0:000:00

0:00

Prawa autorskie: fot. Unia Europejskafot. Unia Europejska

Europosłowie piszą do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Věry Jourovej i komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa w sprawie sędzi Beaty Morawiec, której "Izba Dyscyplinarna" w SN uchyliła immunitet i obniżyła uposażenie o połowę.

Wymieniają także sędzię Irenę Majcher z Sadu Okręgowego w Opolu i sędziego Igora Tuleyę z Sądu Okręgowego w Warszawie, o których immunitetach izba rozstrzyga 21 i 22 października. Na razie izba zadecydowała, że nie uchyli immunitetu sędzi Majcher.

Przeczytaj także:

Europosłowie wytykają Komisji Europejskiej brak zdecydowanych działań w celu skutecznej ochrony niezawisłości sędziowskiej i praworządności w Polsce.

Przypominają, że "Izba Dyscyplinarna" w Sądzie Najwyższym jest bezprawnym organem, a rozpatrując sprawy i wydając decyzje w sprawie immunitetu sędziów, wobec których prowadzone są postępowania karne, narusza sedno postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z kwietnia 2020 roku nakazujące izbie powstrzymanie się od orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów.

"Jest jasne, że "wyroki" wydawane przez ten bezprawny organ są nie do przyjęcia i naruszają niezawisłość sędziowską oraz prawo do sprawiedliwego procesu, a przez to naruszają praworządność" - piszą europosłowie.

Domagają się od Komisji Europejskiej monitorowania spraw polskich sędziów i ogłoszenia, jakie kroki podejmie Komisja "w najbliższym czasie".

Pod listem podpisali się europosłowie znani z zaangażowania w obronę wartości unijnych w państwach UE, w tym praworządności i praw człowieka w Polsce:

  • inicjatorka listu Terry Reintke z Niemiec, zaangażowana w obronę praw osób LGBT i kobiet w Polsce,
  • koordynator głośnego raportu o stanie demokracji w Polsce Juan Fernando López Aguilar z Hiszpanii,
  • Michał Šimečka ze Słowacji, autor sprawozdania o unijnym mechanizmie na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych,
  • europosłanka Sylwia Spurek,
  • i dwadzieścioro posłów z Niemiec, Austrii, Czech, Holandii, Grecji, Francji, Hiszpanii i Luksemburga.

20 października 2020

Věra Jourová

Wiceprzewodnicząca i Komisarz ds. Wartości i przejrzystości

Didier Reynders

Komisarz ds. Sprawiedliwości

Komisja Europejska

Temat: Sytuacja praworządności w Polsce - sprawa sędzi Beaty Morawiec

Szanowna Pani Wiceprzewodnicząca,

Szanowny Panie Komisarzu,

Piszemy do Państwa, żeby wyrazić nasze poważne obawy odnośnie rozwoju wypadków dotyczących praworządności w Polsce, zwłaszcza w stosunku do ostatniego wyroku tak zwanej "Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym" wobec sędzi Beaty Morawiec. Wyrażamy też obawy co do braku dalszych działań ze strony Komisji.

Już 8 kwietnia 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Polska musi natychmiast zawiesić stosowanie krajowych przepisów dotyczących uprawnień "Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym". Pomimo zlekceważenia tego przez Polskę, Komisja nie zawnioskowała do Trybunału Sprawiedliwości UE o zarządzenie kary pieniężnej, nie złożyła innych wniosków, ani nie wszczęła kolejnego postępowania o naruszenie prawa unijnego przesz "Izbę". W międzyczasie, "Izba Dyscyplinarna" dalej podejmuje się orzekania.

W związku z tym, podkreślamy, że "Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym" w Polsce nie jest prawowitym organem.

Niemniej jednak, 13 października tak zwana "Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym" zniosła immunitet sędzi Beaty Morawiec oraz obniżyła jej uposażenie. Sprawa sędzi Morawiec nie jest sprawą dyscyplinarną w rozumieniu prawa krajowego, ale sprawą karną, wszczętą na podstawie wątpliwych dowodów, jest oczywiste, że "wyroki" wydawane przez ten bezprawny organ nie mogą być akceptowane i stanowią naruszenie niezawisłości sędziowskiej oraz prawa do sprawiedliwego procesu a przez to praworządności.

21 i 22 października sędziowie Irena Majcher i Igor Tuleya zostaną postawieni przed tak zwaną "Izbą Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym" a ich immunitet może zostać uchylony.

Prosimy Państwa o zabranie głosu w tych sprawach i poinformowanie, jakie kroki planuje podjąć Komisja Europejska w najbliższym czasie.

(1) W związku z wyrokiem TSUE z 19 listopada 2019 roku w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz późniejszym wyrokiem polskiego Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 roku, Izba Dyscyplinarna nie spełnia wymogów prawa unijnego dotyczącego niezawisłości sędziowskiej a zatem nie jest niezależnym sądem w rozumieniu prawa unijnego i krajowego.

(2) Sprawa C-791/19 R.

Z poważaniem

Terry REINTKE, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Sylwia SPUREK, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Birgit SIPPEL, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Michal ŠIMEČKA, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Konstantinos ARVANITIS, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Rasmus ANDRESEN, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Benoit BITEAU, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Patrick BREYER, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Anna CAVAZZINI, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Bas EICKHOUT, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Sven GIEGOLD, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Markéta GREGOROVÁ, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Sergey LAGODINSKY, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Tilly METZ, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Hannah NEUMANN, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Niklas NIENAß, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mikulas PEKSA, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mounir SATOURI, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Tineke STRIK, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Kim VAN SPARRENTAK, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Monika VANA, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Viola VON CRAMON-TAUBADEL, Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Thomas WAITZ, Poseł do Parlamentu Europejskiego

20 October 2020

Věra Jourová

Vice-President for Values and transparency

Didier Reynders

Commissioner for Justice

European Commission

Subject: Rule of law situation in Poland - the case of judge Beate Morawiec

Dear Vice-President,

Dear Commissioner,

We are writing to you to express our severe concern about the developments regarding the rule of law in Poland, in particular in relation to the recent judgment by the so-called “Disciplinary Chamber of the Polish Supreme Court”(1) against judge Beata Morawiec. Likewise, we are concerned about the lack of further steps on the side of the Commission.

Already on 8 April 2020, the European Court of Justice ruled (2) that Poland must immediately suspend the application of the national provisions on the powers of the “Disciplinary Chamber of the Supreme Court”. Despite of Poland's disregard of this, the Commission has not requested the Court of Justice that a payment of a fine be ordered, nor requested other orders or initiated other infringement cases regarding the “Chamber” In the meantime, the “Disciplinary Chamber” is continuing its judicial activities.

Consequently, we stress that the “Disciplinary Chamber of the Polish Supreme Court” is not a legitimate body. Nonetheless, on 13 October, the so-called “Disciplinary Chamber of the Polish Supreme Court” lifted the immunity of judge Beata Morawiec, along with a salary cut. While the the case against judge Morawiec does not constitute a disciplinary case under domestic law, but a criminal one based on dubious evidence, it is clear that the “judgements” issued by this illegitimate body are not acceptable and constitute a breach of judicial independence and the right to a fair trial and are thus a breach of the rule of law. On 21 October and 22 October

respectively, the judges Irena Majcher and Igor Tuleja face hearings in front of the so-called “Disciplinary Chamber of the Supreme Court” and their immunity might be lifted.

We invite you to comment on those cases and on the question what measures the European Commission is planning to take as a consequence in the nearest future.

1 Following judgment of the Court of Justice on 19 November 2019 in Joined Cases C-585/18, C-624/18 and C-625/18, and the subsequent ruling of the Polish Supreme Court of 5 December 2019. the Disciplinary Chamber does not meet the requirements of EU law on judicial independence, and is therefore not an independent court within the meaning of EU law and of national law

2 Case C-791/19 R

Yours sincerely,

Terry REINTKE, Member of the European Parliament

Sylwia SPUREK, Member of the European Parliament

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Member of the European Parliament

Birgit SIPPEL, Member of the European Parliament

Michal ŠIMEČKA, Member of the European Parliament

Konstantinos ARVANITIS, Member of the European Parliament

Rasmus ANDRESEN, Member of the European Parliament

Benoit BITEAU, Member of the European Parliament

Patrick BREYER, Member of the European Parliament

Anna CAVAZZINI, Member of the European Parliament

Bas EICKHOUT, Member of the European Parliament

Sven GIEGOLD, Member of the European Parliament

Markéta GREGOROVÁ, Member of the European Parliament

Sergey LAGODINSKY, Member of the European Parliament

Tilly METZ, Member of the European Parliament

Hannah NEUMANN, Member of the European Parliament

Niklas NIENAß, Member of the European Parliament

Mikulas PEKSA, Member of the European Parliament

Mounir SATOURI, Member of the European Parliament

Tineke STRIK, Member of the European Parliament

Kim VAN SPARRENTAK, Member of the European Parliament

Monika VANA, Member of the European Parliament

Viola VON CRAMON-TAUBADEL, Member of the European Parliament

Thomas WAITZ, Member of the European Parliament

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze