Marcin Warchoł
Marcin Warchoł

Marcin Warchoł

Marcin Warchoł – polityk i prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych. W latach 2015–2019 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a od 2019 roku pełni funkcję sekretarza stanu w tym resorcie. Poseł na Sejm IX kadencji.

Przejdź do: wypowiedzi

Marcin Warchoł w latach 2006–2007 był asystentem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a w latach 2009–2010 asystentem Janusza Kochanowskiego – ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich. W biurze RPO pracował do 2015 roku, skąd trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości. W VIII kadencji Sejmu był doradcą Klubu Poselskiego Ruch Palikota.

Powiązane artykuły

Wczytuję poprzednie artykuły


zobacz więcej
Wypowiedzi

Po upadku komunizmu zbyt łatwo przyjęliśmy za dobrą dewizę słowa ówczesnego I Prezesa Sądu Najwyższego, obecnego tu na sali Pana Profesora Adama Strzembosza, że środowisko sędziowskie oczyści się samo. Powiedzmy sobie szczerze – nie oczyściło się.

Co do systemu hiszpańskiego, OBWE wskazuje w swojej opinii jak to wygląda (...). Jest to system dwustopniowy i taki system przewidujemy.

Wydaje się, że odwołanie tych trzech sędziów z Sądu Najwyższego spowoduje konieczność wyboru nowych członków PKW.

Sama zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości UE z prośbą o orzeczenie przecząc zdrowemu rozsądkowi i nie znając przepisów. Mówi, że nie zna przepisów, ale opiera się na swoich ogólnych wrażeniach

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE mówi, że konieczne jest wykazanie, iż dana osoba rzeczywiście będzie poddana procedurom naruszającym niewzruszalne prawa podstawowe. Pani sędzia ewidentnie nie zna tego orzecznictwa.

Czynimy sędziów niezawisłymi i niezależnymi. Nie ma żadnych wątpliwości co do legalności i konstytucyjności reform.

Pani sędzia niestety wpadła w podwójne standardy. Od 1995 r. w sądownictwie irlandzkim na powoływanie sędziów Sądu Najwyższego środowisko sędziowskie nie ma wpływu. Sędziów Sądu Najwyższego w Irlandii powołują politycy, rząd i prezydent.

Zbigniew Ziobro i Marcin Warchoł

[Rząd PiS nie przyjmie Komisji Weneckiej, bo] nie możemy pozwolić, aby pojawiły się w przestrzeni międzynarodowej wątpliwości co do legalności działań Komisji. Mogłoby to zaszkodzić jej bezstronności, apolityczności i eksperckiemu charakterowi (...)

"Podczas sobotniego marszu trzy przepisy zostały złamane: kodeks wykroczeń, ustawa o ustroju sądów powszechnych i uchwała KRS z 2009 roku"

Komisja Wenecka wykazała się nieznajomością stanu prawnego [...] w Polsce. Dowodem tego są twierdzenia jakoby zachodziło ryzyko arbitralnego usuwania sędziów przez Ministra Sprawiedliwości czy nadmiernej presji ze strony prezesów sądów na sędziów.

Sędziowie, którzy podjęli tę uchwałę, wkroczyli w kompetencje Krajowej Rady Sądownictwa, która z mocy Konstytucji sprawuje jasne zadania, jeśli chodzi o nominacje sędziowskie.

Doszło również do rażącego pogwałcenia zasady trójpodziału władz, podeptane zostały traktaty unijne, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i przede wszystkim nasza Konstytucja.

Uchwała przyjmuje trzy miary dla trzech rodzajów sędziów. Pierwsza dotyczy Izby Dyscyplinarnej i uznania, że jej orzeczenia są nieważne i to również te wydane w czasie przeszłym [...].

Pani komisarz gwałci Kartę Praw Podstawowych, na którą sama tak chętnie się powołuje. Czytamy w niej, że każdy ma prawo do odmowy działania sprzecznego z własnym sumieniem.