłużony. Ale maksymalnie do dwóch miesięcy. A CIR przez dwa miesiące nam nie odpowiadał. 14 października przypomnieliśmy więc mu o upływie maksymalnego ustawowego terminu na odpowiedź.

Wcześniej i później wielokrotnie dzwoniliśmy do kancelarii premiera – informowano nas, że prace nad odpowiedzią trwają.

Z maili opublikowanych w ubiegłym tygodniu przez portal poufnarozmowa.com wynika, że przynajmniej od 24 października 2019 wszystkie informacje były zebrane i odpowiedź dla nas była gotowa (znaczną jej część widać na skrinach zamieszczonych przez Poufną Rozmowę). Tego dnia szef CIR – Tomasz Matynia – przesłał ją do zaakceptowania Dworczykowi.

Tomasz Matynia jest absolwentem kierunków „Marketing polityczny i doradztwo polityczne” oraz „PR i marketing medialny” na Uniwersytecie Warszawskim. Ma doktorat z politologii.

W latach 2013-15 odpowiadał za PR Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Równolegle współpracował z PiS, nagrywając rozmowy z politykami tego ugrupowania na partyjny portal MyPiS.

Od listopada 2015 do stycznia 2018 r. był szefem gabinetu politycznego ówczesnego ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła. Kierował też wówczas strukturami PiS w Wieluniu.

W styczniu 2018 r. został zatrudniony w kancelarii premiera - najpierw jako koordynator badań i analiz społecznych, potem jako wicedyrektor departamentu studiów strategicznych.

W listopadzie 2018 został szefem CIR.

Dzień później – 25 października – Dworczyk odpisał mu: „Dzięki, poczytam :)”.

4 listopada Matynia pytał Dworczyka: „Cześć, czy może jakieś sugestie tutaj? Czy czekamy na zaprzysiężenie rządu?”. Dworczyk odpisał: „Czekamy na zaprzysiężenie – o ile to możliwe :)”.

„Ona i tak coś wysmaży. Powiemy jej, że liczymy to wszystko” - podsumował Matynia.

Dworczyk i Matynia świadomie łamali prawo

Zaprzysiężenie rządu zaplanowano na 15 listopada 2019 roku. Nawet gdyby kancelaria premiera przesłała nam odpowiedzi tego samego dnia, przekroczyłaby ustawowy termin o miesiąc i dwa dni.

Dworczyk - który miał sprawować nadzór nad właściwym funkcjonowaniem KPRM (a więc i CIR), i Matynia - na którym ciążył obowiązek udzielania informacji mediom - wiedzieli o tym. A mimo to postanowili odwlec udzielenie odpowiedzi.

Matynia chciał nas w imieniu kancelarii okłamać, że urzędnicy nadal gromadzą informacje, o które prosiliśmy ("powiemy jej, że liczymy to wszystko"), choć jego podwładni dawno wykonali tę pracę. Dworczyk nie zaprotestował przeciwko temu pomysłowi.

(W rozmowach telefonicznych z nami pracownicy CIR dawali wówczas do zrozumienia, że odpowiedź jest blokowana przez kogoś "na górze". Nietrudno wyobrazić sobie, jak demoralizująco wpływa na urzędników taka sytuacja.)

Obaj - Dworczyk i Matynia - świadomie i celowo złamali przepisy zobowiązujące ich do udzielania informacji dziennikarzom w określonym terminie, by utrudnić lub stłumić krytykę prasową.

Chcieli, by artykuł OKO.press nie ukazał się w niewygodnym dla nich momencie - przed zaprzysiężeniem rządu, do którego miał zostać ponownie powołany Dworczyk.

15 listopada 2019 Dworczyk został po raz drugi ministrem - członkiem Rady Ministrów i szefem KPRM. Kancelaria nie odpowiedziała później na nasze pytania z 13 sierpnia. Odpowiedzi poznaliśmy dopiero dzięki mailom ujawnionym przez portal poufnarozmowa.com.

Skórzyński potwierdza prawdziwość maili

Do tej pory mogliśmy tylko domyślać się, że współpracownicy Morawieckiego z kancelarii premiera celowo ograniczają nam dostęp do informacji, by zablokować lub opóźnić nasze publikacje. Mogliśmy również przypuszczać, że przynajmniej część maili ujawnianych przez portal poufnarozmowa.com jest prawdziwa (Dworczyk i kancelaria premiera nie chcieli tego potwierdzić).

Teraz, po raz pierwszy mamy twardy dowód. A to dzięki temu, że całą wymianę maili z Matynią, razem z propozycjami odpowiedzi dla OKO.press, Dworczyk przesłał w 2019 roku na prywatną skrzynkę mailową Krzysztofowi Skórzyńskiemu, dziennikarzowi TVN i TVN24. Pisał wówczas: „Tylko do Twojej wiadomości. Co sądzisz o propozycjach odpowiedzi? Michał”.

W ubiegły piątek (17 września 2021) wiadomość poznała cała Polska - ujawnił ją portal poufnarozmowa.com, który od kilku miesięcy publikuje korespondencję opisywaną jako "maile Dworczyka".

W rozmowie z OKO.press Skórzyński potwierdził wówczas, że w 2019 roku dostał takiego maila od Dworczyka. Zapewniał jednak, że nigdy nie doradzał ani jemu, ani żadnym innym politykom, bo byłoby to „niedopuszczalne i nie do zaakceptowania”.

Mówił, że wiadomość ministra z 2019 roku przeczytał dopiero po publikacji na stronie poufnarozmowa.com. I że od razu przeszukał swoją pocztę w poszukiwaniu innych maili od Dworczyka. Jak relacjonował, znalazł jeszcze dwa: w 2010 roku polityk przesłał mu apel w sprawie polskich szkół na Wschodzie, a w 2020 – apel do seniorów, by się szczepili.

W poniedziałek, 20 września 2021, poufnarozmowa.com opublikowała screeny tych wiadomości. W 2010 roku Dworczyk faktycznie przesłał mu list ws. polskiego szkolnictwa na Litwie. W mailu pisał do dziennikarza: "Cześć Stary, dzięki za chęć pomocy. (...)". W 2020 roku wysłał Skórzyńskiemu szkic informacji dotyczący szczepionek dla seniorów. Dziennikarz odesłał mu poprawioną treść.

Po opublikowaniu maili dziennikarz nie podważył ich autentyczności. Czyli korespondencja pomiędzy Dworczykiem a Skórzyńskim jest prawdziwa.

Mamy więc potwierdzenie, że minister ujawnił osobie nieuprawnionej informację, którą uzyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych (listę pytań z OKO.press i odpowiedzi na te pytania). Przekazując te informacje dziennikarzowi konkurencyjnego medium naraził naszą redakcję:

 • na stratę czasu i środków zainwestowanych w pracę nad publikacją (gdyby np. dziennikarz sam wykorzystał dane)
 • oraz na szkodę polegającą na ograniczeniu prawa do rzetelnej informacji o działaniach władzy (gdyby dziennikarz uznał, że np. niektórych informacji kancelaria premiera nie powinna nam udostępniać, a inne powinna złagodzić).

"Odpowiemy, że RODO, SOP i ABW nie pozwala"

Z maili, które poufnarozmowa.com ujawniła dwa dni temu, wynika, że uciekanie przed niewygodnymi pytaniami dziennikarzy mogło mieć w kancelarii premiera charakter systemowy. Tłumaczyłoby to, dlaczego na wiele pytań po prostu nie sposób uzyskać w KPRM odpowiedzi (patrz: rozwijany tab na końcu tekstu).

W 2019 roku, gdy po ujawnieniu afery z lotami marszałka Marka Kuchcińskiego, do KPRM zaczęły napływać pytania o to, kto towarzyszył w służbowych lotach Mateuszowi Morawieckiemu, minister Dworczyk miał - według ujawnionej korespondencji - zaproponować, jak uniknąć odpowiedzi.

W mailu do premiera Morawieckiego, szefa CIR Tomasza Matyni i trzech innych osób pisał:

"Kochani jesteśmy zawaleni stosem pytań poselskich i dziennikarskich nt. listy osób towarzyszących PMM [premierowi Mateuszowi Morawieckiemu - przyp. red.] w lotach. To decyzja polityczna. Mamy następujące rozwiązania:

 1. Możemy to dać
 2. Odroczyć - (przetwarzanie informacji, etc.) i dać po wyborach
 3. Nie dać, opierając się na naciąganej ekspertyzie prawnej - RODO, etc.
 4. Może ktoś ma inny pomysł?

Ja bym wybrał 2. Co robimy? M".

Matynia miał na to odpisać wówczas: "Wersja 2. jest najlepsza. Tematu nie ma. Jak nam będą zarzucać, to wtedy odpowiemy, że RODO, SOP [Służba Ochrony Państwa] i ABW [Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego] nie pozwala".

A premier miał potwierdzić: "OK"

Piszemy "miał", bo autentyczności tej korespondencji nie potwierdził i zapewne nie potwierdzi publicznie żaden z adresatów.

Niech prokuratura zbada prawdziwość maili

Występujemy więc do prokuratury, by to ona - jako organ dysponujący odpowiednimi narzędziami - zbadała, czy opublikowane przez portal poufnarozmowa.com maile są prawdziwe.

Domagamy się tego, bo OKO.press było jedną z redakcji, która w sierpniu i wrześniu kierowała do KPRM pytania w sprawie lotów.

7 sierpnia 2019, godz. 14:14 pytania wysłane na adres: [email protected]

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) uprzejmie proszę o udostępnienie wykazu zorganizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów lotów o statusie innym niż status HEAD w okresie od 8 listopada 2011 r. do dnia rozpatrzenia niniejszego wniosku, wraz z uwzględnieniem dla każdego lotu:

 • jego daty,
 • miejsca startu i lądowania (wskazanie lokalizacji lotnisk, lądowisk lub innych miejsc startu albo lądowania),
 • liczby, nazwisk i funkcji publicznych pasażerów,
 • celu.

Proszę także o udostępnienie informacji o łącznym koszcie lotów o statusie innymi niż status HEAD, zorganizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, osobno dla każdego roku w okresie od 2011 do 2019 r. Proszę o uszeregowanie ww. informacji chronologicznie i o udostępnienie ich na adres [email protected].

Z poważaniem, Daniel Flis OKO.press

9 sierpnia 2019

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji:

Wykazu limitów nalotów, w ramach przyznanego limitu dysponowania wojskowym specjalnym transportem lotniczym, do wykorzystania których Prezes Rady Ministrów upoważnił inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe do celów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych (na podstawie par. 1 pkt 12 decyzji nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej) w okresie od 8 listopada 2011 r. do dnia rozpatrzenia niniejszego wniosku.

W ramach wykazu proszę o wyszczególnienie liczby godzin lotów, do których wykorzystania Prezes Rady Ministrów upoważnił poszczególne osoby zajmujące kierownicze stanowiska w państwie dla każdego roku w ww. okresie.

Proszę także o wykaz lotów odbytych przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe do celów związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów w okresie od 8 listopada 2011 r. do dnia rozpatrzenia niniejszego wniosku wraz z uwzględnieniem dla każdego lotu:

 1. jego daty,
 2. miejsca startu i lądowania (wskazanie lokalizacji lotnisk, lądowisk lub innych miejsc startu albo lądowania),
 3. liczby, nazwisk i funkcji publicznych, pasażerów
 4. celu.

Proszę o udostępnienie ww. informacji na adres [email protected].

Z poważaniem, Daniel Flis OKO.press

Ale przede wszystkim dlatego, że

jeśli maile są autentyczne, potwierdzają, że Dworczyk i Matynia celowo utrudniali dziennikarzom dostęp do informacji, podając fałszywe uzasadnienia "odraczania" odpowiedzi. A premier Morawiecki wyrażał na to zgodę.

Pewne jest, że premier o nieprawidłowościach w CIR wiedział - kilkakrotnie udostępnialiśmy do jego wiadomości pytania, na które nie udzielano nam odpowiedzi. Kierowaliśmy do niego również skargi w tej sprawie.

Pytania ws. nagród dla ministrów rządu Beaty Szydło:

Wysłane na adres: [email protected]

OKO.press - 30 listopada 2017, godz. 09:55

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaną przez nas publikacją, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jaka była wysokość nagród finansowych przyznanych ministrom przez premier Beatę Szydło w 2016 roku? (bardzo proszę o podanie kwot nagród wypłaconych poszczególnym ministrom)
 2. Jaka była wysokość nagród finansowych przyznanych wiceministrom przez premier Beatę Szydło w 2016 roku?
 3. Jaka jest wysokość nagród finansowych przyznanych ministrom przez premier Beatę Szydło w 2017 roku? (bardzo proszę o podanie kwot nagród wypłaconych poszczególnym ministrom)
 4. Jaka jest wysokość nagród finansowych przyznanych wiceministrom przez premier Beatę Szydło w 2017 roku? (bardzo proszę o podanie kwot wypłaconych poszczególnym wiceministrom)

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi do 8 grudnia br.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

KPRM - 30 listopada 2017, godz. 14:13

Szanowna Pani Redaktor,

Na wstępie informujemy, że w sprawie kwot „wypłaconych” (tj. netto) ministrom i wiceministrom w ministerstwach, należy skontaktować z poszczególnymi resortami.

Pozdrawiamy

Centrum Informacyjne Rządu

OKO.press - 30 listopada 2017, godz. 16:10

Szanowni Państwo,

To premier Beata Szydło decyduje o nagrodach i ich wysokości. Ponownie zwracam się więc do Państwa z wnioskiem o udostępnienie informacji o przyznanych kwotach nagród.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

KPRM - 30 listopada 2017, godz. 16:41

Szanowna Pani Redaktor,

Dysponujemy informacją o „przyznanych” nagrodach (brutto), natomiast nagrody „wypłacają” (netto) poszczególne ministerstwa.

Pozdrawiamy

Centrum Informacyjne Rządu

OKO.press - 30 listopada 2017, godz. 16:59

Szanowni Państwo,

A więc proszę o udzielenie informacji o przyznanych nagrodach (brutto).

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

OKO.press - 12 grudnia 2017, godz. 08:50

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o pilne udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane przeze mnie do Państwa w dniu 30 listopada br.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

OKO.press - 4 grudnia 2017, godz. 06:44

Szanowni Państwo,

W związku z upływem terminu przewidzianego w ustawie Prawo prasowe, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania skierowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 30 listopada br.

Bardzo proszę o udzielenie dokładnej odpowiedzi na pytania.

W przypadku braku odpowiedzi zmuszeni będziemy skierować sprawę na drogę sądowego postępowania administracyjnego.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

KPRM - 14 grudnia 2017, godz. 16:13

Szanowna Pani Redaktor,

Uprzejmie informujemy, że ze względu na obszerność pytań zawartych w Pani wniosku oraz konieczność wyszukania informacji do udostępnienia, termin udzielenia odpowiedzi na wniosek z 30 listopada br. termin udzielenia odpowiedzi – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – ulegnie wydłużeniu. Informacja ta zostanie udostępniona w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia przedmiotowego wniosku, czyli nie później niż 30 stycznia 2018 r.

Pozdrawiamy

Centrum Informacyjne Rządu

OKO.press - 20 grudnia 2017, godz. 10:33

Szanowni Państwo,

Z przykrością stwierdzam, że po raz kolejny, z premedytacją, utrudniacie Państwo krytykę prasową, przeciągając udzielenie odpowiedzi na kierowane do Państwa pytania.

Jak przypuszczam, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dysponuje paroma komputerami i księgowość prowadzi z wykorzystaniem tychże komputerów (a nie wyłącznie w formie papierowej). Nie ma więc żadnego racjonalnego uzasadnienia, by informacje dotyczące nagród przyznanych ministrom w 2016 i 2017 roku gromadzić przez dwa miesiące (!!!).

W związku z faktem, że działania polegające na utrudnieniu pracy dziennikarzom naszej redakcji powtarzają się, zamierzamy skierować skargę na działalność CIR do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do nowego szefa kancelarii premiera.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

KPRM - 30 stycznia 2018, godz. 17:08

Szanowna Pani Redaktor,

- Średnia nagroda przyznana na stanowisku sekretarza stanu w 2016 r. – 5 670 zł

- Średnia nagroda przyznana na stanowisku podsekretarza stanu w 2016 r. – 5 085 zł

- Średnia nagroda przyznana na stanowisku sekretarza stanu w 2017 r. – 4 514 zł

- Średnia nagroda przyznana na stanowisku podsekretarza stanu w 2017 r. – 4 450 zł

- Średnia nagroda przyznana na stanowisku ministra w 2016 r. – 7 018 zł

- Średnia nagroda przyznana na stanowisku ministra w 2017 r. – 5 504 zł

Pozdrawiamy

Centrum Informacyjne Rządu

OKO.press - 30 stycznia 2018, godz. 18:04

Szanowni Państwo,

W związku z faktem iż otrzymane od Państwa informacje NIE SĄ ODPOWIEDZIĄ na pytania przesłane przeze mnie do KPRM w dniu 30 listopada 2017 roku (zwracałam się o podanie kwot nagród wypłaconych poszczególnym ministrom i wiceministrom, a nie średniej nagród) zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne (tj. w terminie do 2.02 .2018 roku) udzielenie informacji, o które wnioskowałam.

Równocześnie pragnę zauważyć, że tak długi termin (dwumiesięczny) na przygotowanie odpowiedzi uzasadnialiście Państwo "obszernością" moich pytań i "koniecznością wyszukania informacji". Oczywiste jest, że na zgromadzenie danych o nagrodach wypłaconych ministrom i wiceministrom biuro prasowe KPRM nie potrzebowało aż 2 miesięcy. Tym bardziej nie potrzebowało ich na zgromadzenie informacji o średniej nagród wypłaconych ministrom.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

Ostatecznie kancelaria premiera nie udzieliła odpowiedzi na pytania o kwoty nagród przyznanych poszczególnym ministrom.

Wniosek o udostępnienie rejestru umów KPRM:

Wysłany na adres: [email protected]

OKO.press - 27 lutego 2018, godz. 09:00

Szanowni Państwo,

Na podstawie ustawy Prawo prasowe oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w postaci:

 1. Rejestru umów podpisanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów z zewnętrznymi podmiotami i osobami fizycznymi w okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku.

Bardzo proszę o przesłanie w/w informacji na adres mailowy: [email protected], w terminie nie późniejszym niż 14- dniowy.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

KPRM - 7 marca 2018, godz. 13:12

Szanowna Pani Redaktor,

KPRM nie posiada gotowego zestawienia i niezbędne jest przetworzenie posiadanych informacji, w związku z tym, termin udzielenia odpowiedzi na wniosek z 27 lutego br. – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – ulegnie wydłużeniu. Informacja ta zostanie udostępniona w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia przedmiotowego wniosku, czyli nie później niż 27 kwietnia 2018 r.

Proszę tylko o informację jakie dane Panią interesują.

Centrum Informacyjne Rządu

KPRM - 24 kwietnia 2018, godz. 09:51

Szanowna Pani Redaktor,

Prosimy o przesłanie informacji, które dane dotyczące rejestru umów Panią interesują.

Centrum Informacyjne Rządu

OKO.press - 24 kwietnia 2018, godz. 12:48

Szanowni Państwo,

Jak napisałam we wniosku, interesują mnie wszystkie umowy podpisane przez KPRM z podmiotami zewnętrznymi (firmami, organizacjami, osobami itd.) w 2017 roku.

Pragnę przypomnieć, że jedną z deklaracji partii rządzącej było wprowadzenie obowiązkowych rejestrów umów w urzędach i instytucjach centralnych.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

OKO.press

KPRM - 24 kwietnia 2018, godz. 14:30

Szanowna Pani Redaktor,

Prosimy tylko o podanie danych jakie z tych umów Panią interesują (podmiot, przedmiot umowy?)

OKO.press - 24 kwietnia 2018, godz. 17:07

Dzień dobry,

Proszę o podanie dat umów, przedmiotu umów, nazw podmiotów, z którymi je podpisano oraz wartości umowy.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

KPRM - 7 maja 2018, godz. 13:02

Szanowni Państwo,

W związku z przekroczeniem wszelkich ustawowych terminów na udzielenie informacji publicznej (a zwłaszcza w związku z przekroczeniem o 10 dni maksymalnego, dwumiesięcznego terminu), bardzo proszę o niezwłoczne udostępnienie rejestru umów podpisanych przez KPRM w 2017 roku, o który wnioskowałam w dniu 27 lutego br.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

OKO.press - 17 maja 2018, godz. 12:09

Mail wysłany na adres: [email protected] oraz: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie informacji publicznej, o którą wnioskowałam 27 lutego 2018 r. tj. rejestru umów zawartych przez KPRM w 2017 roku.

Przypominam, że w odpowiedzi z 7 marca br. informowaliście mnie Państwo, że rejestr zostanie mi udostępniony najpóźniej do 27 kwietnia br.

W przypadku nieudzielenia informacji publicznej, w związku ze znacznym przekroczeniem terminu przewidzianego w ustawie o dostępie do informacji publicznej, zmuszeni będziemy skierować sprawę na drogę sądowego postępowania administracyjnego.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

OKO.press - 7 września 2018, godz. 11:21

Mail wysłany na adres: [email protected] oraz: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]

Szanowni Państwo,

W dniu 27 lutego br. zwróciłam się do Kancelarii Premiera z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci rejestru umów podpisanych przez KPRM w 2017 roku.

7 marca br. otrzymałam odpowiedź, że "KPRM nie posiada gotowego zestawienia i niezbędne jest przetworzenie posiadanych informacji, w związku z tym, termin udzielenia odpowiedzi na wniosek z 27 lutego br. – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – ulegnie wydłużeniu. Informacja ta zostanie udostępniona w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia przedmiotowego wniosku, czyli nie później niż 27 kwietnia 2018 r."

Jednocześnie Kancelaria zwróciła się do mnie z pytaniem "jakie dane mnie interesują". Wyjaśniłam więc, że "Proszę o podanie dat umów, przedmiotu umów, nazw podmiotów, z którymi je podpisano oraz wartości umowy."

7 maja i 17 maja br., w kolejnych mailach, zwracałam się z prośbą, by Kancelaria udostępniła mi informacje o wnioskowałam w dniu 27 lutego br.

28 czerwca br. poinformowałam publicznie na Twitterze, że nasza redakcja czeka już 121 dni na udostępnienie rejestru umów KPRM - oznaczając w poście Kancelarię Premiera.

A 7 sierpnia br. informowałam na Twitterze, że czekamy już 161 dni na udostępnienie rejestru umów KPRM - oznaczając w poście Kancelarię Premiera i premiera Mateusza Morawieckiego.

Mimo, że od dnia pierwszego maila ws. udostępnienia rejestru umów upłynęły już 192 dni, dotąd nie otrzymałam informacji publicznej, o której udzielenie wnioskowałam. W związku z powyższym, po raz kolejny zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne udostępnienie wskazanej wyżej informacji publicznej.

Proszę również o udzielenie, w terminie do 14 września br., odpowiedzi na pytania:

 1. Kto (jakie konkretnie osoby) odpowiadały w okresie od 27 lutego br. do dziś za obsługę adresów mailowych:

- [email protected],

- [email protected],

- [email protected],

- [email protected]

- czyli adresów, na które kierowałam swoje wnioski?

 1. Kto (jakie konkretnie osoby) odpowiadały w okresie od 27 lutego br. do dziś za obsługę kont KPRM i premiera Mateusza Morawieckiego na Twitterze?
 2. Dlaczego KPRM dotąd nie udostępniła mi rejestru umów, łamiąc przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, które na udzielenie takiej dają urzędom i instytucjom publicznym maksymalnie 2 miesiące?
 3. Kto z kierownictwa KPRM nadzoruje Centrum Informacyjne Rządu?
 4. Czy komórka odpowiedzialną za obsługę adresu internetowego [email protected] podlega Centrum Informacyjnemu Rządu? A jeśli nie - w strukturze którego departamentu/ biura działa?

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

Kancelaria nie udostępniła rejestru umów i nie odpowiedziała na pytania z 7 sierpnia.

Pytania ws. konsekwencji służbowych wobec Dworczyka:

OKO.press - 30 maja 2019, godz. 21:09

Pytania wysłane na adres: [email protected], [email protected], [email protected]

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaną przeze mnie publikacją bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

W dniach 19 i 24 maja portal OKO.press ujawnił, że szef KPRM p. Michał Dworczyk 12 razy zataił w swoich oświadczeniach majątkowych, że jest udziałowcem spółki Rodzice dla Szkoły. Dwa z fałszywych oświadczeń majątkowych złożył jako szef KPRM. Z wypowiedzi p. Dworczyka wynika, że po tym jak otrzymał z naszej redakcji pytania w tej sprawie, złożył korekty ostatnich oświadczeń - w Sejmie i KPRM (na stronach sejmowych korekty zostały już opublikowane). Nie zmienia to jednak faktu, że wcześniej minister zataił udziały w oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z art. 13 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, za zatajenie posiadanych udziałów w oświadczeniu majątkowym, grozi odpowiedzialność służbowa.

 1. Jakie konsekwencje wyciągnął premier Mateusz Morawiecki wobec szefa KPRM Michała Dworczyka za zatajenie udziałów w oświadczeniach?
 2. Jeśli premier Mateusz Morawiecki nie wyciągnął dotąd żadnych konsekwencji wobec szefa KPRM, czy zamierza to zrobić? Kiedy zostanie podjęta decyzja w tej sprawie?
 3. Kiedy p. Michał Dworczyk złożył korektę oświadczeń majątkowych, które wypełniał jako szef KPRM?
 4. Jak premier Mateusz Morawiecki ocenia fakt, że jeden z jego najbliższych współpracowników 12 razy złożył fałszywe oświadczenia majątkowe?
 5. Czy oświadczenie majątkowe, które składał p. Michał Dworczyk jako szef KPRM było badane przez CBA?

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi do 3 czerwca 2019

OKO.press - 5 czerwca 2019, godz. 14:04

Szanowni Państwo,

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytania skierowane przeze mnie do Państwa w dniu 30 maja br.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

OKO.press - 10 czerwca 2019, godz. 13:59

Szanowni Państwo,

Na podstawie przepisów ustawy Prawo prasowe, zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytania skierowane przeze mnie do Państwa w dniu 30 maja br., najpóźniej do 13 czerwca br. (tj. w maksymalnym, 14- dniowym, terminie jaki Prawo prasowe daje urzędom na udzielenie odpowiedzi mediom).

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

OKO.press - 17 lipca 2019, godz. 13:21

Szanowni Państwo,

W związku z upływem 14-dniowego terminu, jaki ustawa Prawo prasowe daje instytucjom państwowym na udzielenie odpowiedzi dziennikarzom, zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na pytania skierowane przeze mnie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 30 maja br.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

KPRM - 22 lipca 2019, godz. 11:39

Szanowna Pani Redaktor,

informujemy, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej są udzielane odpowiedzi na pytania o zamierzenia organów dotyczące jedynie polityki zagranicznej i wewnętrznej oraz odnoszące się do zamierzeń władzy ustawodawczej i wykonawczej w zakresie projektowania aktów normatywnych, oraz programów w zakresie realizacji zadań publicznych. Nie dotyczą one bliżej nieokreślonych zamierzeń podjęcia jednorazowych czynności i nie odnoszą się do wszelkich przyszłych działań organu.

Przekazujemy, że Pan Minister Michał Dworczyk w dniu 26 kwietnia 2019 r. złożył korektę oświadczeń o stanie majątkowym składanych w KPRM, która została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przekazana do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Ponadto wyjaśniamy, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie można domagać się od organu wyrażenia opinii, czy oceny i zajęcia stanowiska w jakiejś sprawie. Udostępnieniu w tym trybie podlegać może wyłącznie informacja publiczna, a więc informacja mająca walor „danych publicznych”, w tym takich, które przyjęły kształt dokumentów urzędowych. Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania informacji.

Z poważaniem

Centrum Informacyjna Rządu

Kancelaria nie odpowiedziała na pytania o konsekwencje wobec ministra Dworczyka.

Ponowne pytania o konsekwencje służbowe wobec Dworczyka i o jego apanaże jako ministra:

Wysłane na adres: [email protected]

OKO.press - 13 sierpnia 2019, godz. 14:50

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaną przeze mnie publikacją, zwracam się z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Jakie konsekwencje służbowe wyciągnął premier Mateusz Morawiecki wobec szefa KPRM Michała Dworczyka za zatajenie w oświadczeniach majątkowych udziałów w spółce Rodzice dla Szkoły?
 2. Jakie wynagrodzenie miesięczne otrzymywał Michał Dworczyk jako szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przed nominacją na ministra?
 3. Jakie wynagrodzenie miesięczne otrzymuje Michał Dworczyk jako szef KPRM po mominacji na ministra?
 4. Czy minister Michał Dworczyk korzysta z służbowego samochodu z kierowcą? A jeśli tak: a) Z jakiego auta korzysta? b) Czy pojazd jest do Jego wyłącznej dyspozycji, czy korzystają z niego również inni urzędnicy KPRM? c) Czy samochód jest do Jego stałej/ codziennej dyspozycji, czy korzysta z niego wyłącznie podczas wyjazdów służbowych? d) Ile kosztowały przejazdy p. Michała Dworczyka służbowym samochodem od grudnia 2017 do 4 czerwca 2019? e) Ile kosztowały przejazdy p. Michała Dworczyka służbowym samochodem od 4 czerwca 2019 do dnia odpowiedzi na pytania?
 5. Czy p. Michał Dworczyk korzysta z służbowego telefonu komórkowego? A jeśli tak: a) Ile zapłaciła za Jego telefon Kancelaria w okresie od grudnia 2017 do 4 czerwca 2019? b) Ile zapłaciła za Jego telefon Kancelaria w okresie od 4 czerwca 2019?
 6. Czy p. Michał Dworczyk korzysta z służbowej karty kredytowej? A jeśli tak:a) Jaka była suma wydatków pokrytych przy użyciu karty w okresie od grudnia 2017 do 4 czerwca 2019? b) Jaka jest suma wydatków pokrytych przy użyciu karty od 4 czerwca 2019?
 7. Czy p. Michał Dworczyk od grudnia 2017 roku wyjeżdżał na zagraniczne delegacje? A jeśli tak: a) Kiedy i do jakich krajów wyjeżdżał? b) Czy korzystał z przelotów rządowymi samolotami? (kiedy i dokąd latał oraz jaki był koszt przelotów) c) Jaki był koszt Jego delegacji? (proszę o podanie kosztów poszczególnych wyjazdów)
 8. Dokąd p. Michał Dworczyk wyjeżdżał w ramach delegacji krajowych (bardzo proszę o podanie dat i miejsc, do których wyjeżdżał)? I jaki jest łączny koszt wyjazdów?

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi do 27 sierpnia br.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

KPRM - 27 sierpnia 2019, godz. 14:18

Szanowna Pani Redaktor,

uprzejmie informujemy, że ze względu na szeroki zakres przygotowanie odpowiedzi na poniższe pytania ulegnie wydłużeniu.

Z poważaniem

Centrum Informacyjne Rządu

OKO.press - 30 sierpnia 2019, godz. 7:28

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o informację, kiedy mogę spodziewać się odpowiedzi na pytania dot. ministra Michała Dworczyka.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

KPRM - 30 sierpnia 2019, godz. 16:15

Szanowna Pani Redaktor,

przygotowanie odpowiedzi z uwagi na obszerny zakres wnioskowanych danych jeszcze trwa.

Z poważaniem

Centrum Informacyjne Rządu

OKO.press - 24 września 2019, godz. 15:22

Szanowni Państwo,

W związku ze znacznym przekroczeniem terminu przewidzianego w Prawie prasowym na udzielenie odpowiedzi dziennikarzom, zwracam się z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane przeze mnie do KPRM w dniu 13 sierpnia br.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

OKO.press - 14 października 2019, godz. 16:03

Szanowni Państwo,

Wczoraj, tj. 13.10.2019 r. upłynął ostateczny - dwumiesięczny termin jaki ustawa o dostępie do informacji daje Państwu na udzielenie informacji, o które wnioskowałam w dniu 13 sierpnia br.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z ostatecznym wezwaniem do udzielenia w/w informacji. W przypadku nieudzielenia informacji do 15.10.2019 r. nasza redakcja będzie zmuszona skierować sprawę na drogę prawną.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

Kancelaria w ogóle nie odpowiedziała na pytania.

Pytania o obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej:

Pytania wysłane na adres: [email protected]

OKO.press - 2 kwietnia 2020, godz. 17:50

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaną przez nas publikacją, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy KPRP przewiduje zorganizowanie obchodów 10 rocznicy katastrofy smoleńskiej w kraju? A jeśli tak - w jakiej formie?
 2. Jaki będzie skład delegacji rządowej, która weźmie udział w obchodach 10 rocznicy katastrofy w Smoleńsku?
 3. Jakie środki bezpieczeństwa zostaną podjęte by uczestnicy w/w delegacji nie zarazili się koronawirusem - od siebie nawzajem lub w wyniku kontaktów z obsługą lotnisk, kierowcami itp.?
 4. Czy podróż w czasie epidemii koronawirusa, do kraju w którym całkowicie ignoruje się to zagrożenie (Białoruś) oraz w rejon, dla którego skala zachorowań nie jest znana (Smoleńsk w Rosji) nie jest narażaniem na ryzyko zakażenia wirusem: najważniejszych osób w państwie (które jednak pojadą dobrowolnie), pilotów i załogi samolotu z 1 Bazy Lotnictwa Transportowego, kierowców autobusów, funkcjonariuszy SOP i osób z obsługi delegacji oraz innych osób, które będą musiały polecieć do Smoleńska w ramach służbowych obowiązków?
 5. Czy premier Mateusz Morawiecki, jako szef delegacji, bierze na siebie odpowiedzialność prawną i moralną za organizację wyjazdu, w wyniku którego osoby wymienione w punkcie 4 mogą zostać zakażone koronawirusem?

Ze względu na wagę sprawy dla opinii publicznej, bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi do 3.04. br.

Bianka Mikołajewska

KPRM - 3 kwietnia 2020, godz. 14:44

Szanowna Pani Redaktor,

informujemy, że zapadła decyzja o przełożeniu wizyty delegacji rządowej w Smoleńsku. Odbędzie się ona w późniejszym terminie.

Z poważaniem

Centrum Informacyjne Rządu

OKO.press - 3 kwietnia 2020, godz. 16:14

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pozostałe pytania.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

OKO.press - 8 kwietnia 2020, godz. 12:09

Szanowni Państwo,

W dniu 2 kwietnia skierowałam do KPRM pytania dotyczące obchodów 10 rocznicy katastrofy smoleńskiej. Do dziś nie otrzymałam odpowiedzi na pytanie:

 1. Czy KPRM przewiduje zorganizowanie obchodów 10 rocznicy katastrofy smoleńskiej w kraju? A jeśli tak - w jakiej formie?

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na to pytanie w dniu dzisiejszym.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

Kancelaria nie odpowiedziała na pytania dotyczące obchodów w kraju.

Pytania dotyczące organizacji wyborów korespondencyjnych:

Wysłane na adresy: [email protected], [email protected]

OKO.press - 21 kwietnia 2020, 17:22

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaną przeze mnie publikacją, bardzo proszę o udzielenie do 23.04. br. odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. 17 kwietnia radio RMF poinformowało, że premier Mateusz Morawiecki skierował do Poczty Polskiej pismo, w którym polecił zarządowi tej spółki rozpocząć przygotowania do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Według relacji dziennikarzy w piśmie premier pisał m.in. "Polecam Poczcie Polskiej realizację działań polegających na przygotowaniu do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym".

Również 17 kwietnia portal Onet.pl poinformował, że analogiczne pismo - także z poleceniem rozpoczęcia przygotowań do wyborów - premier Mateusz Morawiecki skierował do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

a) Czy prawdą jest, że premier skierował do Poczty Polskiej oraz PWPW opisane wyżej pisma?

b) Jakie przygotowania powinny, zgodnie z decyzją premiera, podjąć Poczta Polska i PWPW?

c) Na jakiej podstawie premier Mateusz Morawiecki wydał państwowym spółkom polecenie rozpoczęcia przygotowań do wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym, skoro:

- urzędnicy państwowi powinni działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa,

- zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, w maju br. mają odbyć się wybory w normalnym trybie (korespondencyjnie mają głosować jedynie osoby starsze i niepełnosprawne), a ustawa wprowadzająca powszechne głosowanie korespondencyjne nie została nawet uchwalona przez parlament,

- nawet w projekcie ustawy wprowadzającej głosowanie korespondencyjne nie ma żadnego upoważnienia dla prezesa Rady Ministrów do podejmowania działań związanych z przygotowaniem i organizacją wyborów prezydenckich?

d) Czy zlecając zarządowi Poczty Polskiej i PWPW podjęcie przygotowań do wyborów premier Mateusz Morawiecki nie przekroczył swoich uprawnień?

e) Czy zlecając zarządowi Poczty Polskiej i PWPW podjęcie przygotowań do wyborów premier Mateusz Morawiecki nie nakłania zarządów tych spółek do podejmowania działań, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody tym spółkom (np. poniesienia nieuzasadnionych kosztów)?

f) Czy premier Mateusz Morawiecki skierował pisma ws. wyborów korespondencyjnych do innych podmiotów poza Pocztą Polską i PWPW? A jeśli tak - do jakich?

g) Czy premier Mateusz Morawiecki wydał jakieś inne polecenia, zarządzenia, decyzje itp. dotyczące organizacji wyborów korespondencyjnych? A jeśli tak - jakie?

h) Czy premier Mateusz Morawiecki podjął ws. organizacji wyborów korespondencyjnych jakieś decyzje pociągające za sobą skutki finansowe?

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

KPRM - 21 kwietnia 2020, 18:10

Szanowna Pani Redaktor,

informujemy, że na każde wpływające do nas zapytanie odpowiadamy niezwłocznie. Dokładamy wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi jak najszybciej, z zachowaniem terminów wskazanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem

Centrum Informacyjne Rządu

OKO.press - 6 maja 2020, 13:43

Pytania wysłane na adresy: [email protected], [email protected], [email protected]

Szanowni Państwo,

W związku z upływem dwutygodniowego terminu przewidzianego w ustawie Prawo prasowe na udzielenie przez instytucje publiczne informacji mediom, zwracam się z wnioskiem o niezwłoczną odpowiedź na pytania skierowane przeze mnie do Państwa w dniu 21.04 br.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

Kancelaria nie odpowiedziała nam na pytania dotyczące wyborów korespondencyjnych.

Pytania ws. pełnej listy członków rządu

OKO.press - 2 października 2020, 08:33

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowywaną przeze mnie publikacją, bardzo proszę o udostępnienie pełnej listy aktualnych członków rządu - ministrów, sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu.

Bardzo proszę o udzielenie informacji do 5.10, do godziny 12.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

KPRM - 5 października 2020, 10:48

Szanowna Pani Redaktor,

aktualny skład rządu znajduje się na stronie: https://www.premier.gov.pl/ludzie.html

Z poważaniem

Centrum Informacyjne Rządu

OKO.press - 6 października 2020, 10:47

Szanowni Państwo,

Strona, do której Państwo odsyłacie nie zawiera nazwisk sekretarzy i podsekretarzy stanu - a to o ich nazwiska przede wszystkim mi chodzi.

Bardzo proszę o udostępnienie pełnej listy sekretarzy i podsekretarzy stanu.

Z poważaniem

Bianka Mikołajewska

Redakcja OKO.press

KPRM - 9 października 2020, 14:04

Szanowna Pani Redaktor,

informacje dotyczące sekretarzy oraz podsekretarzy stanu, znajdzie pani na ogólnodostępnych stronach poszczególnych resortów.

Kancelaria nie udzieliła nam informacji, mimo że na stronach internetowych niektórych ministerstw informacje aktualizowane są ze znacznym opóźnieniem.

;
Bianka Mikołajewska

Od wiosny 2016 do wiosny 2022 roku wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Wcześniej dziennikarka „Polityki” (2000-13) i krótko „GW”. W konkursie Grand Press 2016 wybrana Dziennikarzem Roku. W 2019 otrzymała Nagrodę Specjalną Radia Zet - Dziennikarz Dekady. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich. Z łódzkich Bałut.

Komentarze