0:00
0:00

0:00

Prawnicze autorytety z całego świata apelują do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, wiceprzewodniczącej KE Věry Jourovej oraz komisarza ds. sprawiedliwości Didiera Reyndersa o natychmiastowe działania prawne, aby zatrzymać postępującą destrukcję państwa prawa w Polsce, w tym ataki na sędziów "starego" Sądu Najwyższego i zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną w SN sędziów Igora Tuleyę, Beatę Morawiec i Pawła Juszczyszyna.

"Doszliśmy do etapu, w którym niezależnym sędziom grozi się zarzutami karnymi i wykorzystaniem środków przymusu za próby stosowania prawa Unii i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Wobec tego zwracamy się do Państwa z prośbą o natychmiastowe przyjęcie konkretnych środków prawnych, które pozwolą powstrzymać dalszą destrukcję rządów prawa w Polsce.

W szczególności zwracamy się z prośbą o jak najszybsze skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej »ustawy kagańcowej« i funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, wraz z kompleksowym wnioskiem o pilne zarządzenie środków tymczasowych.

Dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej i jej członków oraz innych osób powołanych niezgodnie z prawem do Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie poważnie zagraża niezależności polskiego sądownictwa i spowoduje powstanie nieodwracalnych skutków prawnych, co będzie stanowiło trwałe naruszenie prawa Unii i standardów państwa prawa.

Aby uniknąć stosowanej wielokrotnie przez polski rząd praktyki odwlekania rozstrzygnięć, zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najszybsze skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości i złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych.

Jesteśmy przekonani, że będzie to jedna z najważniejszych spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości w historii Unii Europejskiej".

Prawnicy dołączyli do apelu szkic skargi do TSUE wraz z argumentacją potwierdzającą jej zasadność.

List podpisało ponad 60 prawników pracujących na uniwersytetach na całym świecie, a także organizacje i inicjatywy broniące praworządności w Polsce, tworzące Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS: nasze Archiwum Osiatyńskiego, Amnesty International, Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów, Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”, Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Wolne Sądy.

A także Krakowski Instytut Prawa Karnego i Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”.

View post on Twitter

KE powinna strzec traktatów

W swoim apelu z 28 marca 2021, prawnicy i prawniczki odnoszą się do listu skierowanego w grudniu do unijnych komisarzy przez ponad 5 tysięcy sędziów i prokuratorów z całej Unii Europejskiej, którzy domagali się natychmiastowej i zdecydowanej obrony niezawisłości sędziowskiej w państwach UE.

Jourová i Reynders odpowiedzieli w lutym, że popierają walkę sędziów i prokuratorów o praworządność, ale że Komisja sama musi przestrzegać praworządności i nie może sobie pozwolić na przegrywanie spraw w Trybunale Sprawiedliwości UE. Na razie w dwóch z trzech skarg wniesionych do TSUE, Trybunał wydał dwa wyroki, oba przychylające się do zdania KE, że wprowadzone przez PiS przepisy dotyczące przechodzenia w wiek spoczynku przez sędziów SN i sądów powszechnych naruszyły prawo unijne.

W apelu z marca prawnicy z całego świata w dosadnych słowach przypominają Komisji Europejskiej o jej zobowiązaniach:

"Komisja powinna wypełniać swoją rolę strażnika traktatów i przestać działać z opóźnieniem oraz wreszcie zmierzyć się z realiami, z których wynika, że Polska jest państwem, w którym od 2015 roku doszło do najdalej idących naruszeń demokracji i rządów prawa na świecie.

Stawką w tej sprawie jest niezależność całego polskiego sądownictwa. Dalsze oświadczenia, próby dialogu czy raporty nie ograniczą, a tym bardziej nie rozwiążą kryzysu rządów prawa w Polsce. Tak naprawdę nie mamy już jednak do czynienia z kryzysem, a z kompletnym rozkładem praworządności - co z kolei zagraża podstawom porządku prawnego UE".

Przeczytaj także:

28 Marca 2021

Do:

Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Věra Jourová, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Didier Reynders, Członek Komisji Europejskiej

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Szanowna Pani Wiceprzewodnicząca,

Szanowny Panie Komisarzu,

W nawiązaniu do listu ponad 5000 sędziów i prokuratorów z państw Unii Europejskiej z grudnia 2020 roku, jako przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych i akademicy z całej Europy, zajmujący się prawem Unii i prawami człowieka, po raz kolejny piszemy do Państwa w związku z kryzysem praworządności w Polsce.

Doszliśmy do etapu, w którym niezależnym sędziom grozi się zarzutami karnymi i wykorzystaniem środków przymusu za próby stosowania prawa Unii i orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Wobec tego zwracamy się do Państwa z prośbą o natychmiastowe przyjęcie konkretnych środków prawnych, które pozwolą powstrzymać dalszą destrukcję rządów prawa w Polsce.

W szczególności zwracamy się z prośbą o jak najszybsze skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącej „ustawy kagańcowej” i funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej, wraz z kompleksowym wnioskiem o pilne zarządzenie środków tymczasowych. W dalszej części listu przedstawiamy dokładną treść takiego wniosku oraz argumenty potwierdzające jego zasadność.

Pod koniec lutego 2021 roku upłynął termin wyznaczony przez Komisję w dodatkowej uzasadnionej opinii skierowanej do polskiego rządu, dotyczącej „ustawy kagańcowej” oraz zawieszonej Izby Dyscyplinarnej. Pomimo tego polski rząd nie zaprzestał systemowego naruszania prawa Unii i ignorowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości.

W tym samym czasie znacząco wzrosła aktywność organów państwa, których celem jest wywołanie nieodwracalnych skutków prawnych i trwałe naruszenie unijnych standardów niezależności sądownictwa, zanim Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie trwającą sprawę C-791/19 i wspomnianą przez nas spodziewaną skargę Komisji.

Pomimo zobowiązania władz Polski do zawieszenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów, organ ten – nie będący „sądem” w rozumieniu prawa polskiego i prawa Unii – nadal bezprawnie zawiesza sędziów w czynnościach służbowych i wyraża zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej.

Oprócz znanych Państwu przykładów zawieszenia przez Izbę Dyscyplinarną sędziów Pawła Juszczyszyna, Beaty Morawiec i Igora Tulei, organ ten planuje w najbliższym czasie kolejne działania.

21 kwietnia 2021 roku Izba Dyscyplinarna ma decydować o zatrzymaniu i użyciu środków przymusu wobec sędziego Igora Tulei celem przedstawienia mu zarzutów karnych za treść orzeczenia.

Dzień później organ ten zajmować się będzie sprawą uchylenia immunitetu prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, sędziego Józefa Iwulskiego – z zamiarem powstrzymania Trybunału Sprawiedliwości od rozpoznania pytań prejudycjalnych skierowanych przez tę izbę.

Jednocześnie, Prokurator Krajowy, w pełni kontrolowany przez Ministra Sprawiedliwości, zwrócił się do Izby Dyscyplinarnej o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i zawieszenie wielu sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego. W tym gronie znajduje się m.in. sędzia Włodzimierz Wróbel, który w ubiegłym roku uzyskał zdecydowane poparcie w wyborach na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, jednak Prezydent RP zdecydował się powołać na to stanowisko inną osobę nominowaną do Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym, niezgodnym z prawem składzie.

Na celowniku Prokuratury Krajowej są także inni sędziowie Izby Karnej, w tym jej prezes, sędzia Michał Laskowski oraz była Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, sędzia Małgorzata Gersdorf.

Jak informują media, organy prokuratury zmierzają do postawienia zarzutów sędziom, którzy podjęli decyzje o przekazaniu spraw dyscyplinarnych adwokatów do rozpoznania przez Izbę Karną, a nie przez zawieszoną Izbę Dyscyplinarną.

Należy bowiem pamiętać, że Trybunał Sprawiedliwości, zawieszając funkcjonowanie tego organu, zobowiązał także Polskę do powstrzymania się od przekazywania wszystkich spraw do rozpoznania przez skład Izby Dyscyplinarnej, który nie spełnia wymogów niezależności. Tych wymogów nie spełniają wszystkie składy tej izby.

Zarazem w polskim parlamencie trwa proces legislacyjny dotyczący kolejnych zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia poszanowania niezależności tego sądu. W ciągu 14 dni od opublikowania ustawy w dzienniku urzędowym mają wejść w życie przepisy pozwalające Prezydentowi RP na powierzenie wykonywania obowiązków prezesów izb Sądu Najwyższego wybranym przez siebie osobom – z pominięciem procedur wyborczych w izbach.

Jest to rozwiązanie analogiczne do tego, które od 2020 roku dotyczy wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na które Komisja słusznie zwróciła uwagę w swoim raporcie na temat praworządności w Polsce z września ubiegłego roku. W ciągu najbliższych dni proces legislacyjny dotyczący tej ustawy ma się zakończyć, co oznacza, że akt ten będzie oczekiwał na podpis prezydenta i publikację w dzienniku urzędowym.

Jednocześnie osoby zasiadające w Izbie Dyscyplinarnej, jak również obecna Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, powołana na to stanowisko z naruszeniem prawa, konsekwentnie żądają od wspomnianego Prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego przekazania akt spraw, w których sąd ten skierował do Trybunału Sprawiedliwości kilkanaście pytań dotyczących wykładni prawa Unii w kontekście statusu osób powołanych do Sądu Najwyższego z rażącym naruszeniem prawa na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie. Przypominamy, że w tym gronie jest także obecna Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego.

Co więcej, 28 kwietnia 2021 roku w Trybunale Konstytucyjnym - który także w ocenie samej Komisji jest organem, który utracił przymiot niezależności - rozpoznawane będzie pytanie prawne skierowane do niego przez Izbę Dyscyplinarną następnego dnia po jej zawieszeniu przez Trybunał Sprawiedliwości.

Trybunał Konstytucyjny, działając w składzie niezgodnym z prawem, podejmie próbę uznania się za właściwy do badania zgodności z konstytucją przepisów art. 4 ust. 3 TUE i art. 279 TFUE, nakładających na państwo członkowskie obowiązek zastosowania się do środków tymczasowych dotyczących ustroju i funkcjonowania organów władzy sądowniczej.

Przedstawione przez nas okoliczności dotyczą bezpośrednio wspomnianego postępowania przeciwnaruszeniowego prowadzonego przez Komisję.

Dalsze funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej i jej członków oraz innych osób powołanych niezgodnie z prawem do Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie poważnie zagraża niezależności polskiego sądownictwa i spowoduje powstanie nieodwracalnych skutków prawnych, co będzie stanowiło trwałe naruszenie prawa Unii i standardów państwa prawa.

Spodziewana decyzja Izby Dyscyplinarnej dotycząca zatrzymania sędziego Igora Tulei może być pierwszym w Unii Europejskiej przypadkiem użycia siły wobec sędziego za treść wydanego przez niego orzeczenia.

Możliwość postawienia sędziom zarzutów karnych przy udziale organu, który nie jest „sądem”, pogłębi „efekt mrożący”, jakiego doświadczają sędziowie w Polsce, i bezpośrednio wpłynie na jednolite i skuteczne stosowanie prawa Unii przez polskie sądy.

W obliczu spodziewanych sankcji karnych lub dyscyplinarnych, sędziowie nie będą skłonni do stosowania prawa Unii w całości, w tym przepisów zapewniających poszanowanie zasady skutecznej ochrony sądowej.

Równie poważne i nieodwracalne następstwa – będące początkiem końca wzajemnego zaufania w stosunku do Polski – będą miały decyzje Izby Dyscyplinarnej dotyczące uchylenia immunitetów i zawieszenia licznych sędziów Izby Karnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, w tym ich prezesów.

W tej sytuacji obecna Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, powołana na to stanowisko z naruszeniem prawa, będzie mogła samodzielnie zdecydować o przekazaniu akt trwających spraw do dwóch nowych izb.

Spowoduje to bezprzedmiotowość kilkunastu pytań prejudycjalnych kluczowych z punktu widzenia całego porządku prawnego Unii.

Jesteśmy bowiem przekonani, że rzeczywistym i głównym celem działań prokuratury wobec tych sędziów jest uniemożliwienie Trybunałowi Sprawiedliwości wypowiedzenia się w przedmiocie skierowanych do niego odesłań prejudycjalnych, jak również powstrzymanie Sądu Najwyższego od stosowania niedawnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

Wspomniane ryzyko zwiększy będąca na ukończeniu zmiana przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, pozwalająca Prezydentowi RP na wyznaczenie osób pełniących obowiązki prezesów izb.

Spodziewanym skutkiem tych zdarzeń będzie zablokowanie jakiejkolwiek możliwości wykorzystania mechanizmów przewidzianych w prawie Unii w celu weryfikacji statusu osób powołanych do Sądu Najwyższego z rażącym naruszeniem zarówno Konstytucji RP, jak i prawa Unii.

Pogłębi to znacząco kryzys praworządności w Polsce, którego skutkiem jest brak poszanowania zasady skutecznej ochrony sądowej i wymogów państwa prawa w sprawach rozstrzyganych przed najważniejszym sądem w Polsce.

Jednocześnie dalsze funkcjonowanie pozostałych rozwiązań kwestionowanych przez Komisję w prowadzonych przez nią postępowaniu przeciwnaruszeniowym narusza prawo Unii.

Możliwość stosowania sankcji dyscyplinarnych lub karnych za treść orzeczeń pogłębi omawiany przez nas „efekt mrożący”. Przekazanie do wyłącznej właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – organu, wobec którego formułowane są te same zarzuty, jak w stosunku do Izby Dyscyplinarnej – spraw dotyczących statusu osób powołanych na stanowiska sędziowskie na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym składzie, wraz z obowiązkiem pozostawienia takich spraw bez rozpoznania, skutkuje obowiązywaniem w systemie prawnym Polski tysięcy decyzji wydawanych przez organy, które w oczywisty sposób nie spełniają unijnych kryteriów skutecznej ochrony sądowej.

Nowe przepisy wymagające od sędziów ujawnienia konkretnych informacji dotyczących ich działalności niezawodowej, w tym członkostwa w stowarzyszeniach sędziowskich, również mają na celu wywołanie „efektu mrożącego” poprzez stygmatyzację sędziów i ograniczenie zdolności do korzystania z przynależnych im praw podstawowych. Wymogi te są nieproporcjonalne i naruszają prawo do poszanowania życia prywatnego, wolność zrzeszania się oraz prawo do ochrony danych osobowych, które gwarantuje Karta Praw Podstawowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Z tych wszystkich powodów, aby uniknąć stosowanej wielokrotnie przez polski rząd praktyki odwlekania rozstrzygnięć, zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najszybsze skierowanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości i złożenie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych – także przed przedstawieniem uwag przez stronę pozwaną, zgodnie z art. 160 § 7 regulaminu postępowania przed Trybunałem.

Tylko w ten sposób możliwe będzie powstrzymanie nieuchronnego zagrożenia dla rządów prawa i dalszego pogłębiania tego kryzysu.

Wobec tego konieczne jest objęcie proponowanym przez nas wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych jak najszerszej kategorii spraw. Prosimy zatem Państwa o rozważenie skierowania wniosku o zobowiązanie Rzeczypospolitej Polskiej, natychmiast i do czasu wydania wyroku kończącego postępowanie, do:

1) zawieszenia stosowania przepisów art. 110 § 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 oraz art. 110 § 2a i 2b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a także art. 3 pkt 5, art. 27 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym – stanowiących podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej w sprawach dotyczących sędziów;

2) zawieszenia stosowania przepisów art. 42a § 1 i 2 oraz art. 107 § 1 pkt 2–3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, a także art. 29 § 2 i 3 oraz art. 72 § 1 pkt 2–3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym – przewidujących zakaz oceny przez sądy umocowania innych sędziów lub sądów do orzekania, jak również odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za podjęcie takiej oceny;

3) podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby trwające i niezakończone postępowania dyscyplinarne i karne wobec sędziów, jak również poprzedzające je postępowania wyjaśniające, dotyczące zarówno naruszenia art. 107 § 1 pkt 2–3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 – Prawo o ustroju sądów powszechnych lub art. 72 § 1 pkt 2–3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, jak i związane z treścią orzeczeń – prowadzone przed właściwymi organami lub sądami – zostały zawieszone;

4) powstrzymania się zarówno od przekazywania do rozpoznania, jak i rozpoznawania spraw przez osoby powołane do Sądu Najwyższego – w tym do Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw;

5) podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby sędziowie, wobec których Izba Dyscyplinarna wydała zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub zatrzymanie, mieli możliwość zbadania zasadności tych decyzji przez składy Sądu Najwyższego złożone z sędziów innych niż osoby, o których mowa w pkt 4, oraz w postępowaniach spełniających wymogi skutecznej ochrony sądowej;

6) podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 88a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, składanych przez sędziów, nie były udostępniane publicznie;

7) powiadomienia Komisji, nie później niż w ciągu miesiąca od doręczenia postanowienia Trybunału Sprawiedliwości zarządzającego wnioskowane środki tymczasowe – a następnie powiadamiania w regularnych odstępach jednego miesiąca – o wszelkich środkach, które przyjęto w celu pełnego zastosowania się do tego postanowienia.

Z oczywistych powodów nie mamy dostępu do dokumentów z postępowania prowadzonego przez Komisję. Niemniej jesteśmy przekonani, że

będzie to jedna z najważniejszych spraw wniesionych do Trybunału Sprawiedliwości w historii Unii Europejskiej.

Mając świadomość długoletniej polityki Komisji – zgodnie z którą kieruje ona na drogę sądową jedynie takie sprawy, w których jest pewna wygranej – wiemy także, że w swoim niedawnym orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości objął zakresem zastosowania art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE niezwykle szeroką paletę rozwiązań i praktyk stosowanych w państwach członkowskich, które mogą zagrozić realizacji zasady skutecznej ochrony sądowej i rządów prawa.

Zamiast, jak zwykle, oczekiwać na reakcję Trybunału Sprawiedliwości, Komisja powinna wypełniać swoją rolę strażnika traktatów i przestać działać z opóźnieniem oraz wreszcie zmierzyć się z realiami, z których wynika, że Polska jest państwem, w którym od 2015 roku doszło do najdalej idących naruszeń demokracji i rządów prawa na świecie.

Zaproponowana przez nas treść wniosku o zarządzenie środków tymczasowych powinna uwzględniać te realia, jak i ich wpływ na funkcjonowanie unijnego porządku prawnego. Jesteśmy przekonani, że służby prawne Komisji są świadome powagi sytuacji w Polsce i będą w stanie przygotować adekwatną odpowiedź. W każdym razie pozostajemy do Państwa dyspozycji jeśli chodzi o szczegółowe uzasadnienie każdego z jego punktów. Ponownie prosimy Państwa o natychmiastowe i konkretne działania.

Stawką w tej sprawie jest niezależność całego polskiego sądownictwa. Dalsze oświadczenia, próby dialogu czy raporty nie ograniczą, a tym bardziej nie rozwiążą kryzysu rządów prawa w Polsce. Tak naprawdę nie mamy już jednak do czynienia z kryzysem, a z kompletnym rozkładem praworządności – co z kolei zagraża podstawom porządku prawnego UE.

Z poważaniem,

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS:

Amnesty International

Archiwum Osiatyńskiego

Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Wolne Sądy

oraz

Krakowski Instytut Prawa Karnego

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”

Dr Vigjilenca Abazi, Uniwersytet w Maastricht

Prof. Joana Covelo de Abreu, Uniwersytet Minho

Prof. Alberto Alemanno, HEC Paris

Prof. Matej Avbelj, New University

Prof. Aslı Ü. Bâli, UCLA School of Law

Prof. Petra Bárd, Uniwersytet Loránda Eötvösa, Uniwersytet Środkowoeuropejski

Prof. Samo Bardutzky, Uniwersytet w Ljubljanie

Prof. Gavin Barrett, University College Dublin

Dr Uladzislau Belavusau, T.M.C. Asser Institute

Prof. Paul Blokker, Uniwersytet Boloński

Prof. Bojan Bugaric, University of Sheffield

Prof. Antoine Buyse, Uniwersytet w Utrechcie

Dr Matthieu Burnay, Queen Mary University of London

Prof. Başak Çalı, Hertie School, Berlin

Prof. Ramona Coman, Wolny Uniwersytet Brukselski

Dr John Cotter, Keele University

Dr Kati Cseres, Uniwersytet Amsterdamski

Dr Eglė Dagilytė, Anglia Ruskin University

Dr Tom Gerald Daly, Melbourne School of Government

Prof. Giacomo Di Federico, Uniwersytet Boloński

Prof. Peter Van Elsuwege, Uniwersytet Gandawski

Dr Cassandra Emmons, Harvard University

Prof. Iris Goldner Lang, Uniwersytet w Zagrzebiu

Dr Barbara Grabowska-Moroz, Uniwersytet w Groningen

Dr Joelle Grogan, Middlesex University, Londyn

Prof. Xavier Groussot, Uniwersytet w Lund

Prof. Michaela Hailbronner, Uniwersytet w Gießen

Prof. Gabor Halmai, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji

Dr Daniel Hegedüs, The German Marshall Fund of the United States

Prof. Christophe Hillion, Uniwersytet w Oslo

Prof. Hristo Hristev, Uniwersytet Sofijski

Prof. R Daniel Kelemen, Uniwersytet Rutgersa

Prof. Jeff King, University College London

Prof. Dimitry Kochenov, CEU Democracy Institute

Dr Constantinos Kombos, Uniwersytet Cypryjski

Prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Uniwersytet Gdański

Dr Kriszta Kovács, WZB Berlin Social Science Center

Jaka Kukavica, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji

Dr Dilek Kurban, Hertie School, Berlin

Prof. Rui Lanceiro, Uniwersytet Lizboński

Prof. Rick Lawson, Uniwersytet w Lejdzie

Prof. Ronan McCrea, University College London

Prof. Christoph Möllers, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie

Prof. John Morijn, Uniwersytet w Groningen

Prof. Jan-Werner Müller, Princeton University

Prof. Tommaso Pavone, Uniwersytet w Oslo

Prof. Laurent Pech, Middlesex University, Londyn

Prof. Vlad Perju, Boston College Law School

Prof. Thomas Perroud, Panthéon-Assas University (Paris II)

Prof. Roman Petrov, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Prof. Sébastien Platon, Uniwersytet w Bordeaux

Prof. Jiří Přibáň, Cardiff University

Prof. Daniel Sarmiento, Uniwersytet Complutense w Madrycie

Julian Scholtes, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji

Prof. Wojciech Sadurski, University of Sydney, Uniwersytet Warszawski

Prof. Kim Lane Scheppele, Princeton University

Prof. Alessandra Silveira, Uniwersytet Minho

Dr Rui Tavares, Uniwersytet Nowojorski

Dr Radosveta Vassileva, University College London

Prof. Marlene Wind, Uniwersytet Kopenhaski

Prof. Jan Wouters, KU Leuven

Prof. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. Lorenzo Zucca, King’s College Londo

28 March 2021

Ursula von der Leyen

President of the European Commission

Věra Jourová

Vice-President of the European Commission

Didier Reynders

Member of the European Commission

Dear President,

Dear Vice-President,

Dear Commissioner,

Further to the letter of December 2020, endorsed by more than 5,000 judges and prosecutors of the Member States, we, the representatives of Polish civil society organisations and European scholars specialising in EU law and human rights, are writing to you once again in connection with the worsening rule of law crisis in Poland. We have now reached a stage where independent judges seeking to apply EU law and the Court of Justice’s judgments are threatened with abusive criminal charges and coercive measures. We urge you therefore to urgently adopt concrete legal measures to prevent the further destruction of the rule of law in Poland.

In particular, we would like to ask you to immediately refer Poland to the Court of Justice regarding the “Muzzle Law” and the functioning of the Disciplinary Chamber,1 and to simultaneously submit a comprehensive application for interim measures – with the aim of having them granted as soon as possible. The content of such a request and its grounds are set out later in this letter.

The deadline set by the Commission in its additional reasoned opinion addressed to the Polish government regarding the “Muzzle Law” and the suspended Disciplinary Chamber passed at the end of February 2021. Even so, the Polish authorities have

not stopped systematically breaching EU law and ignoring the Court of Justice’s rulings.

At the same time, Polish authorities have significantly and deliberately increased their activities intended to produce irreversible legal effects and to organise a permanent breach of EU requirements of judicial independence before the pending action in Case C-791/19 and the Commission’s expected action in the mentioned case are decided by the Court of Justice.

Notwithstanding Poland’s requirement to suspend the operation of the Disciplinary Chamber in disciplinary cases regarding judges,2 this body – which is not a “court” within the meaning of EU and Polish law – is still unlawfully suspending Polish judges in their official duties and authorising the prosecution of national judges on criminal charges.3 Apart from the well-known decisions of the Disciplinary Chamber to suspend Judges Paweł Juszczyszyn, Beata Morawiec and Igor Tuleya, this body is planning further actions in the immediate future. On 21 April 2021, the Disciplinary Chamber is planning to decide on the detention and the use of coercive measures against Judge Igor Tuleya in order to press criminal charges against him for the content of his ruling. On the following day, this body will be dealing with the matter of lifting the immunity of Judge Józef Iwulski, who is the President of the Labour and Social Security Chamber of the Supreme Court, with the aim of preventing the Court of Justice to decide on requests for preliminary ruling referred by this chamber.

Simultaneously, the Public Prosecutor’s Office, under the total control of the Minister of Justice, has requested the Disciplinary Chamber to authorise criminal prosecution and to suspend a number of judges of the Criminal Chamber of the Supreme Court. These include Judge Włodzimierz Wróbel, who received overwhelming support in the recent elections of the First President of the Supreme Court, although the Polish President decided to appoint another person, who was nominated to the Supreme Court by the National Council of the Judiciary in its current unlawful membership.

Other judges of the Criminal Chamber, including its President, Judge Michał Laskowski, as well as the former First President of the Supreme Court, Judge Małgorzata Gersdorf, are also targeted by the Public Prosecutor’s Office. As reported

in the media,4 the prosecution authorities intend to press criminal charges against judges who decided to transfer disciplinary cases of advocates to the Criminal Chamber rather then allowing their examination by the suspended Disciplinary Chamber. It should be borne in mind that, having suspended the functioning of this body, the Court of Justice also required Poland to refrain from referring all cases to the Disciplinary Chamber before a panel whose membership does not satisfy the requirements of independence.5 These requirements are manifestly not met by any formations of this body.

Simultaneously, the Polish parliament is considering further amendments to the Law on the Supreme Court, which are important from the point of view of its independence.6 A number of its provisions are to come into force within 14 days of the publication of this law in the official journal, including those which allow the Polish President to arbitrarily appoint interim presidents of the Supreme Court’s chambers, without the need to hold an election procedure in each chamber. This measure is similar to the new provisions on the election of the First President of the Supreme Court of 2020, which the Commission rightly raised in Poland’s chapter of its Rule of Law Report of September 2020.7 The legislative process for this law is expected to be completed in the coming days, which means that this act will be waiting for the President’s signature and publication in the official journal.

Additionally, the members of the Disciplinary Chamber, as well as the current unlawfully appointed First President of the Supreme Court,8 have consistently demanded that the said President of the Labour and Social Security Chamber transfer the files of the cases in which that chamber requested the Court of Justice to give preliminary rulings on the status of individuals appointed to the Supreme Court in gross breach of the law following the nomination procedure before the National

Council of the Judiciary in its current membership.9 We would like to reiterate that the current First President of the Supreme Court is also in this group.

Furthermore, on 28 April 2021, the Constitutional Tribunal – which is a body that lacks independence according to the Commission’s own assessment – is to consider a question of law referred to it by the Disciplinary Chamber the day after it was suspended by the Court of Justice. The unlawfully composed Constitutional Tribunal will pretend to have the jurisdiction to examine the constitutionality of Article 4(3) TEU and Article 279 TFEU, insofar as they require a Member State to comply with interim measures concerning the system and the functioning of the national judiciary10.

These circumstances relate directly to the Commission’s recent infringement procedure mentioned above. The continued functioning of the Disciplinary Chamber and the unlawful appointment of its members, and other individuals appointed to the Supreme Court at the request of the National Council of the Judiciary in its current unlawful membership, severely threatens the independence of Polish courts and will produce irreversible legal effects resulting in a permanent breach of EU law and the requirements of the rule of law.

The expected decision of the Disciplinary Chamber to allow for detention against Judge Igor Tuleya may mark the first time in the European Union when force is used against a national judge for the content of his ruling. The intention to press criminal charges against judges, with the complicity of a body which patently does not constitute a “court”, would exacerbate the “chilling effect” experienced by the members of Poland’s judiciary and seriously undermine the effective and uniform application of EU law by the Polish courts. Faced with the prospect of arbitrary criminal or disciplinary sanctions, judges will be reluctant to apply EU law, in particular the requirements related to effective judicial protection.

Decisions of the Disciplinary Chamber to waive immunity and to suspend numerous judges of the Criminal Chamber and the Labour and Social Security Chamber of the Supreme Court, including their presidents, will have equally irreparable consequences and will mark the beginning of the end of mutual trust in respect of Poland. In this situation, the current unlawfully appointed First President of the

Supreme Court will be able to decide, on her own, to transfer the files of pending cases to two new chambers. This will mean that several preliminary references to the Court of Justice of key importance to the entire EU legal order will be neutralised and no longer relevant. We are convinced that the main purpose of the actions of the prosecutor’s office against these judges is indeed to prevent both the Court of Justice from dealing with those essential preliminary ruling questions and the Supreme Court from applying already decided preliminary ruling cases. This risk will be further increased by the outgoing amendments to the Law on the Supreme Court, which allow the Polish President to appoint interim presidents of the Supreme Court’s chambers.

The expected outcome of these developments will be to block any possibility of taking advantage of any mechanisms provided in EU law to examine the status of individuals unlawfully appointed to the Supreme Court in gross breach of the Polish Constitution and EU law. This will seriously exacerbate Poland’s rule of law breakdown which has resulted, among other things, in the lack of respect for the effective judicial protection and the requirements of the rule of law in proceedings before Poland’s top court.

At the same time, the continued operation of the remaining solutions that are challenged by the Commission in its infringement procedure undermine EU law. The mere prospect of disciplinary and criminal sanctions for the content of judicial decisions will exacerbate the “chilling effect” which we have already mentioned. The exclusive jurisdiction of the Extraordinary Appeals and Public Affairs Chamber – a body which suffers from the same legal flaws as the Disciplinary Chamber – in cases regarding the status of individuals appointed to Polish courts at the request of the National Council of the Judiciary in its current membership, in parallel with the requirement to discontinue such proceedings, is resulting in tens of thousands of decision existing in the Polish legal system which are issued by bodies which flagrantly violate the EU criteria for effective judicial protection. The new provisions requiring judges to disclose specific information about their non-professional activities, in particular their membership in judicial associations, also aim to create the “chilling effect” by stigmatising judges and restricting their ability to exercise their fundamental rights. As currently drafted, these provisions are disproportionate and incompatible with the right to respect for private life, freedom of association, and the right to the protection of personal data as guaranteed by the Charter and the General Data Protection Regulation.

For all these reasons, we urge you to refer the case to the Court of Justice without more delay and to apply for a broad set of interim measures, even before the Polish government submits its observations, pursuant to Article 160(7) of the Rules of Procedure – to avoid the usual dilatory tactics of the Polish authorities. Only in this way will it be possible to stop the imminent threat to the rule of law and to contain the crisis.

In this respect, it is essential that the proposed application for interim measures covers as broad a set of issues as possible. Accordingly, we would like to ask you to consider submitting a request to require the Republic of Poland, immediately and pending the final judgment:

1) to suspend the application of the provisions of Article 110 § 1(1)(b) and (2) and Article 110 § 2a and 2b of the Law on the organisation of the ordinary courts of 27 July 2001, as well as Article 3(5), Article 27 and Article 73 § 1 of the Law on the Supreme Court of 8 December 2017 – which form the basis for the jurisdiction of the Disciplinary Chamber in cases concerning judges;

2) to suspend the application of the provisions of Article 42a § 1 and 2 and Article 107 § 1(2) and (3) of the Law on the organisation of the ordinary courts of 27 July 2001, as well as Article 29 § 2 and 3 and Article 72 § 1(2) and (3) of the Law on the Supreme Court of 8 December 2017 – which prohibit the courts from examining the authority of other judges or courts to adjudicate and provide for disciplinary sanctions for judges for undertaking such an examination;

3) to take all necessary measures to ensure that the pending disciplinary and criminal proceedings against judges, as well as investigations before the initiation of disciplinary proceedings, regarding both the violation of Article 107 § 1(1)(2) and (3) of the Law on the organisation of the ordinary courts of 27 July 2001 or Article 72 § 1(2) and (3) of the Law on the Supreme Court of 8 December 2017, as well as those related to the content of judicial decisions – conducted before competent authorities or courts – are suspended;

4) to refrain from allowing individuals appointed to the Supreme Court – including the Disciplinary Chamber and the Extraordinary Appeals and Public Affairs Chamber – on the motion of the National Council of the Judiciary formed in accordance with the procedure established by the provisions of the Law of 8 December 2017 amending the Law on the National Council of the Judiciary and certain other acts to refer and examine cases;

5) to take all necessary measures to ensure that the judges with respect to whom the Disciplinary Chamber has authorised criminal prosecution or detention have the opportunity to have these decisions examined by the Supreme Court composed of judges other than those referred to in point 4, and in proceedings which satisfy the requirements of effective judicial protection;

6) to take all necessary measures to ensure that information contained in the declarations submitted by judges, as referred to in Article 88a § 1 of the Law on the organisation of the ordinary courts of 27 July 2001, are not publicly available;

7) to inform the European Commission, no later than one month after being notified of the order regarding the interim measures, and then regularly – every month – thereafter, of all the measures it has adopted or plans to adopt in order to fully comply with that order.

For obvious reasons, we do not have access to the documents from the pending infringement procedure. Nevertheless, we are convinced that this will be one of the most important cases ever brought before the Court of Justice in the history of the European Union. We are also aware of the Commission’s long-standing policy of referring only those cases where the Commission is certain of winning to the Court of Justice. But we also know that, in its recent case-law, the Court of Justice confirmed the extended scope of the second subparagraph of Article 19(1) TEU, which now covers a remarkably wide range of measures and practices of the Member States that might jeopardise effective judicial protection and the rule of law. Instead of always waiting for the Court of Justice to lead the way, the Commission must fulfil its role as Guardian of the Treaties, must stop acting in a too little too late fashion, and finally face the reality that Poland has become the country which has dismantled democracy and the rule of law the most in the world since 2015.11

The requested application for interim measures must reflect this reality and the existential threat to the functioning and future of the EU legal order. We do hope that the Commission’s legal service is aware of the extreme gravity of the situation in Poland and stands ready to argue accordingly. In any case, we remain at your disposal should you require additional information on the points outlined above. We once again urge you to act promptly and meaningfully.

What is at stake in this case is the independence of the whole of the judiciary in Poland. More statements, dialogue and reports are not going to contain, let alone

solve Poland’s rule of law crisis. It is indeed no longer a crisis that Poland is facing but a total breakdown in the rule of law which, in turn, represents a threat to the interconnected legal order that underpins the European Union.

Yours faithfully,

Justice Defence Committee (KOS):

Amnesty International

Association of Judges “THEMIS”

Association pro memoriam prof. Zbigniew Hołda

Civil Development Forum (FOR Foundation)

Free Courts

Helsinki Foundation for Human Rights

Institute of Law and Society INPRIS

“Lex Super Omnia” Association of Prosecutors

Polish Judges’ Association “Iustitia”

Polish Association of Judges of Administrative Courts

Presidium of the Judges Cooperation Forum

Wiktor Osiatyński Archive

and

Cracow Institute of Criminal Law Foundation

"Defensor Iuris" Association of Attorneys-at-Law

Dr Vigjilenca Abazi, Maastricht University

Professor Joana Covelo de Abreu, University of Minho

Professor Alberto Alemanno, HEC Paris

Professor Matej Avbelj, New University

Professor Aslı Ü. Bâli, UCLA School of Law

Professor Petra Bárd, Eötvös Lorand University, Central European University

Professor Samo Bardutzky, University of Ljubljana

Professor Gavin Barrett, University College Dublin

Dr Uladzislau Belavusau, T.M.C. Asser Institute

Professor Paul Blokker, University of Bologna

Professor Bojan Bugaric, University of Sheffield

Professor Antoine Buyse, Utrecht University

Dr Matthieu Burnay, Queen Mary University of London

Professor Başak Çalı, Hertie School in Berlin

Professor Ramona Coman, Université Libre de Bruxelles

Dr John Cotter, Keele University

Dr Kati Cseres, University of Amsterdam

Dr Eglė Dagilytė, Anglia Ruskin University

Dr Tom Gerald Daly, Melbourne School of Government

Professor Giacomo Di Federico, University of Bologna

Professor Peter Van Elsuwege, Ghent University

Dr Cassandra Emmons, Harvard University

Professor Iris Goldner Lang, University of Zagreb

Dr Barbara Grabowska-Moroz, University of Groningen

Dr Joelle Grogan, Middlesex University London

Professor Xavier Groussot, Lund University

Professor Michaela Hailbronner, University of Gießen

Professor Gabor Halmai, European University Institute

Dr Daniel Hegedüs, The German Marshall Fund of the United States

Professor Christophe Hillion, University of Oslo

Professor Hristo Hristev, Sofia University

Professor R Daniel Kelemen, Rutgers University

Professor Jeff King, University College London

Professor Dimitry Kochenov, CEU Democracy Institute

Dr Constantinos Kombos, University of Cyprus

Professor Tomasz Tadeusz Koncewicz, University of Gdańsk

Dr Kriszta Kovács, WZB Berlin Social Science Center

Jaka Kukavica, European University Institute

Dr Dilek Kurban, Hertie School

Professor Rui Lanceiro, University of Lisbon

Professor Rick Lawson, Leiden University

Professor Ronan McCrea, University College London

Professor Christoph Möllers, Humboldt University

Professor John Morijn, University of Groningen

Professor Jan-Werner Müller, Princeton University

Professor Tommaso Pavone, University of Oslo

Professor Laurent Pech, Middlesex University London

Professor Vlad Perju, Boston College Law School

Professor Thomas Perroud, Panthéon-Assas University (Paris II)

Professor Roman Petrov, National University Kyiv-Mohyla Academy

Professor Sébastien Platon, University of Bordeaux

Professor Jiří Přibáň, Cardiff University

Professor Daniel Sarmiento, Complutense University of Madrid

Julian Scholtes, European University Institute

Professor Wojciech Sadurski, University of Sydney, University of Warsaw

Professor Kim Lane Scheppele, Princeton University

Professor Alessandra Silveira, University of Minho

Dr Rui Tavares, New York University

Dr Radosveta Vassileva, University College London

Professor Marlene Wind, University of Copenhagen

Professor Jan Wouters, KU Leuven

Professor Mirosław Wyrzykowski, University of Warsaw

Professor Lorenzo Zucca, King’s College London

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze